Ziemięcice, 22.08.2018 r.

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na wykonaniu modernizacji wewnętrznej instalacji wodociągowej, ROD „Przyszłość” w Ziemięcicach ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z wykonaniem modernizacji wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót modernizacji wewnętrznej sieci wodociągowej ROD „Przyszłość” w Ziemięcicach ul. Polna zgodnie z projektem i przedmiarem, w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, zgodnie z zapisem zawartym w Ogólnych warunkach zamówienia   i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót ogólnych zgodnych z załączonym przedmiotem robót (ZAŁĄCZNIK – PRZEDMIAR- 7 stron)

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR na podstawie załączonego PRZEDMIARU w kwocie brutto (z 23% VAT ) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Przewidywany zakres całościowych prac przedstawiony w przedmiarze należy potwierdzić na miejscu wykonania robót, gdzie jest do wglądu także szkic projektowy.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót modernizacji wewnętrznej sieci wodociągowej z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo- powykonawczej ( łącznie z oświadczeniem Kierownika Budowy) wraz w przypadku wystąpienia takiej konieczności – z geodezyjnym wytyczeniem i operatem powykonawczym wraz z naniesieniem na geodezyjne zasoby mapowe.

Ogólne warunki zamówienia:

·         Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·         Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

·         Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);

·         Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;

·         Wybrany Wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej lokalizacji (np. przekopy kontrolne) i ochrony istniejącej sieci energetycznej łącznie z indywidualnymi przyłączami elektrycznymi do poszczególnych ogródków działkowych;

·         Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;

·         Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej  do dnia 30 listopada 2018r.

·         Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.

·         Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.

·         Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.

·         Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

·         Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Kryterium oceny ofert:

·         Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.

·         Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót.

 

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby ROD „Przyszłość” w Ziemięcicach w zaklejonych kopertach z napisem: PRZETARG - SIEĆ WODOCIĄGOWA - ROD „Przyszłość” w Ziemięcicach. do dnia 07.09.2018 roku.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów i umówienia terminu wizji oraz przeglądu dokumentacji, a także miejsca złożenia oferty prac można uzyskać bezpośrednio   w Zarządzie ROD pod numerem telefonu: 509-879-314

 

Adres do korespondencji:

41-800 Zabrze

ul. Kotarbińskiego 12 /10

Tadeusz Łopuszański