Rodzinny Ogród Działkowy „Setka Śląska” w Rydułtowach ul. Raciborska 176 ogłasza przetarg na wykonanie remontu dachu domu działkowca na terenie ogrodu.

Przedmiotem przetargu są prace rozbiórkowe i przygotowawcze do montażu nowego pokrycia dachu oraz remontu kominów, wykonanie odwodnienia dachu oraz wariantowe wykonanie prac związanych z rozebraniem podsufitek, wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej i ocieplenia stropodachu. Przewidywane prace obejmują wykonanie robót budowlanych zgodnych z załączonym przedmiarem robót – załącznik nr 1.

 

Zakres i warunki robót objętych zamówieniem.

- Wykonawca nie wnosi wadium.

- Wykonawca przedstawi aktualny odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji.

- Wykonawca zobowiązany w oparciu o KNR wykonać i przedłożyć szczegółowy  kosztorys ofertowy na podstawie załączonego przedmiaru w kwocie brutto (z Vat 23%)
z potwierdzeniem terminu.

 

- Zamawiający wymaga posiadania doświadczenia przy wykonaniu robót w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w ostatnich 3 latach przed upływem składania oferty wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzonych dokumentami, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone. 

 - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał remont zgodnie z obowiązującym prawem.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w tym zakresie. 

 

- Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz nieszczęśliwych wypadków w zakresie prowadzonej działalności.

 

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe podczas prowadzenia prac remontowych, w tym za prawidłowe zabezpieczenie dachu po zdjęciu obróbek blacharskich w przypadku wystąpienia opadów deszczu (podczas remontu budynek nie będzie użytkowany).

- Zamawiający wymaga, aby prace wykonano przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów, przedstawieniem dokumentacji odbiorczo-powykonawczej, łącznie
z oświadczeniem Kierownika robót.

- Wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu , robocizny i wywozu gruzu pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający ustalił termin wykonania zamówienia w  miesiącach od września do października 2019r (szczegóły zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

Oferty prosimy składać bezpośrednio w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Setka Śląska”
w Rydułtowach ul. Raciborska 176 do soboty 21.09.2019 r do godziny 13.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym na podany poniżej numer.

Oferta powinna zawierać dane firmy (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji)

Informacje dodatkowe dotyczące szczegółów przetargu można uzyskać  u Prezesa Ogrodu ROD „Setka Śląska” w Rydułtowach pod numerem telefonu  723 796 028

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PRZEDMIARY