PRZETARG

na wybór wykonawcy dla zadania wykonania podziałów nieruchomości

w mieście Ruda Śląska

Opis i cel zamówienia:

1)    PZD Okręg Śląski prowadzi regulację stanu prawnego gruntów na których znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) na podstawie art. 75 i 76 ustawy z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych. W toku prowadzonych postępowań administracyjnych zaszła konieczność przeprowadzenia podziałów nieruchomości zajmowanych przez ROD co do których zostanie stwierdzone prawo użytkowania zgodnie z ww. przepisami. Powyższe wiąże się z koniecznością wydzielenia części nieruchomości zajmowanych przez ROD z pozostałych terenów stanowiących nieużytki, pasy drogowe i  inne mienie gminne.

2)    Podziały geodezyjne działek będą skutkowały zmianą numerów geodezyjnych nieruchomości na których obecnie znajdują się ROD. To spowoduje, że obecnie posiadane mapy planów zagospodarowania ROD wykonane zgodnie z § 30 Regulaminu ROD z dnia 1 października 2015 staną się nieaktualne pod względem numeracji przedmiotowych nieruchomości. W związku z powyższym zakończenie procesu podziałów geodezyjnych będzie się wiązać z aktualizacją operatu planu zagospodarowania ROD.

 

Przedmiot zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu Gminy bądź Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Ruda Śląska.
 • 1 etap – Zgłoszenie prac geodezyjnych, analiza stanu prawnego nieruchomości, wykonanie niezbędnych wykazów synchronizacyjnych, ustalenie granic lub wyznaczenie punktów granicznych w zakresie niezbędnym do przyjęcia granic do podziału, wprowadzenie do ewidencji gruntów i budynków nowych granic oraz powierzchni ewidencyjnych dzielonych działek.
 • 2 etap – opracowanie projektu podziału nieruchomości, złożenie wniosku oraz uzyskanie decyzji zatwierdzającej podział, utrwalania na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi.
 • 3 etap – Aktualizacja wszystkich dokumentów planu zagospodarowania danego ROD wynikająca ze zmiany przebiegu granic działek i numerów działek geodezyjnych , oraz wykonanych pomiarów terenowych, ( mapy planu zagospodarowania, mapy zasadniczej i ewidencyjnej, wszystkich zestawień tabelarycznych oraz uzyskanie wypisów z rejestru gruntów dla nowo powstałych działek) w formie dodatkowego operatu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w standardzie zgodnym z dotychczas opracowanymi planami. (w tym baza danych w QGIS) – załączonej do każdego egzemplarza operatu.

 

Wykaz ROD oraz działek geodezyjnych do podziału w mieście Ruda Śląska:

1. ROD „Biała Róża”: 2746/206, 1524/206, 1527/206, 3196/206, 3198/362, 2436/149, 2438/148 obręb Bielszowice k.m.4.

2. ROD „XX lecia”: 1400/43 km. 11 obręb Ruda

3. ROD „Irys”: 4307/193, 2315/193, 3140/195, 2721/207, 2745/205, 2276/207, 2261/166, 1891/166, 1488/166, 730/166, 3415/207, 1315/166, 2925/207, 3320/207, 2272/178 obręb Nowa Wieś, km 1.

4. ROD „Jastrzębskiego”: 3187/315 obręb 5, km. 4.

5. ROD „Jedność”: 2553/349 obręb Bielszowice km 4.

6. ROD „Konopnickiej”: 2897/105 obręb Bielszowice, km. 4.

7. ROD „Powstaniec Śląski”: 3694/234, 4883/248, 4006/241 obręb Bielszowice km. 3.

8. ROD „Promień”: 2270/408, 909/349 obręb Ruda km. 9.

9. ROD „Reneta”: 3422/11, 3420/11, 3423/11, 3425/11, 3244/12, 3421/11, 3424/11, 3426/11  obręb Kochłowice km.1.

10. ROD „Sielanka”: 268 obręb Bykowina km. 3 (kolonia 1), 156, 153, 152, 151, 150, 148, 147, 125, 126, 127, 144, 154, 132 obręb Bykowina km. 3 (kolonia 2), 101, 102, 104, 105, 123, 3724/124 obręb Bykowina km. 3, 510/19, 16 obręb Kochłowice km. 5 (kolonia 3)

Ponadto wznowienie znaków granicznych działki nr 679/269 z działkami 270 i 274.

11. ROD „Stokrotka”: 2029/218, 1913/183, 3304/218 obręb Nowy Bytom km. 1.

12. ROD „Szarotka”: 2720/88, 2509/183, 1913/183, 2510/183 obręb Nowy Bytom km. 1.

13. ROD „Tęcza”: 2340/194, 2198/183, 2140/176, 1982/182, 1604/53, 1357/214, 1358/213, 1981/176 obręb Orzegów km. 1 (kolonia 1), 2053/163, 2381/163 obręb Orzegów km. 1 (kolonia 3), 2645/309, 2631/303, 1866/306, 1842/299, 331 obręb Orzegów km. 1 (kolonia 4), 1421/201, 1209/202, obręb Orzegów km. 1 (kolonia 5).

14. ROD „Wypoczynek”: 1431/24 obręb Orzegów km. 2.

15. ROD „Ziemia Bytomska”: 1633/53 (obręb 3, km 1)

 

Ogólne warunki zamówienia:

 • Prace zostaną zlecone do wykonania w roku 2017 i 2018.
 • Prace geodezyjne powinny zostać wykonane przez geodetę posiadającego w tym zakresie stosowne uprawnienia,
 • Prace powinny zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy plany zagospodarowania ROD
  w celu dokonania ich aktualizacji,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny,

 

Termin wykonania:

Dokładny termin wykonania prac będzie  ustalony z wykonawcą przed zawarciem umowy.

 

Kryterium oceny ofert:

 • Cena - należy podać łączną cenę brutto za całe zadanie oraz w rozbiciu na poszczególne ROD.
 • Doświadczenie w zakresie prac dotyczących nieruchomości na których znajdują się ROD.

 

Uprzejmie prosimy o składanie ofert na adres: PZD Okręg Śląski ul. Kormoranów 1, 40 – 521 Katowice. Oferta powinna być przesłana w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg -podziały Ruda Śląska”.

Oferty należy przesyłać w terminie do 15.10.2017r.

Po zakończeniu terminu składania ofert komisja dokona ich przeglądu i oceny. Wszelkie informacje na temat przetargu będą publikowane na stronie internetowej PZD Okręgu Śląskiego www.slaski-ozpzd.pl (zakładka „Przetargi).