Zapytanie ofertowe

ROD im. Czarneckiego w Chorzowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”  ( z uwzględnieniem udostępnionych wstępnych założeń do projektu)  sieci elektrycznej zewnętrznej na terenie ogródków działkowych przy: Aleja Bojowników o Wolność i Demokrację nr 1  iw Chorzowie

Dokumentacja techniczna w zał.  kontakt po stronie inwestora: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Szczegóły inwestycji:

Zaprojektowanie i wybudowanie nowej instalacji elektrycznej na terenie ROD im. Czarneckiego w Chorzowie do budynków biurowych, gospodarczych i użytkowych i nowej instalacji w głównych alejkach ogrodowych i alejkach bocznych z dostarczeniem wystarczającej ilości kabla przed wejście do każdego ogródka ( bez wykonywania instalacji na terenie działek )  Zgodnie z załączonymi wstępnymi założeniami do projektu.

Forma rozliczenia: ryczałt

Wymagana gwarancja  60 miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru robót przez inwestora

Termin realizacji etapu I : 01.02. 2019 r.

Termin realizacji etapu II : 31.05.2019 r.

Ostateczny termin wykonania: Maj 2019 -  na wniosek wykonawcy zleceniodawca dopuszcza przesunięcie zakończenia inwestycji ze względu na warunki atmosferyczne ( okres zimowy ) decyzje w tej sprawie będzie wydawać komisja przetargowa.

Termin złożenia oferty : 31.10.2018

Kaucja gwarancyjna w wysokości 2,5 % wartości przedmiotu umowy ( potrącenie z faktury)

Kryteria Oceny :

·         Cena                       waga   70 %  (  najniższa 1 pkt  dalej 0,5 pkt i 0,25 pkt 

·         Termin                                 -  waga    10 %  ( najszybciej 1 pkt  dalej 0,5 pkt i 0,25 pkt

·         Referencje         -  waga   20%   ( najlepsze 1 pkt dalej 0,5 pkt i 0,25 pkt

 

Wykonawca musi wykazać, ( referencje )  iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływam terminu składania ofert wykonał co najmniej dwóch instalacji elektrycznych za kwotę min; 100 000 zł

 

 

 

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, jedna osoba posiadająca kwalifikacje „D” do 1 kV uprawniające do zajmowania się eksploatacją i pomiarami urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru do nadzoru robót elektrycznych.

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty  na okres 60 m-cy ( kaucja gwarancyjna)

Uwaga: wszelkie usterki instalacji wodnej i elektrycznej które  wynikną z prowadzonych prac maja być usunięte przez wykonawcę niezwłocznie po zgłoszeniu.

Do oferty należy złożyć :

·         Formularz ofertowy przygotowany przez zleceniodawcę – wypełniony i podpisany

·         Aktualny wyciąg z rejestru, umowa spółki lub zaświadczenie o działalności gospodarczej potwierdzające przedmiot działalności i osoby działające w jej imieniu  (kopie potwierdzone)

·         Zaświadczenia aktualne z ZUS i organu podatkowego o niezaleganiu z opłacaniem należnych składek i podatków. ( kopie potwierdzone)

·         Referencje z ostatnich 3 lat dla robót powyżej 100 000zł ( kopie potwierdzone) 

·         Kserokopie uprawnień pracowników 

 

Oferty należy złożyć w formie zamkniętej koperty opisanej adresem i opisem :

ROD Czarneckiego Aleja Bojowników o Wolność i Demokrację nr 1  Chorzów czynne wtorek 16 – 18

Opis:  Przetarg ofertowy na wykonanie instalacji elektrycznej 

Otwarcie ofert i ocena nastąpi w dniu:  06.11.2018 r. w ROD im. A. Czarneckiego

Ogłoszenie wyniku zostanie podane do dnia:  10.11.2018 r. w gablocie ROD im.  A. Czarneckiego

Z firmą wygrywającą zostanie zawarta umowa której wzór jest załącznikiem do zapytania ofertowego

Zarząd ROD zastrzega sobie prawo do wycofania zapytania ofertowego przed rozstrzygnięciem bez podania przyczyn.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Wstępne założenia do projektu

Wzór umowy

 

 

 

 

 

Formularz Ofertowy

Do zapytania ofertowego ogłoszonego przez ROD im. Czarneckiego w Chorzowie na wykonanie instalacji elektrycznej i podłączenia nowej sieci do budynków ROD im. Czarneckiego w Chorzowie  w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Dane Wykonawcy :

Nazwa, adres  …………………………………………………………………………………………………………………………..

Kontakt, adres do korespondencji …………………………………………………………………………………………….

OFERTA

1.       Proponuję wykonanie robót objętych zamówieniem za kwotę :  ……………………………zł

Słownie:……………………………………………………………… w tym podatek VAT %............................................

2.       Zobowiązuje się do  realizacji inwestycji do dnia : ………………………………………………………………..

3.       Składam referencje z ostatnich 3 lat dla robót powyżej 100 000zł  w ilości ……………………sztuk

Oświadczam, że udzielamy gwarancji ( Kaucja gwarancyjna)  na wykonie zamawiania licząc od daty odbioru  60 m-cy .

 

Ocena Komisji przetargowej

Parametr            1. Cena                ilość punktów  …………….  waga  70 %  ( najniższa 1 pkt  dalej 0,5 pkt i 0,25 pkt  )

                               2. Termin             ilość punktów …………….. waga  10 %   (najszybciej 1 pkt  dalej 0,5 pkt i 0,25 pkt

3. Referencje     ilość punktów……………. waga 20%    (najlepsze 1 pkt dalej 0,5 pkt i 0,25 pkt       

 

Wynik  1. Punkty  x 7  + 2. Punkty x 1 + 3.punkty x 2 =  ………………………… punktów zdobyła oferta

 

Komisja przetargowa w składzie wniosła/ nie wniosła uwag do formularza ofertowego

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………