Drukuj
Odsłony: 711

W dniu 27 marca 2019r. odbyło się plenarne posiedzenie członków Śląskiej Okręgowej Rady  PZD w Katowicach. Głównymi tematami posiedzenia było zatwierdzenie sprawozdań merytorycznych i finansowych z pracy Okręgu Śląskiego za 2018 rok oraz ustalenie nowego planu pracy na 2019r. w tym preliminarzy finansowych.

Nie zabrakło omówienia również jakże ważnych i aktualnych dla Związku tematów:

W posiedzeniu udział wziął Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, Główna Księgowa PZD Mirosława Marks oraz Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Mariola Kobylińska.

Obrady rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy zmarłych członków Śląskiej Okręgowej Rady, po czym dokonano uzupełnienia jej składu. Nowymi członkami zostali Piotr Witkowski oraz Wiesław Łużniak.

Prezes Okręgu Śląskiego Józef Noski  przedstawił sprawozdanie merytoryczne z prac Okręgu za 2018r. Sprawozdanie jest podstawowym dokumentem oceniającym efekty pracy wszystkich struktur organizacyjnych Okręgu – w tym Okręgowego Zarządu, Śląskiej Okręgowej Rady jak również samego biura okręgu. W zasadniczej treści jest informacją o stopniu realizacji podjętych zadań VIII Zjazdu Delegatów Okręgu Śląskiego, Planu Pracy na 2018r. oraz uchwał i zaleceń Krajowej Rady oraz Krajowego Zarządu PZD.   

W 2018r. odbyły się 4 posiedzenia okręgowej rady, które zajmowały się podejmowaniem najważniejszych decyzji i uchwał związanych z funkcjonowaniem Okręgu. Przypomnijmy, iż zgodnie z § 105 Statutu PZD, okręgowa rada jest najwyższym organem w okręgu między okręgowymi zjazdami delegatów. Z kolei w zeszłym roku odbyło się 19 posiedzeń Okręgowego Zarządu Śląskiego, na których podjętych zostało aż 883 Uchwał.  Okręgowy zarząd występował w imieniu okręgowej rady, prowadząc sprawy i wykonując zadania określone w § 110 Statutu PZD. Prezes OZ Śl. Józef Noski w swoim wystąpieniu odniósł się do najważniejszych tematów i zadań jakie procedowano w ciągu roku jak i o sukcesach i problemach z jakimi borykał się Okręg działając na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Ponadto omówił aktualną sytuację Okręgu. Przekazał informacje na temat walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych (aktualnie odbyło się 77 WZ) . Podkreślił, iż zebrania odbywają się w sposób prawidłowy, zgodnie z wytycznymi Krajowej Rady PZD.

W dalszej części sprawozdania, Dyrektor biura Mateusz Macianty omówił temat roszczeń do nieruchomości ROD. W zeszłym roku udało się podjąć decyzje zmierzające do uregulowania nieruchomości roszczeniowych poprzez ich wykup m.in. ROD „Energetyk” w Rudzie Śląskiej, ROD „Irys” w Rudzie Śląskiej, ROD „Jutrzenka” w Mysłowicach czy ROD „Nadzieja – Jaśmin” w Siemianowicach Śląskich. Nie udałoby się to gdyby nie wspólne zaangażowanie działkowców i Związku. Kolejnym ważnym tematem było omówienie sprawy zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Jest to bardzo ważna kwestia dla funkcjonowania ROD. Obecna sytuacja w dużych miastach Polski wskazuje na negatywną tendencję „wyrzucania” ROD z planów miejscowych, co stanowi poważne zagrożenie dla ich bezpiecznego istnienia. Ważne stanowisko w tym temacie Krajowy Zarząd PZD podjął w grudniu 2018r. o czym można było przeczytać – tutaj. Okręg w tym temacie podjął działania zmierzające do nawiązania współpracy z samorządami w celu bieżącego monitorowania sytuacji ROD dotyczących ewentualnych zmian w planach miejscowych czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Następnie omówiono podjęte przez Krajowy Zarząd PZD działania związane ze zmianą przepisów ustawy „śmieciowej”. Przypomnijmy, że w tym temacie Związek podjął współpracę z Ministerstwem Środowiska i złożył stosowne uwagi i propozycje do ustawy, które uwzględniają interes ROD i działkowców m.in. dotyczące określenia maksymalnej stawki opłaty za śmieci czy wprowadzenia częściowego zwolnienia opłat w przypadku kompostowania odpadów.

