Ogłoszenie

            W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na wykonaniu wymiany elektrycznej instalacji wewnętrznej, ROD „Słońce” Chorzów ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z wykonaniem wymiany wewnętrznej sieci elektrycznej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

 

Przedmiot zamówienia:

            Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót modernizacji wewnętrznej sieci elektrycznej w ROD Słońce” Chorzów zgodnie z projektem i przedmiarem, w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

 

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy  z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, zgodnie z zapisami zawartymi w Ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

 

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót ogólnych zgodnych załączonym przedmiarem robót (ZAŁĄCZNIK – PRZEDMIAR)

 

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR na podstawie załączonego PRZEDMIARU w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

 

Przewidywany zakres całościowych prac przedstawiony w przedmiarze należy potwierdzić na miejscu wykonania robót, gdzie jest do wglądu także szkic projektowy.

 

Uwaga: przedmiot przetargu i zawartej umowy z ROD nie obejmuje indywidualnych przyłączy elektrycznych do poszczególnych działek (tj. instalacji od liczników indywidulanych w szafkach rozdzielczych, poprzez linię kablową i przyłącza elektryczne w altanach). Powyższych materiałów i prac nie należy uwzględniać w przedmiarach (odpowiednie korekty naniesiono w przedmiarze).

Indywidualne przyłącza elektryczne (zminusowane korekty) należy wycenić według odrębnego kosztorysu, który nie będzie przedmiotem robót zasadniczych.

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót wymiany wewnętrznej sieci elektrycznej wraz  z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów   i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (łącznie z oświadczeniem Kierownika Budowy) wraz w przypadku wystąpienia takiej konieczności - z geodezyjnym wytyczeniem i operatem powykonawczym wraz z naniesieniem na geodezyjne zasoby mapowe.

 

 

Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);
 • Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;
 • Wybrany Wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej lokalizacji (np. przekopy kontrolne) i ochrony istniejącej sieci wodociągowej, łącznie z indywidualnymi przyłączami wodnymi do poszczególnych ogródków działkowych;
 • Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;
 • Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej  do dnia 15 października 2018 r.;
 • Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót.

 

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby ROD „Słońce” Chorzów w zaklejonych kopertach z napisem: PRZETARG - SIEĆ ELEKTRYCZNA - ROD „Słońce” Chorzów. do dnia 25.06.2018 roku.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów i umówienia terminu wizji oraz przeglądu dokumentacji, a także miejsca złożenia oferty prac można uzyskać bezpośrednio   w Zarządzie ROD pod numerem telefonu: 515-145-904