Drukuj
Odsłony: 379

Ogłoszenie 

W związku z zamiarem realizacji Projektu Budowlanego Instalacji Elektrycznej, polegającego na Rozbudowie Elektroenergetycznej Sieci Wewnętrznej nN na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Górnicza Radość” w Gliwicach ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót związanych z rozbudową elektroenergetycznej sieci wewnętrznej nN na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego ,,Górnicza Radość” w Gliwicach, zgodnie z Projektem Budowlanym i Przedmiarem Robót w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

 

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy w odpowiedniej specjalności, zgodnie z zapisami zawartymi w Ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót ogólnych zgodnych załączonym Przedmiarem Robót (ZAŁĄCZNIK – PRZEDMIAR)

 

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR na podstawie załączonego PRZEDMIARU w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

 

Przewidywany zakres całościowych prac przedstawiony w Przedmiarze należy potwierdzić na miejscu wykonania robót, gdzie jest do wglądu także Projekt Budowlany.

 

Uwaga: przedmiot przetargu i zawartej umowy z ROD nie obejmuje indywidualnych przyłączy elektrycznych do poszczególnych działek (tj. instalacji od liczników indywidualnych w szafkach rozdzielczych, poprzez linię kablową i przyłącza elektryczne w altanach). Powyższe materiały i prace nie zostały uwzględnione w Przedmiarach.

 

Cel zamówienia: 

Celem zamówienia jest rozbudowa elektroenergetycznej sieci wewnętrznej wraz z niezbędnymi pomiarami  i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (łącznie z oświadczeniem Kierownika Budowy) wraz z geodezyjnemu wyznaczeniem w terenie, a po jej wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z naniesieniem na geodezyjne zasoby mapowe.

 

Ogólne warunki zamówienia: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygodniający należy dołączyć do złożonej oferty);

Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);

Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w Projekcie Budowlanym i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;

Wybrany Wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej lokalizacji (np. przekopy kontrolne) i ochrony istniejącej sieci wodociągowej, łącznie z indywidualnymi przyłączami wodnymi do poszczególnych ogródków działkowych.

Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;

Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 15 listopada 2019r. (lub terminu uzgodnionego w umowie z Zarządem ROD);

Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.

Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.

Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Kryterium oceny ofert: 

Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.

Doświadczenie – kryterium uzupełniające

Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót.

 

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby:

 Rodzinny Ogród Działkowy

 ,,Górnicza Radość”

44-119 Gliwice ul. Tylna b/n

w zaklejonych kopertach z napisemPRZETARG - SIEĆ ELEKTRYCZNA -  ROD ,,Górnicza Radość” w Gliwicach.

 

Termin zgłaszania ofert przetargowych do dnia 28.08.2019r.

  

Osoby odpowiedzialne - udostępnienie dokumentacji oraz wizji terenu Ogrodu wykonywanych prac:

- Biernat Bogdan - tel. 604 439 131

- Maj Krzysztof – tel. 600 928 401

 

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

 

 

Przedmiar ROD Górnicza Radość w Gliwiach