Inspektor ds. Inwestycji Artur Olczyk omówił kwestię prowadzenia inwestycji w ROD w roku ubiegłym jak i zasad i wytycznych jakie wprowadzono dla ROD w 2019r. Istotnym faktem jest to iż w roku 2018 przyznano łącznie 72 dotacje w kwocie ostatecznej wartości dofinansowania w wysokości  1 010 876,04 zł. Podejmowane przez ROD zadania inwestycyjne dotyczyły głównie budowy ogrodzeń zewnętrznych ROD, remontów domów działkowca oraz sieci wodociągowych i elektroenergetycznych. Łączna wartość wszystkich zadań przekroczyła kwotę aż 5 mln złotych.  Natomiast Dział Inwestycji biura Okręgu wystawił 238 dokumentów OT na kwotę 6 481 353,24 zł.

Na zakończenie sprawozdania merytorycznego Inspektor ds. terenowo – prawnych Magdalena Madera – Kubasiak przedstawiła aktualny stan regulacji stanu prawnego nieruchomości ROD prowadzonej w trybie przepisu art. 75 i 76 ustawy z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Członkowie Okręgowej Rady zostali poinformowani m.in. o rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy dla zadania przeprowadzenia podziałów geodezyjnych nieruchomości ROD, które są konieczne w celu dalszej regulacji gruntów ROD.

Kolejnym punktem obrad były sprawy finansowo – księgowe. P.o. Główna Księgowa Barbara Kozikowska przedstawiła członkom OR sprawozdanie finansowe Okręgu za 2018r. Do przedstawionych danych swoją pozytywną oceną przedstawiła Okręgowa Komisja Rewizyjna.  Stosowny protokół został odczytany przez Przewodniczącego komisji Zenona Jabłońskiego. Kontynuując sprawy finansowe Okręgu, przedstawiono również preliminarze finansowe na 2019r. Członkowie OR nie zgłaszali uwag do przedstawionych informacji i wszystkie zostały zatwierdzone stosownymi uchwałami.

W czasie dyskusji  głos zabrał Józef Tomas z rybnickiej delegatury, który omówił Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze w ROD Widok w Raciborzu, gdzie doszło do połączenia się 7 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, dzięki czemu powstał ROD o powierzchni 23,5838ha i obejmujący 459 działek rodzinnych na 7 koloniach. Jak powiedział była to inicjatywa oddolna. Połączenie zapewni większe możliwości podejmowania działań, poprawiających funkcjonowanie ROD. Pani Irena Fijałkowska zwróciła uwagę na problem regulacji prawnych dla ROD mających własne ujęcia wodne. Z kolei Jan Pękala zgłosił swoje uwagi dotyczące wytycznych na Walne Zebrania sprawozdawczo-wyborcze oraz kwestii dotyczących funkcjonowania delegatur. Natomiast członek OZ Alfred Sieradzki zgłosił problemy związane z obsługą programu DGCS.

