Rodzinny Ogród Działkowy „IRYS” w Rudzie Śląskiej ogłasza konkurs ofert na realizację robót wykonawczych związanych z budową ogrodzenia na terenie naszego ogrodu w rejonie ulic Jankowskiego, ul.1-go Maja.

 Przedmiot zamówienia:

I

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie robót polegających na budowie kompletnego ogrodzenia zewnętrznego panelowego stalowego 3D z cokołem żelbetowym, w ROD „Irys” w Rudzie Śląskiej zgodnie z zakresem obejmującym wykonanie ogrodzenia na długości 110 mb wraz z wymianą istniejącej furtki zewnętrznej. Zamówienie szczegółowo obejmuje:

 

1.      Demontaż istniejącego ogrodzenia siatkowego na długości: 110 mb + furtki (pozostawienie materiału rozbiórkowego do uzgodnienia z użytkownikiem działki lub Zarządem ROD)

2.      Ewentualne przycięcie istniejącego nasadzenia – pojedynczy krzew rodzaju ligustr pospolity  (w zależności od wyznaczenia geodezyjnego przebiegu ogrodzenia).

3.      Kompletny montaż ogrodzenia stalowego 3D z płyta cokołową o długości
do 110 + 2 mb z przebiegiem liniowym zgodnym z wyznaczeniem geodezyjnym (wyznaczenie geodezyjne po stronie Zamawiającego).

o    Panele siatkowe typu 3V, ocynkowane malowane proszkowo na kolor zielony lub antracytowy wykonany z pręta min fi 5mm o wysokości 1730mm ze słupkami, fundamentami plus furtka wys. 1730mm i szer.1200mm.

o    Podmurówka betonowa płyta cokołowa o wysokości 300 mm

o    Łącznik betonowy o wysokości 300mm

4.      Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót.

 

II

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie robót polegających na budowie kompletnego ogrodzenia zewnętrznego betonowego „cegiełka”, w ROD „Irys” w Rudzie Śląskiej zgodnie z zakresem obejmującym wykonanie ogrodzenia na długości 70 mb (wraz z jednym załamaniem 90 stopni.

Zamówienie szczegółowo obejmuje:

1.      Demontaż istniejącego ogrodzenia siatkowego na długości: 70 mb (pozostawienie materiału rozbiórkowego do uzgodnienia z użytkownikiem działki lub Zarządem ROD)

     2.  Ewentualne przycięcie istniejącego nasadzenia – pojedynczy krzew (w zależności od wyznaczenia geodezyjnego przebiegu ogrodzenia).

    3.Kompletny montaż ogrodzenia betonowego  o długości do 70m z jednym załamaniem 90 stopni zgodnie z przebiegiem liniowym wyznaczonym geodezyjnie  (wyznaczenie geodezyjne po stronie Zamawiającego).

·         Ogrodzenie betonowe o wysokości 2000 mm ze słupkami i fundamentami.

   4.  Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót.

Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. oświetlenie, infrastruktura drogowa itp.).

 Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót z odpowiednimi uprawnieniami, przeprowadzenia robót zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

 Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

 Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „IRYS” w Rudzie Śląskiej.

 Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie częściowego ogrodzenia ROD, wraz z niezbędnymi działaniami, pomiarami, odbiorami, przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (protokół odbioru).

 Ogólne warunki zamówienia:

·         Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

·         Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);

·         Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegającą na budowie ogrodzenia zamawianej specyfikacji - w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);

·         Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;

·         Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy;

·         Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej  do dnia 27 kwiecień 2018r.;

·         Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.

·         Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.

·         Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.

·         Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

·         Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 Kryterium oceny ofert:

·         Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 90 %

·         Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 10%

 Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby PZD ROD „IRYS” w Rudzie Śląskiej ul. Strażacka 13, 41-710 Ruda Śląska w zaklejonych kopertach z napisem: KONKURS OFERT OGRODZENIE „IRYS” Ruda Śląska do dnia 14.03.2018 roku  do godziny 16.00.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

 Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio u prezesa ogrodu Sławomira Barwiak w  biurze ROD „IRYS” w Rudzie Śląskiej w każdą środę w godzinach 15-16 lub pod numerem telefonów:664-066-946