Drukuj
Odsłony: 445

W związku z zamiarem realizacji zadania Inwestycyjnego polegającego na wykonaniu podłączenia do wody miejskiej, ROD „Irys II" w Knurowie ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych,

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie podłączenia do wody miejskiej w ROD „Irys II" w Knurowie zgodnie z projektem i przedmiarem, w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

Termin zakończenia prac usłała się na dzień 30.10.2019 r.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych zawartych w projekcie inwestycji.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu w kwocie brutto (z 23% VAT ) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu wykonania robót w roku 2019.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie podłączenia ogrodu do wody miejskiej. Ogólne warunki zamówienia:
• Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
• Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);

• Wybrany Wykónawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej lokalizacji (np. przekopy kontrolne) i ochrony istniejącej sieci gazowej,

• Gwarancja na wykonane prace — 24 miesiące od dokonania odbioru robót.

• Płatność po wykonaniu robót.

• Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania Kryterium oceny ofert: • Cena (należy podać cenę brutto) — kryterium podstawowe.


Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby ROD im. „ Irys II" 44-193 Knurów, uł. Kołłątaja 3a/5

Termin składania ofert usłała się na 28.06.2019.r do godziny 12.00 Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów i umówienia terminu wizji oraz przeglądu dokumentacji, a także miejsca złożenia oferty prac można uzyskać bezpośrednio w biurze Zarządu ROD po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu, pod numerem telefonu: 792-171-763

Przedmiar ROD Irys II.pdf