Drukuj
Odsłony: 489

Od 2012 r., Krajowy Zarząd PZD podejmuje liczne działania na rzecz zmiany niekorzystnych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zwanej dalej ustawą śmieciową). W ostatnim czasie tj. od września 2018 r. aktywnie uczestniczy w pracach związanych z nowelizacją ww. ustawy, w celu poprawy gospodarki odpadami komunalnymi, w tym obniżenia opłat za wywóz śmieci z terenów ROD.

W ramach ww. prac, KZ PZD na bieżąco monitoruje zmiany dokonywane przez Ministerstwo Środowiska w procesie legislacyjnym związanym ze zmianą ustawy śmieciowej, dokonuje oceny prawnej wprowadzanych poprawek, a także występuje do Ministra Środowiska z propozycjami i uwagami w interesie ROD i działkowców (pismo z dnia 3.09.2018 r. i 31.01.2019 r.). Jak się okazuje, działania KZ PZD, przy wsparciu pozostałych struktur PZD przynoszą rezultaty. Ministerstwo Środowiska uwzględniło postulaty PZD w zakresie proponowanych zmian w nowelizacji ustawy śmieciowej. W związku z czym, w dniu 5.04.2019 r. KZ PZD skierował do MŚ pismo z podziękowaniami w tej sprawie oraz zwrócił się o: 

Pełna treść wystąpienia do MŚ dostępna jest na stronie: www.pzd.pl.

Jeżeli zatem wejdzie w życie ww. projekt nowelizacji ustawy śmieciowej (w aktualnym brzmieniu), w ROD będą obowiązywały następujące zasady wywozu śmieci:

           Zgodnie z ostatnim obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 27.03.2019 r. przeciętny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem wynosi 1693 zł. Co w praktyce oznacza, że maksymalna wysokość stawki opłaty za wywóz śmieci  posegregowanych za 120 litrowy worek nie będzie mogła przekroczyć 16,93 zł lub za pojemnik o pojemności 1100 litrów – 54,17 zł.

Zgodnie z ostatnimi informacjami na stronie internetowej RCL ww. projekt nowelizacji ustawy śmieciowej jest obecnie rozpatrywany przez Komisję Prawniczą. Wobec czego, KZ PZD będzie nadal monitorował ewentualne zmiany dokonywane w procesie legislacyjnym i na bieżącą reagował, zgłaszając w tym zakresie stosowne postulaty. 

Mając na uwadze znaczenie wystąpień kierowanych do Ministra Środowiska przez organy PZD oraz działkowców, prosimy o dalsze wpieranie naszych działań mających na celu poprawę sytuacji „śmieciowej” w ogrodach działkowych!

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2019 r.