Drukuj
Odsłony: 333

Zgodnie z informacjami na stronie internetowej www.sejm.gov.pl, w dniu 14 czerwca 2019 r. (piątek) o godz. 15:00 odbędzie się w Sejmie RP pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3495).

W ramach tego, przedstawiciele klubów oraz kół parlamentarnych i poselskich, złożą  5 minutowe oświadczenia, w których odniosą się do treści ww. projektu ustawy.

Przypominamy, że zgodnie ww. projektem nowelizacji ustawy śmieciowej, który w dniu 6 czerwca 2019 r. został przekazany do Sejmu RP, gospodarka odpadami na terenie ROD ma wyglądać w następujący sposób:

Mając na uwadze znaczenie zapisów nowelizacji ustawy śmieciowej dla ROD i działkowców, w dniu 11 czerwca 2019 r. KZ PZD na swoim posiedzeniu dokonał analizy ww. projektu ustawy oraz propozycji i uwag zgłoszonych przez Okręgi PZD. Po zapoznaniu się z całością sprawy, Krajowy Zarząd PZD uznał, że projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest dobry i odpowiada najważniejszym postulatom zgłaszanym przez Związek i środowisko działkowców. Zaproponowane zmiany są skierowane na poprawę systemu gospodarowania odpadami na terenie ROD, w tym uelastycznienie zasad wywozu śmieci i urealnienie kosztów związanych z ich odbiorem z terenów ogrodów.

Natomiast sama wysokość opłat w poszczególnych ROD będzie zależała w dużej mierze od postawy działkowców i kultury gospodarowania odpadami na terenie ROD, w tym prowadzenia prawidłowej segregacji śmieci. Jak również od przepisów miejscowych, wydawanych przez rady miast i gmin na podstawie ww. ustawy, które przy zaangażowaniu kolegiów, zarządów ROD oraz działkowców mogą być odpowiednio dostosowywane do potrzeb lokalnych ogrodów działkowych. 

Wobec powyższego, KZ PZD będzie dalej monitorował przebieg prac parlamentarnych dotyczących projektu nowelizacji ustawy śmieciowej oraz na bieżąco reagował na ewentualne, niekorzystne zmiany dla ROD i działkowców.

O przebiegu prac w Sejmie i Senacie RP będziemy na bieżąco informować członków organów ROD oraz środowisko działkowców!

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

 

Warszawa, dnia 12 czerwca 2019 r.