Ogłoszenie

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na wykonaniu elektrycznej instalacji wewnętrznej ROD KBO Zagłębie w Sosnowcu ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót modernizacji wewnętrznej sieci elektrycznej w ROD KBO Zagłębie w Sosnowcu, zgodnie z projektem i przedmiarem, w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

 

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, zgodnie z zapisami zawartymi w Ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót ogólnych zgodnych załączonym przedmiarem robót (ZAŁĄCZNIK – PRZEDMIAR)

 

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR na podstawie załączonego PRZEDMIARU w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

 

Przewidywany zakres całościowych prac przedstawiony w przedmiarze należy potwierdzić na miejscu wykonania robót, gdzie jest do wglądu także szkic projektowy.

 

Uwaga: przedmiot przetargu i zawartej umowy z ROD nie obejmuje indywidualnych przyłączy elektrycznych do poszczególnych działek (tj. instalacji od liczników indywidulanych w szafkach rozdzielczych, poprzez linię kablową i przyłącza elektryczne w altanach). Powyższe materiały i prace nie zostały uwzględnione w przedmiarach.

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót wewnętrznej sieci elektrycznej w zakresie  wraz z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (łącznie z oświadczeniem Kierownika Budowy) wraz w przypadku wystąpienia takiej konieczności - z geodezyjnym wytyczeniem i operatem powykonawczym wraz z naniesieniem na geodezyjne zasoby mapowe.


 

Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);
 • Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;
 • Wybrany Wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej lokalizacji (np. przekopy kontrolne) i ochrony istniejącej sieci wodociągowej, łącznie z indywidualnymi przyłączami wodnymi do poszczególnych ogródków działkowych;
 • Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;
 • Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 30 września 2019 r. (lub terminu uzgodnionego w umowie z Zarządem ROD);
 • Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.
 • Doświadczenie – kryterium uzupełniające
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót.

 

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby  ROD KBO Zagłębie w Sosnowcu
w zaklejonych kopertach z napisem: PRZETARG - SIEĆ ELEKTRYCZNA -  ROD KBO Zagłębie w Sosnowcu.

 

Termin zgłaszania ofert przetargowych do dnia 05.07.2019.

  

Osoba odpowiedzialna - udostępnienie dokumentacji oraz wizji terenu

Ogrodu wykonywanych prac - Henryk Bieńko - tel. 730 560 221

 

 

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

 

 

Przedmiar ROD KBO Zagłębie w Sosnowcu.pdf