PZD Okręg Śląski informuje, że zostało wydane zawiadomienie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Bielska – Białej.

Przypominamy, że z analizy zapisów studium wynika, iż ROD nie zostały ujęte w studium jako „ZD - zieleń działkowa”. Zapisy inne niż „ZD” stanowią poważne zagrożenie dla ROD, gdyż w przyszłości wiązać się to będzie z likwidacją ROD.

Informujemy, iż ponowne wyłożenie projektu „studium” nastąpi od dnia 15 lutego do dnia 7 marca 2019r. Do tego czasu można zapoznać się w urzędzie z projektem studium. Natomiast uwagi do studium można wnosić na piśmie w terminie do 28 marca 2019r.

Ponadto informujemy, iż w dniu 28 lutego 2019r.  w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 17:00 odbędzie się ponowna dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami. Wzywamy wszystkie ROD i działkowców do wzięcia udziału w zaplanowanej dyskusji.  Należy mieć na uwadze, że od tego zależy los danego ogrodu.

Ponadto przypominamy, iż każdy ROD i działkowcy powinni składać wnioski do Prezydenta Miasta Bielska – Białej o zachowanie istnienia ROD. Wniosek składa się na piśmie, gdzie należy oznaczyć adresata oraz nieruchomości których dotyczy wniosek. Należy wnosić o ujęcie nieruchomości ROD jako „ZD – ZIELEŃ DZIAŁKOWA”. (Wykaz nieruchomości ROD każdy zarząd  posiada w planie zagospodarowania ROD – tabela z numerami działek, bądź mapa).