ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT PRZETARGOWYCH NA WYMIANĘ SIECI ELEKTRYCZNEJ W ROD „MALINA’’ W ZABRZU.

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Malina” w Zabrzu ul. Rogoźnicka 40 ogłasza przetarg na wymianę sieci elektrycznej.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, związanych z wymianą sieci elektrycznej.

 

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

I - Modernizacja tablicy głównej domu działkowca.

II – wykonanie nowego przyłącza domu działkowca.

III – wymiana sieci podziemnej oraz zabudowa rozdzielnic z zabezpieczeniami oraz miejscami na układy pomiarowe

 

CZĘŚĆ I. Modernizacja tablicy głównej domu działkowca

Przedmiot zamówienia w części I obejmuje m.in.:

-        demontaż istniejącej tablicy głównej;

-        zabudowa nowej tablicy na potrzeby domu działkowca + 50 % rezerwy na dodatkowe obwody;

-        montaż uziemienia;

-        montaż wyłącznika ppoż. wraz z kaseta przy drzwiach wejściowych w zestawie na zewnątrz budynku;;

-        roboty towarzyszące i zabezpieczające.

 

CZĘŚĆ II. Wykonanie nowego przyłącza domu działkowca:

-        demontaż istniejącego przyłącza;

-        wykonanie nowego przyłącza;;

-        roboty towarzyszące i zabezpieczające.

 

CZĘŚĆ III. Wymiana sieci na terenie działek.

Przedmiot zamówienia części III obejmuje m.in.:

-        demontaż istniejącej sieci;

-        wykonanie prac ziemnych;

-        wykonanie trasy kablowej w rurach DVR Arot ;

-                    wykonanie trasy kablowej w rurach PVC  dla sieci teletechnicznej

-        wykonanie zestawów kablowo-pomiarowych dla zasilania działek ;

-        roboty towarzyszące i zabezpieczające.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót.

 

Rysunki i część opisowa dokumentacji projektowej oraz przedmiary są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio i/lub w przedmiarach robót, winne być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

 

Obowiązki wykonawcy, wymagania realizacyjne:

1)      Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie,
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

2)      Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego harmonogramu prowadzenia robót.

3)      W przypadku zmiany terminów realizacji poszczególnych zakresów robót określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu oraz uzyskania akceptacji zmiany przez Zamawiającego.

4)      Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o ewentualnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwanie tych robót lub zmianę ich zakresu.

5)      Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska.

6)      Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację,
bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami.

7)      Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

8)      Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

 

9)      Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego
i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

10)  Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

11)  Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania
i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac.

12)  Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń.

13)  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład kierownictwa budowy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail).

14)  Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie wykonawcy.

15)  W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

16)  Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17)  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 5 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

 

18)  W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

19)  Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm
i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

20)  W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

21)  Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

22)  Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego.

23)  Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowe składowanie materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

24)  Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

 

25)  Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

 

26)  Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia w 2 egzemplarzach dokumentacji powykonawczej z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu wraz z oświadczeniem kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, z załączonymi do dokumentacji powykonawczej zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/ właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, instrukcjami obsługi i konserwacji zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń w tym z odbiorów dokonanych przez gestorów sieci.

27)  Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zrealizowane roboty gwarancji i rękojmi równej gwarancji na oprawy. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji producenta na zastosowane oprawy i źródła światła na okres nie krótszy niż 60 miesięcy, a na pozostałe zastosowane materiały gwarancję równą gwarancji producenta. Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. W ramach udzielonej gwarancji na oprawy i źródła światła Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełny serwis (naprawa lub wymiana, demontaż i ponowny montaż) na koszt Wykonawcy. Na zastosowane materiały wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty gwarancyjne, których postanowienia nie mogą być sprzeczne z warunkami ich eksploatacji przez Zamawiającego.

28)  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z niezbędnymi bezterminowymi licencjami, instalacji, uruchomienia i konfiguracji systemu i oprogramowania dla systemu indywidualnego sterowania.

29)  Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące
i zabezpieczające a niewyszczególnione w przedmiarze i opisie robót oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych ujętych w przedziale oraz dokumentacji projektowej, a także koszt wszystkich ww. czynności.

30)  W załączeniu podano przedmiar, który jednak przed złożeniem oferty potencjalny Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować poprzez wizję w terenie oraz w zgodności z Projektem przebudowy sieci (do wglądu na terenie ROD).

31)  Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

 

Oferty prosimy składać na adres siedziby: PZD ROD „MALINA” ul. Rogoźnicka 40

41-806 Zabrze w kopercie z napisem PRZETARG do dnia 27.07.2018 do godz. 1600

Oferta powinna zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację ( NIP, Regon, KRS, wpis do ewidencji).

 

Dodatkowych informacji dotyczących szczegółowych prac można uzyskać bezpośrednio u Wiceprezesa ROD Malina Marka Kowalkowskiego pod nr Tel. 660 455 812  lub 514 401 165.

 

  • 001

Simple Image Gallery Extended