Na pytania członków Okręgowej Rady odpowiadał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. W pierwszej kolejności Prezes PZD wyjaśnił przesłanki podejmowania konkretnych rozwiązań przyjętych w uchwałach systemowych dotyczących np. funkcjonowania delegatur czy ośrodków finansowo – księgowych. Podkreślił rolę jaką spełniają dla sprawnego wykonywania zadań przez poszczególne okręgi. Zgodnie z przepisami wewnątrzzwiązkowymi delegatura stanowi jednostkę pomocniczą okręgu służącą do usprawnienia działań okręgu i współpracy z ROD. Biorąc pod uwagę jak wiele zadań spoczywa na barkach PZD ich sprawne funkcjonowanie przyczynia się do realizacji ważnych zadań w interesie ROD i działkowców.   Odnosząc się do pytań związanych z funkcjonowaniem programu DGCS PZD System, Prezes Związku poinformował zebranych o prowadzonych pracach zmierzających do usprawnienia funkcjonowania programu na podstawie zgłaszanych uwag przez Zarządy ROD. W tej kwestii Krajowy Zarząd PZD powołał zespół ds. DGCS PZD System, który zajmie się jego rozwojem tak aby jego funkcjonalność spełnienia oczekiwania Zarządów ROD. Odpowiadając na pozostałe pytania i zgłoszone problemy, Prezes Związku podziękował za ich wskazanie i omówienie, dzięki czemu będzie można je przeanalizować i podjąć stosowne działania.

W dalszej części swojego wystąpienia, Prezes PZD  omówił przyjęcie  przez Krajową Radę PZD „Otwartego programu nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin”. Zamierzeniem jest powrót do macierzystej idei ogrodnictwa działkowego oraz zachowanie jej w takim formacie, by nie ewoluowała w niekorzystnym i niekontrolowanym kierunku. Ustawa o ROD określa cele ROD i jednym z podstawowych jest umożliwienie prowadzenia upraw ogrodniczych. Prezes Związku wskazał, że dzięki programowi uwidoczni się i wypromuje najbardziej wartościowe gatunki i odmiany sadowniczych, warzyw i ziół oraz nowoczesne metody ich uprawy. W tej kwestii podał przykłady roślin o niewielkich wymaganiach, których uprawa jest prosta i nie wymaga dużego nakładu pracy. W celu promowania programu poinformował, że do tego celu będą wykorzystywane takie media jak prasa fachowa, publikacja książki, dystrybucja broszur informacyjnych, kampania w Internecie oraz wykorzystanie potencjału szkoleń, zarówno SSI jak i tych dla nowych działkowców.

Nie zabrakło także przybliżenia i omówienia aktualnych działań związanych z problemami i wyzwaniami z jakimi zmaga się Związek, w tym zmiana ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jest to bardzo ważny temat dla Związku i działkowców, gdyż stanowi poważne zagrożenie zgłaszania masowych roszczeń do nieruchomości na których znajdują się ROD. Dzięki zaangażowaniu całego Związku i działkowców udało się przeforsować w Senacie zmniejszenie długości okresu z 3 lat do 1 roku  na zgłaszanie roszczeń przez podmioty, którym na mocy znowelizowanych przepisów  przywrócono takie uprawnienia. Poinformował jak ważne są wystąpienia działkowców i ROD, bo tylko dzięki połączonym siłom jest szansa na osiągnięcie sukcesu. Obecnie projekt ustawy powrócił do Sejmu gdzie będzie dalej procedowany.

Kierownik Wydziału Gospodarki Gruntami Mariola Kobylińska omówiła problem zmian planów zagospodarowania przestrzennego miast oraz studiów. Poinformowała o zagrożeniach jakie płyną ze zmiany zapisów w planach miejscowych wynikające m.in. z wprowadzenia innego oznaczenia dla terenów ROD, takich jak zieleń parkowa. Takie zapisy nie zabezpieczają bezpiecznego funkcjonowania ROD i otwierają drogę do likwidacji ROD. Następnie przedstawiła analizę wyników badania dotyczącego ujęcia ROD w planach miejscowych jakie Krajowa Rada PZD wykonała w 2016 i 2019 roku. Ich analiza pozwala stwierdzić, że sytuacja ROD jest zagrożona, gdyż w wielu miejscach brak jest zapisów gwarantujących bezpieczne funkcjonowania ROD. W tym temacie przedstawiła również aktualne uchwały podjęte przez Krajową Radę PZD, które wyznaczają kierunki działań dla struktur PZD.

