Drukuj
Odsłony: 577

W dniu 18 marca 2019 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, został opublikowany kolejny projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (potocznie zwanej ustawą „śmieciową). Z treścią projektu można zapoznać się na: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315504/katalog/12530816#12530816.

Projekt ten zawiera kolejne zmiany, dokonane w związku z uwagami zgłaszanymi w procesie legislacyjnym prowadzonym w Rządowym Centrum Legislacji, w tym przekazanymi przez Krajowy Zarząd PZD w piśmie z dnia 31.01.2019 r.

Przypomnijmy, że ww. piśmie, KZ PZD przedstawił następujące uwagi i propozycje:

Ministerstwo Środowiska po przeanalizowaniu uwag i propozycji PZD, w kolejnym (aktualnym) projekcie nowelizacji ustawy „śmieciowej”:

  1. uwzględniło (choć nie wprost) propozycję KZ PZD, aby doprecyzować pojemność pojemnika oraz worka, którego będzie dotyczyła maksymalna wysokość stawki opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD. MŚ zaproponowało, aby maksymalna stawka opłaty za wywóz śmieci w przypadku pojemnika o pojemności 1100 litrów nie mogła przekroczyć – 51,10 zł lub w przypadku worka o pojemności 120 litrów – nie mogła przekroczyć 15,98 zł. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat mają być ustalane w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.
  2. odrzuciło propozycję, aby działkowcy (tak jak właściciele domków jednorodzinnych) mogli korzystać ze zwolnienia z części opłaty za wywóz śmieci w związku z kompostowaniem bioodpadów.

Mając na uwadze znaczenie zapisów ustawy „śmieciowej” dla ROD i działkowców, ww. projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zostanie na najbliższym posiedzeniu KZ PZD poddany całościowej analizie prawnej. W przypadku stwierdzenia konieczności korekty lub doprecyzowania pewnych zapisów, KZ PZD po raz kolejny wystąpi do MŚ w tej sprawie.  

Z uwagi, że proces legislacyjny w sprawie ww. nowelizacji ustawy „śmieciowej” na poziomie prac resortowych zbliża się ku końcowi (projekt został przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów i w dniu 18.03.2019 r. skierowano go do zaopiniowania przez Komisję Prawniczą), liczymy na dalsze wsparcie organów ROD, ale przede wszystkim działkowców w działaniach mających na celu poprawę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie ROD!

 

Krajowy Zarząd PZD

 

Warszawa, dnia 21 marca 2019 r.