Do chwili obecnej w delegaturze Rejonowej w Rybniku przeprowadzono 3 szkolenia dla członków Zarządów ROD na których łącznie przeszkolono 105 osób.

Ostatnie szkolenie odbyło się w Raciborzu i objęło ogrody zlokalizowane na terenie miasta Raciborza tj. 9 ROD oraz 2 ogrody z Gminy Kuźnia Raciborska.

Szkolenie odbyło się w dniu 26.11.2019 roku o godzinie 16:00 w Domu Działkowca w ROD „Powstańców Śląskich” w Raciborzu. W szkoleniu udział wzięło 40 osób.

W szkoleniu uczestniczył Dyrektor Biura Okręgu Śląskiego w Katowicach Pan mgr Mateusz Macianty. Szkolenie prowadzili Sekretarz Okręgowego Zarządu Śląskiego, Przewodnicząca Delegatury Rejonowej w Rybniku Pani Lucyna Cyrek oraz Kierownik Delegatury Rejonowej w Rybniku Pan Józef Tomas .

Tematyka szkolenia:

Omówienie podstaw prawnych działania Związku

  • Ustawa z dnia 13.12.2013 o rodzinnych ogrodach działkowych,
  • Statut PZD,
  • Regulamin ROD,

Następnie omówiono :

Kompetencje Zarządu ROD na podstawie § 72 punkty 1- 22

Szczegółowo omówiono nabycie i wygaśnięcie prawa do działki w ROD. Ogrody otrzymały wzory druków obowiązujące  przy zawarciu umowy dzierżawy działkowej, przy przeniesieniu prawa do działki, wygaśnięciu prawa do działki.

Dużym zainteresowaniem szkolonych  cieszyło się wypowiedzenie umowy działkowej. Na te pytania szeroko odpowiadał Dyrektor Biura OZ  Śl. Pan Mateusz Macianty.

Prezesi z miasta Raciborza zgłosili wniosek do Komisji Statutowej by do nowego Statutu  uchwalanego na Zjeździe Nadzwyczajnym w roku 2020 wróciły kary statutowe. Argumentując, że Zarządom ROD brakuje narzędzi do zdyscyplinowania niektórych działkowców.

Ponieważ w szkoleniu brało udział 3 delegatów z na XIV Krajowy Zjazd PZD omówiono wyniki wyborów. Prezesem Związku ponownie został Pan Eugeniusz Kondracki. Jednym z zastępców Prezesa został Pan Józef Noski - Prezes Okręgu Śląskiego. Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej została Pani Maria Fojt, a sekretarzem KKR został Pan Zenon Jabłoński Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach. W Krajowej Radzie Okręg Śląski będzie reprezentowany przez 4 osoby: Józef Noski, Jan Radoła, Zenon Bucki i Jan Kwiatkowski .

Kolejnym tematem omawianym na szkoleniu było utrzymanie infrastruktury ogrodów, realizacja otwartego programu rozwoju ROD, realizacja inwestycji i remontów w ROD. Podkreślono obowiązek zgłaszania wszystkich inwestycji i remontów do rocznych planów opracowywanych prze Okręgowy Zarząd Śląski w Katowicach .

Szczegółowych informacji na pytania udzielał Dyrektor Biura  Pan  Mateusz Macianty. Podano do informacji, że kolejne szkolenia odbędą się w miesiącu lutym 2020 roku na temat przygotowania i przeprowadzenia Walnych Zebrań Sprawozdawczych.

Kierownik Delegatury Rejonowej w Rybniku – Józef Tomas