Ogłoszenie

            W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na wykonaniu wodociągowej instalacji wewnętrznej, ROD „Konwalia” Chorzów ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z wykonaniem modernizacji wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

 

Przedmiot zamówienia:

            Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót wewnętrznej sieci wodociągowej w ROD „Konwalia” w Chorzowie zgodnie z załączonym przedmiarem w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

 

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi zgodnie z zapisami zawartymi w Ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

 

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót ogólnych zgodnych załączonym przedmiarem robót (ZAŁĄCZNIK – PRZEDMIAR).

 

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR na podstawie załączonego PRZEDMIARU w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

 

Przewidywany zakres całościowych prac przedstawiono w przedmiarze.

 

Uwaga: przedmiot przetargu i zawartej umowy nie obejmuje indywidualnych liczników wody ani indywidualnych podłączeń do poszczególnych działek (przyłączy).

 

Ewentualne wykonanie powyższego zakresu prac podlega odrębnym, indywidualnym uzgodnieniom z Rodzinnym Ogrodem Działkowym „Konwalia” w Chorzowie.

 

Dla potrzeb stworzenia kosztorysu w przedmiarze dokonano wyraźnego zaznaczenia obu zakresów robót (na główny i dodatkowy). Należy przygotować dwa odrębne kosztorysy na oba zakresy.

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót wewnętrznej sieci wodociągowej wraz z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (łącznie z oświadczeniem Kierownika Budowy) wraz z geodezyjnym operatem powykonawczym.

 

Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie wodociągu o wartości minimum 30 000 zł brutto - w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych lub wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych oraz będąca członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (dokumenty uwiarygadniające należy dołączyć do złożonej oferty wraz z oświadczeniem osoby              o podjęciu się obowiązków w przypadku wyboru oferty);
 • Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);
 • Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;
 • Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;
 • Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 31 marca 2018 r. (w zależności od warunków atmosferycznych);
 • Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 21 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót.

 

Oferty prosimy składać na adres siedziby ROD „Konwalia” w Chorzowie,  w zaklejonych kopertach z napisem: PRZETARG PROJEKT WODOCIĄG „KONWALIA” CHORZÓW do dnia 30.11.2017 roku  do godziny 16.00.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

 

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio  w Zarządzie ROD – tel. 506 80 80 79