Po dyskusji członkowie Okręgowej Rady podjęli stosowne uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań oraz ustalenia planu pracy i preliminarzy finansowych na 2019r. Również podjęte zostały dwa stanowiska w sprawie nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz  ustawy „śmieciowej” których treść prezentujemy poniżej.

Mateusz Macianty – Dyrektor biura

Simple Image Gallery Extended

 

Wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie nowelizacji przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami:

 

Katowice 27.03.2019 r.

 

Sz. P.

Marszałek Sejmu RP

Rzeczypospolitej Polskiej

Marek Kuchciński

 

 

Szanowny Panie Marszałku!

 

Od kilku tygodni obawy działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców wzbudzał szybki tryb procedowania nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgadzamy się, że zmiany prawa w tym zakresie  sprawie muszą zostać wprowadzone. Obowiązek taki wynika bowiem z wyroków wydanych przez Trybunał Konstytucyjny, w których organ ten uznał za niekonstytucyjne pozbawienie określonej grupy podmiotów możliwości domagania się zwrotu wywłaszczonych nieruchomości - jeżeli zostały spełnione przesłanki tego zwrotu.

Społeczność działkowców zwracała jednak uwagę na zbyt długi termin dla dochodzenia powyższych roszczeń proponowany w rządowym projekcie stawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wskazywano m. in. na okoliczności, iż możliwość kwestionowania dotychczasowych zapisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami przed Trybunałem Konstytucyjnym istniała już od roku 1998 r. Brak podejmowania przez uprawnionych kategorycznych działań w kierunku odzyskania nieruchomości od roku 1998, powiązany z systematycznym inwestowaniem przez ten czas przez działkowców na terenie działek rodzinnych oddanych im w użytkowanie - powinien być bezwzględnie wzięty pod uwagę. Podnoszono również, że projekt ustawy nie został skonsultowany z Polskim Związkiem Działkowców, którego skutki ustawy mogą dotknąć w dużej mierze. Nadto wskazywano, że nie przeprowadzono wystarczającej analizy skutków ustawy na sferę finansów publicznych. Reasumując, nie został dostatecznie wyważony interes prywatny beneficjentów wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz interes publiczny (obciążenie pozostałych obywateli skutkami wprowadzonej regulacji). .

Jako reprezentanci działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców – Okręgu Śląskim wyrażamy aprobatę dla kierunku zmian wprowadzonych Uchwałą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2019 r., w postaci propozycji skrócenia terminów do dochodzenia zwrotu wywłaszczonych nieruchomości przez uprawnionym - z 3 lat do 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a także nie objęcie regulacją tych podmiotów, które przez stosownie długi czas (od wejścia w życie ustawy o gospodarce nieruchomościami), nie zgłaszały żądania zwrotu nieruchomości a także tych wobec których zapadły już decyzje ostateczne w tej sprawie.

