W dniu 05.03.2019 r. w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu spotkań przed walnymi zebraniami sprawozdawczo-wyborczymi, które odbędą się w 2019 roku – tym razem z członkami Komisji Rewizyjnej.

Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Leszek Bucki omówił uchwałę nr 10/XVII/2018 KKR, gdzie umieszczone są tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD dotyczące badania bilansów ROD oraz poszczególnych sprawozdań finansowych ROD na 2019 r., i uchwałę nr11/XVII/2018 KKR z dnia 01.10.2018 r. która określiła wytyczne do pracy Komisji Rewizyjnych PZD na rok 2019. Powyższe wytyczne określają podstawowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez Komisje Rewizyjne ROD, zgodnie z zapisami Statutu PZD i Regulaminu ROD.

http://pzddelegaturazabrze.pl/images/news/IMG_20190305_160844.png

Celem kontroli jest badanie działalności w ROD prowadzonej przez Zarząd pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa związkowego i prawa powszechnie obowiązującego w zakresie legalności, gospodarności, rzetelności i celowości. Kontrole należy bezwzględnie przeprowadzać zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 91, § 92 i § 93 Statutu PZD oraz zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnych PZD uchwalonym przez Krajową Komisję Rewizyjną PZD. Omówiono uchwałę nr 17/XVII/2018 KKR PZD z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dla Komisji Rewizyjnych w zakresie kontrolowania, realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych (pomocny jest poradnik RODO w ROD).

http://pzddelegaturazabrze.pl/images/news/IMG_20190305_160900.png

Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali wzór protokołu zdawczo – odbiorczego który powinni spisać w ciągu 14 dni po zakończonych zebraniach z nowo powołaną Komisją Rewizyjną. Wszelkie materiały dotyczące Komisji Rewizyjnych można odszukać na stronie  www.slaski-ozpzd.pl, (szukaj: w  Dokumenty, Komisja Rewizyjna). Jak również na stronie internetowej Delegatury Zabrze w zakładce pobierz (dla Komisji Rewizyjnej ROD).Uczestnicy w przeprowadzonej dyskusji zadawali pytania, na które otrzymywali wyczerpujące odpowiedzi. Prowadzący podziękował wszystkim przybyłym na spotkanie za uwagę i życzył owocnych obrad i wyboru dobrej Komisji Rewizyjnej na ogrodzie podczas walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019 roku.