Konkurs ofert

na wybór wykonawcy dla zadania wykonania podziałów nieruchomości

w ROD „Zagórze” w Sosnowcu

 

Opis i cel zamówienia:

1)    PZD Okręg Śląski prowadzi regulację stanu prawnego gruntów na których znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) na podstawie art. 75 i 76 ustawy z dnia 13.12.2013r.
o rodzinnych ogrodach działkowych. W toku prowadzonych postępowań administracyjnych zaszła konieczność przeprowadzenia podziałów nieruchomości zajmowanych przez ROD co do których zostanie stwierdzone prawo użytkowania zgodnie z ww. przepisami. Powyższe wiąże się z koniecznością wydzielenia części nieruchomości zajmowanych przez ROD z pozostałych terenów stanowiących nieużytki, pasy drogowe i  inne mienie gminne.

2)    Podziały geodezyjne działek będą skutkowały zmianą numerów geodezyjnych nieruchomości na których obecnie znajdują się ROD. To spowoduje, że obecnie posiadane mapy planów zagospodarowania ROD wykonane zgodnie z § 30 Regulaminu ROD z dnia 1 października 2015 staną się nieaktualne pod względem numeracji przedmiotowych nieruchomości. W związku z powyższym zakończenie procesu podziałów geodezyjnych będzie się wiązać z aktualizacją operatu planu zagospodarowania ROD.

 

Przedmiot zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu Gminy bądź Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Ruda Śląska.
 • 1 etap – Zgłoszenie prac geodezyjnych, analiza stanu prawnego nieruchomości, wykonanie niezbędnych wykazów synchronizacyjnych, ustalenie granic lub wyznaczenie punktów granicznych w zakresie niezbędnym do przyjęcia granic do podziału, wprowadzenie do ewidencji gruntów i budynków nowych granic oraz powierzchni ewidencyjnych dzielonych działek.
 • 2 etap – opracowanie projektu podziału nieruchomości, złożenie wniosku oraz uzyskanie decyzji zatwierdzającej podział, utrwalania na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, wykonanie wykazu zmian ewidencyjnych.
 • 3 etap – Aktualizacja wszystkich dokumentów planu zagospodarowania ROD wynikająca ze zmiany przebiegu granic działek i numerów działek geodezyjnych , oraz wykonanych pomiarów terenowych, ( mapy planu zagospodarowania, mapy zasadniczej i ewidencyjnej, wszystkich zestawień tabelarycznych oraz uzyskanie wypisów z rejestru gruntów dla nowo powstałych działek) w formie dodatkowego operatu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w standardzie zgodnym z dotychczas opracowanymi planami. (w tym baza danych w QGIS) – załączonej do każdego egzemplarza operatu.

 

Wykaz działek geodezyjnych do podziału:

Gmina: 2664/3, 2822/13, 2559/2, 2539/1, 2539/2, 2537/1, 2537/2, 2540/3, 2577/3, 120/2, 198/2, 201/2 obręb Zagórze, 409/1, 411/17, 411/16 obręb 0006 Klimontów

Skarb Państwa: 409/10, 411/9, 411/24 obręb 0006 Klimontów, 625/8, 627/4 obręb 0003 Zagórze

 Dodatkowe działki do podziału:  515/1, 498/2, 519/2 obręb 0003 Zagórze

Ogólne warunki zamówienia:

 • Prace zostaną zlecone do wykonania w roku 2017 i 2018.
 • Prace geodezyjne powinny zostać wykonane przez geodetę posiadającego w tym zakresie stosowne uprawnienia,
 • Prace powinny zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy plany zagospodarowania ROD
  w celu dokonania ich aktualizacji,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny,

 

Termin wykonania:

Dokładny termin wykonania prac będzie  ustalony z wykonawcą przed zawarciem umowy.

 

Kryterium oceny ofert:

 • Cena - należy podać łączną cenę brutto za całe zadanie oraz w rozbiciu na poszczególne ROD.
 • Doświadczenie w zakresie prac dotyczących nieruchomości na których znajdują się ROD.

 

Uprzejmie prosimy o składanie ofert na adres: PZD Okręg Śląski ul. Kormoranów 1, 40 – 521 Katowice lub emailem na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty należy przesyłać w terminie do 03.11.2017r.

Po zakończeniu terminu składania ofert komisja dokona ich przeglądu i oceny.

 

Historia zmian:

25.10.2017r. dodatkowe działki do podziału 515/1, 498/2, 519/2 obręb 0003 Zagórze, dodatkowy warunek - wykonanie wykazu zmian ewidncyjnych