Szkolenie dla Skarbników ROD z Zabrza odbyło się w dwóch terminach, tj. 22 i 24.10.2019 r., aby skutecznie przekazać informacje zebranym osobom.

Po wprowadzeniu Kierownika Delegatury w temat spotkania, prowadzenie szkolenia objęła Księgowa OFK Pani Teresa Dziemba. Na samym początku podziękowała za dotychczasową współpracę, za prawidłowe prowadzenie raportów kasowych oraz za przyswajanie i wdrażanie na ogrodach materiałów i druków, które są niezbędne w prowadzeniu księgowości.

Mając na uwadze kończący się rok 2019, konieczne są do wykonania czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych tj.:

- inwentaryzacja środków trwałych ROD,

- majątku trwałego w budowie ROD,

- spis wyposażenia ROD,

- inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie,

Księgowa odniosła się do zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie od 1.10.2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o PIT. Wynikające z niej zmiany wpływają na obowiązki jednostek organizacyjnych PZD, w szczególności zatrudniających osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych. Stosowny komunikat z tym związany został rozdany wszystkim Prezesom na ostatnich spotkaniach.

Przechodząc do spraw bieżących, księgowa poprosiła na spotkaniach o przygotowanie rzetelnie preliminarza na 2020 rok.  Wszystkim zebranym zostały rozdane materiały do przygotowania kosztów związanych z działalnością Funduszu Statutowego, Oświatowego i Funduszu Rozwoju. Jest on ważnym dokumentem, który na Walnym Zebraniu będzie rozpatrywany i uchwalany.

Sprawdzenie danych adresowych instytucji takich jak: Główny Urząd Statystyczny czy Urząd Skarbowy. Prowadząca zwróciła uwagę na monitorowanie wydatków na swoim ogrodzie zwłaszcza, że zbliża się koniec roku a środki finansowego zgromadzone na koncie bankowym mogą być rozdysponowane tylko na właściwy cel.

Na koniec spotkania, wywiązała się dyskusja na tematy związane ze spotkaniem oraz inne nurtujące Skarbników bądź Prezesów w temacie prowadzenia księgowości w ogrodzie oraz roli Skarbnika w ROD.

Delegatura Rejonowa w Zabrzu