Zaproszenia do złożenia oferty

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na budowie ogrodzenia zewnętrznego, Rodzinny Ogród Działkowy „IRYS” w Rudzie Śląskiej ogłasza konkurs ofert na realizację robót wykonawczych związanych z budowa ogrodzenia na terenie naszego ogrodu w rejonie ulic Jankowskiego, ul.1-go Maja.

 Przedmiot zamówienia:

I

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie robót polegających na budowie kompletnego ogrodzenia zewnętrznego panelowego stalowego 3D z cokołem żelbetowym, w ROD „Irys” w Rudzie Śląskiej zgodnie z zakresem obejmującym wykonanie ogrodzenia na długości 110 mb (wraz z ewentualnym rozszerzeniem o długość 2mb w miejsce istniejącej furtki zewnętrznej). Zamówienie szczegółowo obejmuje:

 

1.      Demontaż istniejącego ogrodzenia siatkowego na długości: 110 mb + furtki (pozostawienie materiału rozbiórkowego do uzgodnienia z użytkownikiem działki lub Zarządem ROD)

2.      Ewentualne przycięcie istniejącego nasadzenia – pojedynczy krzew rodzaju żywopłot –  w zależności od wyznaczenia geodezyjnego przebiegu ogrodzenia.

3.      Kompletny montaż ogrodzenia stalowego 3D z płyta cokołową o długości
do 110 + 2 mb z przebiegiem liniowym zgodnym z wyznaczeniem geodezyjnym  (wyznaczenie geodezyjne po stronie Zamawiającego).

a.       Panele siatkowe typu 3V, ocynkowane malowane proszkowo na kolor zielony lub antracytowy ral 7016 wykonany z pręta min. fi 5 mm o wysokości 1730 mm oraz ze słupkami i fundamentami, plus furtka o szer.1,2m

  1. Płyta cokołowa żelbetowa o wysokości 300 mm
 1. Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót.

 

II

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie robót polegających na budowie kompletnego ogrodzenia zewnętrznego betonowego „cegiełka”, w ROD „Irys” w Rudzie Śląskiej zgodnie z zakresem obejmującym wykonanie ogrodzenia na długości 70 mb (wraz z jednym załamaniem 90 stopni Zamówienie szczegółowo obejmuje:

1.      Demontaż istniejącego ogrodzenia siatkowego na długości: 70 mb (pozostawienie materiału rozbiórkowego do uzgodnienia z użytkownikiem działki lub Zarządem ROD)

     2.  Ewentualne przycięcie istniejącego nasadzenia – pojedynczy krzew rodzaju żywopłot –  w zależności od wyznaczenia geodezyjnego przebiegu ogrodzenia.

    3.Kompletny montaż ogrodzenia betonowego  o długości
do 70m z jednym załamaniem 90 stopni zgodnie z przebiegiem liniowym wyznaczonym geodezyjnie  (wyznaczenie geodezyjne po stronie Zamawiającego).

b.      Ogrodzenie betonowe o wysokości 2000 mm ze słupkami i fundamentami.

   4.  Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót.

Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. oświetlenie, infrastruktura drogowa itp.).

 Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót z odpowiednimi uprawnieniami, przeprowadzenia robót zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

 Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

 Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „IRYS” w Rudzie Śląskiej.

 Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie częściowego ogrodzenia ROD, wraz z niezbędnymi działaniami, pomiarami, odbiorami, przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (protokół odbioru).

 Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegającą na budowie ogrodzenia zamawianej specyfikacji - w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;
 • Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy;
 • Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej  do dnia 30 marzec 2018r.;
 • Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 90 %
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 10%

 Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby PZD ROD „IRYS” w Rudzie Śląskiej ul.Strażacka 13, 41-710 Ruda Śląska w zaklejonych kopertach z napisem: KONKURS OFERT OGRODZENIE „IRYS” Ruda Śląska do dnia 17.11.2017 roku  do godziny 14.00.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

 Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio w  PZD ROD „IRYS” w Rudzie Śląskiej w każdą środę w godzinach 15-16 lub pod numerami telefonów:664-066-946