25 listopada 2017 roku w Domu Działkowca ROD „Powstańców Śląskich” w Raciborzu odbyło się szkolenie Komisji Rewizyjnych Rodzinnych Ogrodów Działkowych . To piąte szkolenie z cyklu szkoleń dla Komisji Rewizyjnych Delegatury Rejonowej w Rybniku.

Szkolenie przeprowadziły: Irena Fijałkowska członek OKR w Katowicach, Lucyna Cyrek sekretarz prezydium OZŚL w Katowicach, oraz Józef Tomas kierownik ośrodka  szkoleniowego przy Delegaturze Rejonowej PZD w Rybniku.

Lucyna Cyrek przedstawiła akty prawne dotyczące zasad i funkcjonowania PZD.

1.Ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych z 13 grudnia 2013 roku, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku.

2.Statut PZD uchwalony 2 lipca 2015 roku na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD, który 9 września 2015 roku został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3.Regulamin Rodzinnego Ogrodu Działkowego, który obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Komisja Rewizyjna ROD powinna opierać się na następujących dokumentach:

- zasady rachunkowości i zakładowy plan kont, zatwierdzony Uchwałą nr 104/2015 przez Prezydium KR PZD z dnia 12 kwietnia 2015roku.

- ustawie o rachunkowości,

- ustawie o ROD,

-ustawie o stowarzyszeniach,

- statucie Polskiego Związku Działkowców

- uchwałach organów nadrzędnych w PZD,

-ordynacji podatkowej i ustawie o podatku od osób fizycznych

- ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Irena Fijałkowska członek OKR w Katowicach szczegółowo omówiła:

Zasady funkcjonowania komisji rewizyjnych ROD. Zasady określają zapisy §89 do § 93 Statutu PZD, Regulamin Komisji Rewizyjnych uchwalony przez Krajową Komisję Rewizyjną z dnia 12 listopada 2015 roku, a także uchwała nr 8/III/2015 Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań.

Omawiane dokumenty dotyczące Komisji Rewizyjnych znajdują się na stronie: www.slaski-ozpzd.pl : Wzory dokumentów (Komisja Rewizyjna).  Podczas kontroli  Komisja Rewizyjna bada:

•    Legalność, zgodność podejmowanych działań zarządu zgodnie z obowiązującym prawem w PZD.

•    Gospodarność tj. prawidłowe, celowe dysponowanie środkami finansowymi, dbałość o majątek ROD i jego zabezpieczenie,

•    Rzetelność wszystkich podejmowanych decyzji.

Komisje Rewizyjne ROD:

- prowadzą działalność kontrolną w ROD,

- komisje rewizyjne przeprowadzają w danym roku kalendarzowym kontrole z własnej inicjatywy, na polecenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej lub na wniosek Prezydium OZ,

-badają i opiniują roczne sprawozdanie Zarządu ROD i sprawozdanie finansowe ROD,

-wykonują także czynności zgodnie z §92 ust. 2, 3, 4 Statutu PZD.

Szczegółowo zostały również omówione Wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD dla Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Śląskiego PZD w zakresie przeprowadzania kontroli w ROD. Kontrola powinna być zapowiedziana oraz ustalony jej zakres zgodnie z rocznym planem pracy Komisji Rewizyjnej.

Komisjom rewizyjnym zwrócono uwagę, że zgodnie z Zakładowym Planem Kont należy przestrzegać utrzymania wysokości stanu gotówki w kasie (tzw pogotowia kasowego). Każdy ROD  podejmuje  Uchwałę Zarządu ROD w sprawie pogotowia kasowego oraz właściwego zabezpieczenia gotówki w kasie.

Zgodnie z §36 Statutu PZD przewodniczący komisji lub jego zastępca mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach zarządu ROD danej jednostki organizacyjnej PZD.

Józef Tomas kierownik ośrodka szkoleniowego przy Delegaturze Rejonowej w Rybniku przedstawił:

- zasady zagospodarowania i modernizacji działki: - prawidłowe zagospodarowanie działki z uwzględnieniem funkcji jakie ma spełniać,

-budowa i wyposażenie działki w urządzenia według przepisów prawa wewnątrzzwiązkowego i powszechnie obowiązującego

-nasadzenia z zachowaniem odległości regulamionowej.

Szkolenie pogłębiło merytoryczną wiedzę uczestników pozwalającą poruszać się w przepisach obowiązującego prawa w PZD, dotyczącego przeprowadzania kontroli w ROD oraz wskazało sposoby unikania konfliktów, które zdarzają się między Komisją Rewizyjną a Zarządami ROD.

Lucyna Cyrek sekretarz OZ ŚL.

  • 002
  • 004
  • 005

Simple Image Gallery Extended