PRZETARG

 

W związku z zamiarem realizacji zadania Inwestycyjnego w roku 2019 polegającego na wykonaniu wymiany ogrodzenia siatkowego wraz z bramami , Okręg Śląski PZD  ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych  związanych z wykonaniem ogrodzenia oraz bram na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Magnolia” w Bielsku-Białej.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót związanych z wymianą ogrodzenia na terenie ROD „Magnolia” w Bielsko-Białej  zgodnie przedmiarem, w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót  z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, zgodnie z zapisem zawartym w Ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót związanych z demontażem oraz montażem ogrodzenia oraz bram wjazdowych.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu  w kwocie brutto (z 23% VAT ) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu wykonania robót.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót związanych z demontażem oraz montażem ogrodzenia oraz bram wjazdowych wraz  z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów  i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo- powykonawczej.

Ogólne warunki zamówienia:

  • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
  • Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);
  • Wybrany Wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej lokalizacji i ochrony istniejących sieci,
  • Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;
  • Gwarancja na wykonane prace – min. 24 miesięcy od dokonania odbioru robót.
  • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.

Kryterium oceny ofert:

  • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.
  • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót.

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres Okręgu Śląskiego PZD. Termin składania ofert ustala się do dnia 12.08.2019 r.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Informacje dotyczące szczegółów i umówienia terminu wizji –  gospodarz ROD Magnolia 795-866-841

Informacje dotyczące składania ofert: - Dział Inwestycji (32)255-40-85 wew. 117,118 w godzinach 8.00 – 16.00

 

Oferty proszę składać na adres:

 

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Okręg Śląski w Katowicach

Ul. Kormoranów 1

40-521 Katowice

Z dopiskiem „ROD Magnolia Przetarg”

 

Przedmiar ROD Magnolia w Bielsku-Białej