Przypominamy, że Polski Związek Działkowców od lat zmaga się z problemem regulacji prawnej nieruchomości, na których w przeszłości urządzane były ogrody działkowe – jak dziś potwierdzamy – niezwykle potrzebne dla miejskich społeczności. Ten trudny temat jest jednym z głównych tematów obrad każdego zebrania organów wyższego rzędu Polskiego Związku Działkowców nie mówiąc o tych rodzinnych ogrodach działkowych, których to bezpośrednio dotyczy. Obowiązujące od dziesięcioleci przepisy prawne dotyczące powstania i funkcjonowania ogrodów działkowych nie regulowały bowiem w sposób efektywny kwestii uzyskania przez działkowców prawa do gruntów i dopiero Ustawa z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach dziadkowych wyraźnie wprowadziła podstawy do przyznania stowarzyszeniom ogrodowym prawa użytkowania terenów, na których ogrody funkcjonują od 30 lat. Nie dotyczy to jednak wszystkich nieruchomości. Ustawa z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych nie gwarantuje bowiem uzyskania prawa użytkowania przez stowarzyszenia ogrodowe w odniesieniu do nieruchomości, których właścicielami nie jest ani Skarb Państwa ani jednostki samorządu terytorialnego. Dotyczy to przypadków uwłaszczenia się na terenach rodzinnych ogrodów działkowych przez dawne zakłady pracy, które obecnie roszczą sobie bezwzględne prawa do gruntów, a także przypadków roszczeń osób fizycznych, które ponownie po wielu latach odzyskały prawa do wywłaszczonych nieruchomości - bądź to wskutek wydania decyzji o ich zwrocie,  bądź to w wyniku unieważnienia decyzji
o podobnym charakterze.

Z przykrością należy stwierdzić, że działkowcy znają trwającą latami niepewność związaną z możliwością odebrania im działki rodzinnej, niejednokrotnie bez rekompensaty. Zadają wówczas pytania, dlaczego przyznane im przez kolejne ustawy systemowe dotyczące ogrodów działkowych prawo własności nakładów na działkach rodzinnych (które dziś bardzo często przekraczają wartość samego gruntu) nie jest chronione przez Konstytucję na równi
z prawem własności przysługującym innym podmiotom.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Marszałka oraz Komisji zajmujących się dalszym procedowaniem nad przyjęciem projektowanej Ustawy i należyte wyważenie interesów wszystkich podmiotów.

 

 

Przewodniczący Komisji                                                                  Prezes OZ Śląskiego PZD

Uchwał i Wniosków

 

Piotr Mioduszewski                                                                                      Józef Noski

 

 

STANOWISKO

 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Katowicach z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie projektu ustawy z dnia 28 sierpnia 2018 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw

 

Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców w Katowicach z niepokojem przyjmuje kierunek działań legislacyjnych nad projektem ustawy  o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i niektórych innych ustaw, który zamiast zmierzać do poprawy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ogólności, tj. dla całej społeczności krajowej, w tym również dla społeczności Rodzinnych Ogrodów Działkowych, kształtuje zmiany z pominięciem uzasadnionych interesów działkowców, umniejszając znaczenie praw i dotychczasowych proekologicznych działań społeczności ogrodowych, stawiając ją w sytuacji trudnej w szczególności do finansowego udźwignięcia.

Mając na uwadze dotychczasowy kształt prac nad nowelizacją, stanowiska wyrażane w związku ze zgłaszanymi uwagami Krajowego Zarządu PZD w trwającym od września 2018 roku procesie legislacyjnym, Okręg Śląski pragnie wyrazić stanowczą dezaprobatę dla zapisów projektu nowelizacji ww. ustawy, wskazując jednocześnie, iż wyraża pełne poparcie dla dotychczasowych działań zmierzających do ukształtowania treści ustawy w sposób uwzględniający uzasadnione interesy PZD, z należytym doprecyzowaniem jej zapisów dla wypracowania akceptowalnych społecznie zmian w zakresie gospodarowania odpadami.

Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców w Katowicach wskazuje na niezrozumienie dla braku akceptacji przez Ministerstwo Środowiska zgłaszanych i uzasadnionych szczegółowo postulatów w zakresie wprowadzenia maksymalnej rocznej opłaty za wywóz śmieci z terenów ROD w kwocie maksymalnie 48,00 zł od poszczególnej działki (w przypadku odpadów segregowanych). Utrzymywane stanowisko maksymalnej wysokości stawki opłaty za wywóz śmieci z nieruchomości niezamieszkałych, w tym ROD na poziomie nieprzekraczającym wartości 51,10 zł za worek lub pojemnik, jest nie dość, iż za dużym obciążeniem finansowym dla działkowców, to nadto zapisem na tyle nieprecyzyjnym i dającym szerokie pole do nadmiernych obciążeń, a to zwiększających opłaty obowiązkowe za wywóz śmieci, iż winien on ulec zmianie nie tylko co do wysokości stawki, ale również chociażby niezbędnej konkretyzacji, celem ustalania jej wysokości proporcjonalnie do pojemności worka lub pojemnika. Zdaniem Okręgu Śląskiego, konkretyzacja ta jednak nie stanie się rozwiązaniem, albowiem zapis ustawy w ostatecznym jego kształcie winien uwzględniać potrzeby społeczności działkowej, unikać drogi dla nieuzasadnionych podwyżek płatności, czego proponowane przez ministerstwo zmiany nie gwarantują.

Stanowczy sprzeciw Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Katowicach budzi także negatywna opinia Ministerstwa Środowiska w zakresie zgłaszanych propozycji objęcia społeczności działkowej zwolnieniem z części opłaty za wywóz śmieci w związku z aktywnym kompostowaniem bioodpadów. Trudno uznać za należyte, uwzględniające zasady współżycia społecznego stanowisko Ministerstwa Środowiska, jakoby na proekologiczną zachętę do podjęcia wysiłku w zakresie zagospodarowywania bioodpadów we własnych kompostownikach nie zasługiwała społeczność ogrodowa, a jedynie właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej.

Należy bowiem podkreślić, iż każda działka rodzinna zgodnie z treścią § 42 Regulaminu ROD musi być wyposażona w kompostownik. Każdy zatem działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin. Społeczność działkowa działa w kierunku ekologii, podchodzi do tego w sposób świadomy, z należytą starannością i uwagą, co znalazło swój wyraz w postanowieniach regulaminowych. Zdaniem Okręgu Śląskiego uniemożliwienie zwolnienia społeczności działkowej z części opłaty za wywóz śmieci w związku z kompostowaniem odpadów zielonych,  stanowić będzie pewnego rodzaju „karę” dla społeczności ogrodowej za dotychczasowe proekologiczne działania, które winny być premiowane, nie zaś pomijane. Co istotne, taka regulacja pozwoliłaby uskutecznić działania działkowców, w jeszcze większym zakresie prowadzić do kompostowania bioodpadów.

Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców w Katowicach nie może przejść obojętnie wobec działań, które zmierzają do niekorzystnego ukształtowania sytuacji społeczności działkowej, z uwagi na co wyraża swój kategoryczny sprzeciw przedstawianym zapisom ustawowym. Należy wskazać, iż zapisy, które w dalszym ciągu widoczne są w projekcie pomijają w sposób rażący uzasadnione interesy stałego elementu infrastruktury gmin jakimi są rodzinne ogrody działkowe i lekceważą ogrodnictwo działkowe, które już od XIX wieku zakorzenione jest w strukturze naszego kraju. Nie należy pomijać także, iż społeczność ta zrzesza osoby różnego wieku, w szczególności emerytów, rencistów, osoby schorowane, dla których przestrzeń ogrodowa stanowi często jedyne miejsce odpoczynku, rekreacji, zaspokojenia ich potrzeb socjalnych. Proponowane rozwiązania legislacyjne obciążają nadmiernie społeczność ogrodową, uderzają w ich już i tak trudną sytuacje finansową
i kształtują ich sytuacje w sposób niekorzystny na przyszłość.

Z uwagi na powyższe, Okręgowa Rada Polskiego Związku Działkowców w Katowicach wnosi o uwzględnienie przez Ministra Środowiska postulatów działkowców, ponowne przeanalizowanie przedstawianych zagadnień i rozsądne wyważenie interesów społecznych, tj. z uwzględnieniem słusznych praw działkowców.

 

Przewodniczący Komisji                                                                    Prezes OZ Śląskiego PZD

Uchwał i Wniosków

 

Piotr Mioduszewski                                                                                      Józef Noski