Konkurs ofert

na wybór wykonawcy dla zadania wykonania podziałów nieruchomości

w ROD „Płomyk” w Sosnowcu

 

Opis i cel zamówienia:

1)    PZD Okręg Śląski prowadzi regulację stanu prawnego gruntów na których znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) na podstawie art. 75 i 76 ustawy z dnia 13.12.2013r.
o rodzinnych ogrodach działkowych. W toku prowadzonych postępowań administracyjnych zaszła konieczność przeprowadzenia podziałów nieruchomości zajmowanych przez ROD co do których zostanie stwierdzone prawo użytkowania zgodnie z ww. przepisami. Powyższe wiąże się z koniecznością wydzielenia części nieruchomości zajmowanych przez ROD (wg. przebiegu ogrodzenia) z pozostałych terenów stanowiących nieużytki, pasy drogowe i  inne mienie gminne.

2)    Podziały geodezyjne działek będą skutkowały zmianą numerów geodezyjnych nieruchomości na których obecnie znajdują się ROD. To spowoduje, że obecnie posiadane mapy planów zagospodarowania ROD wykonane zgodnie z § 30 Regulaminu ROD z dnia 1 października 2015 staną się nieaktualne pod względem numeracji przedmiotowych nieruchomości. W związku z powyższym zakończenie procesu podziałów geodezyjnych będzie się wiązać z aktualizacją operatu planu zagospodarowania ROD.

 

Przedmiot zamówienia:

 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług geodezyjno - kartograficznych na nieruchomościach wchodzących w skład zasobu Gminy bądź Skarbu Państwa.
 • 1 etap – Zgłoszenie prac geodezyjnych, analiza stanu prawnego nieruchomości, wykonanie niezbędnych wykazów synchronizacyjnych, ustalenie granic lub wyznaczenie punktów granicznych w zakresie niezbędnym do przyjęcia granic do podziału,
 • 2 etap – Opracowanie projektu podziału nieruchomości (podział działki zgodnie przebiegiem ogrodzenia zewnętrznego ROD), złożenie wniosku oraz uzyskanie decyzji zatwierdzającej podział, utrwalanie na gruncie nowych punktów granicznych znakami granicznymi, sporządzenie wykazu zmian i ich wprowadzenie do ewidencji gruntów i budynków.
 • 3 etap – Aktualizacja wszystkich dokumentów planu zagospodarowania ROD wynikająca ze zmiany przebiegu granic działek i numerów działek geodezyjnych , oraz wykonanych pomiarów terenowych, (mapy planu zagospodarowania, mapy zasadniczej i ewidencyjnej, wszystkich zestawień tabelarycznych oraz uzyskanie wypisów z rejestru gruntów dla nowo powstałych działek) w formie dodatkowego operatu w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w standardzie zgodnym z dotychczas opracowanymi planami. (w tym baza danych w QGIS) – załączonej do każdego egzemplarza operatu.

 

Wykaz działek geodezyjnych do podziału:

3900, 3891, 2746, 2747, 2751/1, 2749, 3896, 3904, 3888/2, 3902, 3893, 2743 - obręb 0009 Sosnowiec.

Ogólne warunki zamówienia:

 • Prace zostaną zlecone do wykonania w roku 2018/2019.
 • Prace geodezyjne powinny zostać wykonane przez geodetę posiadającego w tym zakresie stosowne uprawnienia,
 • Prace powinny zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy plany zagospodarowania ROD w celu dokonania ich aktualizacji,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny,

Termin wykonania:

Dokładny termin wykonania prac będzie  ustalony z wykonawcą przed zawarciem umowy.

Kryterium oceny ofert:

 • Cena - należy podać łączną cenę brutto (za wyjątkiem działki nr 2743 – prosimy  o osobną  wycenę jej podziału).
 • Doświadczenie w zakresie prac dotyczących nieruchomości na których znajdują się ROD.

Uprzejmie prosimy o składanie ofert na adres: PZD Okręg Śląski ul. Kormoranów 1, 40 – 521 Katowice lub emailem na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty należy przesyłać w terminie do 05.08.2018r.

Po zakończeniu terminu składania ofert, komisja dokona ich przeglądu i oceny oraz skontaktuje się z wybranym oferentem.