OGŁOSZENIE

 

W związku z zamiarem realizacji zadania Inwestycyjnego w roku 2019 polegającego na wykonaniu remontu dachu Domu Działkowca ROD Dziekana w Sosnowcu ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych  związanych z wykonaniem remontu dachu Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie remontu dachu Domu Dzialkowca „Dziekana” w Sosnowcu ul.Okólna zgodnie z projektem i przedmiarem, w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, zgodnie z zapisem zawartym w Ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót remontowych zawartych w projekcie inwestycji.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu  w kwocie brutto (z 23% VAT ) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu wykonania robót.

Przewidywany zakres całościowych prac przedstawiony w przedmiarze należy potwierdzić na miejscu wykonania robót, gdzie jest do wglądu także  projekt inwestycji. Projekt oraz regulamin przetargu dostępny jest w biurze Zarządu ROD Dziekana dnia 23.07 i 25.07.2019 r od  godziny 16.00 do godziny 18.00 lub po telefonicznym uzgodnieniu z Zarządem ROD

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót remontowych dachu Domu Działkowca na ogrodzie ROD „Dziekana” z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów  i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo- powykonawczej.

Ogólne warunki zamówienia:

  • Zgodne z regulaminem do wglądu w siedzibie ROD

oraz

  • Wybrany Wykonawca, w trakcie prowadzonych robót zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej lokalizacji
  • Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;
  • Gwarancja na wykonane prace – nie mniej niż 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Inne warunki zgodne z regulaminem oraz docelowo z zapisami umowy wykonawczej.

Kryterium oceny ofert:

  • Zgodnie z zapisami Regulaminu – do wglądu w siedzibie ROD.

 

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby ROD Dziekana w  Sosnowcu ul. Okólna. Termin składania ofert ustala się na dzień 09.08.2019 r.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów i umówienia terminu wizji oraz przeglądu dokumentacji, a także miejsca złożenia oferty prac można uzyskać bezpośrednio w Zarządzie ROD pod numerem telefonu: 735 913 837 lub pod adresem:

Rodzinny Ogród Działkowy „Dziekana”

ul. Okólna

41-200 Sosnowiec

woj. Śląskie


Przedmiar ROD Dziekana w Sosnowcu