Zaproszenia do złożenia oferty

 

            W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na budowie ogrodzenia zewnętrznego, Polski Związek Działkowców Okręg Śląski ul. Kormoranów 1  40-521 Katowice ogłasza konkurs ofert na realizację robót wykonawczych związanych z budowa ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Paprotka” w Tychach w rejonie ulic Jutrzenka – Jurajska.

 

 

Przedmiot zamówienia:

            Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie robót polegających na budowie kompletnego ogrodzenia zewnętrznego panelowego stalowego 3D z cokołem żelbetowym, w ROD „Paprotka” w Tychach zgodnie z zakresem obejmującym wykonanie ogrodzenia na długości 52 mb (wraz z ewentualnym rozszerzeniem o długość 1mb w miejsce istniejącej furtki zewnętrznej). Zamówienie szczegółowo obejmuje:

 

 1. Demontaż istniejącego ogrodzenia siatkowego wraz z podmurówką na długości: 5,2 mb + furtki (pozostawienie materiału rozbiórkowego do uzgodnienia z użytkownikiem działki lub Zarządem ROD) – zdjęcie 1.
 2. Ewentualne przycięcie istniejącego nasadzenia – pojedynczy krzew rodzaju thuja –  w zależności od wyznaczenia geodezyjnego przebiegu ogrodzenia.
 3. Kompletny montaż ogrodzenia stalowego 3D z płyta cokołową o długości
  do 52 + 1 mb z przebiegiem liniowym zgodnym z wyznaczeniem geodezyjnym – przynajmniej 3 załomy po kątem 90o oraz częściowe prowadzenie ogrodzenia po łuku (wyznaczenie geodezyjne po stronie Zamawiającego).
  1. Panele siatkowe typu 3V, ocynkowane malowane proszkowo na kolor antracytowy ral 7016 wykonany z pręta min. fi 4 mm o wysokości 1530 mm oraz ze słupkami i fundamentami, plus
  1. Płyta cokołowa żelbetowa o wysokości 200 do 300 mm (w zależności od producenta ogrodzenia).

Rejon wykonania ogrodzenia zgodnie ze zdjęciami nr 2 i 3.

 1. Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót.

 

            Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. oświetlenie, infrastruktura drogowa itp.).

 

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót z odpowiednimi uprawnieniami, przeprowadzenia robót zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

 

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

 

Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stokrotka” w Żorach.

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie częściowego ogrodzenia ROD, wraz z niezbędnymi działaniami, pomiarami, odbiorami, przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (protokół odbioru).

 

Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegającą na budowie ogrodzenia zamawianej specyfikacji - w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);
 • Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;
 • Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;
 • Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej  do dnia 10 października 2017r.;
 • Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 21 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 90 %
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 10%

 

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby PZD OZ Śląski w Katowicach ul.Kormoranów 1 w zaklejonych kopertach z napisem: KONKURS OFERT OGRODZENIE „PAPROTKA” TYCHY do dnia 18.09.2017 roku  do godziny 14.00.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

 

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio w siedzibie PZD OZ Śląskiego w godzinach 9-14 lub pod numerami telefonów:

 

·         32 255 40 85 w.117 lub 106– Biuro PZD OZ Śląski w Katowicach

 • Zdjcie-1
 • Zdjcie-2
 • Zdjcie-3

Simple Image Gallery Extended