OGŁOSZENIE

 

W związku z zamiarem realizacji zadania Inwestycyjnego  polegającego na wykonaniu sieci wodociągowej wewnętrznej , ROD „Ulga”w Raciborzu ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z wykonaniem wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót instalacji wewnętrznej sieci wodociągowej ROD „Ulga „ w Raciborzu przy ul Rybnickiej zgodnie z projektem i przedmiarem, w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, zgodnie z zapisem zawartym w Ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych zawartych w projekcie inwestycji.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu  w kwocie brutto (z 23% VAT ) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu wykonania robót w roku 2018.

Przewidywany zakres całościowych prac przedstawiony w przedmiarze należy potwierdzić na miejscu wykonania robót, gdzie jest do wglądu także  projekt inwestycji.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót instalacji sieci wodociągowej wewnętrznej(doprowadzenie wody do każdej z działek) na ogrodzie Rod Ulga w Raciborzu z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo- powykonawczej ( łącznie z oświadczeniem Kierownika Budowy) .

Ogólne warunki zamówienia:

·Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

·Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);

·Wybrany Wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej lokalizacji (np. przekopy kontrolne) i ochrony istniejącej sieci gazowej,

·Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;

·Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.

·Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.

·Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.

·Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

 

Kryterium oceny ofert:

·Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.

·Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót.

 

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby ROD Ulga w Raciborzu przy ul Rybnickiej. Termin składania ofert ustala się na dzień 10.10.2018

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów i umówienia terminu wizji oraz przeglądu dokumentacji, a także miejsca złożenia oferty prac można uzyskać bezpośrednio w Zarządzie ROD pod numerem telefonu: 514 333 069 lub pod adresem:

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Ulga”

ul. Rybnicka b/n

47-400 Racibórz

woj. Śląskie