Zaproszenia do złożenia oferty

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na budowie ogrodzenia zewnętrznego, Rodzinny Ogród Działkowy „IRYS” w Rudzie Śląskiej ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z budowa ogrodzenia na terenie naszego ogrodu w rejonie ulic Strażacka oraz ul. Bielszowicka.

 Przedmiot zamówienia:

I

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót polegających na budowie kompletnego ogrodzenia zewnętrznego panelowego stalowego 3D z cokołem żelbetowym, w ROD „Irys” w Rudzie Śląskiej zgodnie z zakresem obejmującym wykonanie ogrodzenia na długości 175 mb (wraz z ewentualnym rozszerzeniem o długość 2mb w miejsce istniejącej furtki zewnętrznej). Zamówienie szczegółowo obejmuje:

 

1.      Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki na słupkach drewnianych osadzonych w gruncie na długości: 175 mb + dwóch bram metalowych osadzonych w gruncie na słupkach metalowych o szer.4m i wys.2m(pozostawienie materiału rozbiórkowego do uzgodnienia z Zarządem ROD).

2.      Ewentualne przycięcie istniejącego nasadzenia – pojedynczy krzew rodzaju żywopłot –  w zależności od wyznaczenia geodezyjnego przebiegu ogrodzenia (wyznaczenie geodezyjne po stronie Zamawiającego).

3.      Kompletny montaż ogrodzenia z paneli Nylofor 3D z płytą cokołową o długości
do 175 + 2 mb z przebiegiem liniowym zgodnym z wyznaczeniem geodezyjnym (wyznaczenie geodezyjne po stronie Zamawiającego).

a.       Panele Nylofor 3D, ocynkowane malowane proszkowo na kolor antracytowy wykonany z pręta min. fi 5 mm o wysokości 1730 mm oraz ze słupkami metalowymi do ogrodzenia z paneli o średnicy min 50mm ocynkowane malowane proszkowo na kolor antracytowy.

b.      Dwie bramy o szer.4m wys.2m wykonanych z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor antracytowy wraz z furtkami wejściowymi o szer.1,2m

c.       płyta cokołowa żelbetowa na podsypce piaskowej o wysokości 300 mm.

 1. Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót.

 

 

II

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót polegających na budowie kompletnego ogrodzenia zewnętrznego z siatki ogrodzeniowej w ROD „Irys” w Rudzie Śląskiej zgodnie z zakresem obejmującym wykonanie ogrodzenia na długości 180mb

1.      Demontaż istniejącego ogrodzenia siatkowego na długości: 180mb (pozostawienie materiału rozbiórkowego do uzgodnienia z Zarządem ROD)

     2.  Ewentualne przycięcie istniejącego nasadzenia – pojedynczy krzew rodzaju żywopłot –  w zależności od wyznaczenia geodezyjnego przebiegu ogrodzenia (wyznaczenie geodezyjne po stronie Zamawiającego).

    3.Kompletny montaż ogrodzenia z siatki o wys.2m na słupkach żelbet. na długości 180m zgodnie z przebiegiem liniowym wyznaczonym geodezyjnie (wyznaczenie geodezyjne po stronie Zamawiającego).

a – słupki prefabrykowane żelbetowe 12x12x285cm 

b- siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego min. 2,8mm

c – lina stalowa ocynkowana śr. min. 6,3mm. 560mb/

D – uchwyty metalowe.

   4.  Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót.

Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. oświetlenie, infrastruktura drogowa itp.).

 Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót z odpowiednimi uprawnieniami, przeprowadzenia robót zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

 Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

 Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „IRYS” w Rudzie Śląskiej.

 Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie częściowego ogrodzenia ROD, wraz z niezbędnymi działaniami, pomiarami, odbiorami, przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (protokół odbioru).

 Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;
 • Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy;
 • Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej  do dnia 20 październik 2018r.;
 • Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 90 %
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 10%

 Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby PZD ROD „IRYS” w Rudzie Śląskiej ul. Strażacka 13, 41-710 Ruda Śląska w zaklejonych kopertach z napisem: PRZETARG NA OGRODZENIE W ROD „IRYS” Ruda Śląska do dnia 15.09.2018 roku do godziny 14.00.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

 Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio od Sławomira Barwiak prezesa Zarządu ROD „IRYS” w Rudzie Śląskiej pod numerem telefonu:664-066-946.