Dzisiaj mijają 4 lata od daty uchwalenia przez Sejm RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Był to przełomowy moment dla dalszego funkcjonowania ROD w Polsce i dla Polskiego Związku Działkowców, bowiem udało się zachować  prawa działkowców do działek oraz przekształcono PZD w stowarzyszenie ogrodowe, które dalej może realizować swoje cele dla rozwoju ROD. Ustawa weszła  w życie nieco później, bo 19 stycznia 2014r. jednak już dzisiaj warto podsumować  dotychczasowe wyniki pracy podejmowane przez Okręg w związku z możliwością regulacji stanu prawnego gruntów ROD, którą dała nowa ustawa.

 

Przypomnijmy, że na podstawie art. 75 i 76 ustawy rozpoczął się proces regulacji stanu prawnego nieruchomości, na których znajdują się ROD położone na gruntach Gminy i Skarbu Państwa do których PZD dotychczas nie mógł wykazać tytułu prawnego. W Okręgu Śląskim zidentyfikowano w ten czas pond 2 558 ha powierzchni gruntów ROD na których znajduje się ponad 60 tyś. działek, które wymagały przedmiotowej regulacji.

 

W początkowej fazie regulacji spotykaliśmy się z wieloma problemami, które wymagały podjęcia konkretnych działań. Największym było ryzyko ustanowienia odpłatnego prawa użytkowania do nieruchomości ROD. Wydano kilka decyzji, które nałożyły na PZD konieczność uiszczania opłat, jednak podjęte środki odwoławcze spowodowały, że decyzje te zostały uchylone. Dzisiaj wszystkie wydane decyzje stwierdzają nieodpłatne nabycie przez PZD prawa użytkowania do nieruchomości ROD. Podobnie jest w innych Okręgach w Polsce.

 

W dalszym ciągu prowadzone są postępowania administracyjne zmierzające do wydania stosownych decyzji. Z uwagi, że stan geodezyjny ROD niejednokrotnie wymaga wyjaśnienia wielu kwestii przedmiotowe postępowania muszą być przedłużane. Niemniej jednak do dnia dzisiejszego udało się uzyskać decyzje stwierdzające nabycie prawa użytkowania dla 261 ROD o pow. 1 092 ha. Dalsze wyniki regulacji uzależnione są w głównej mierze od postępowań związanych z podziałami geodezyjnymi nieruchomości ROD prowadzonych na zlecenie organów prowadzących postępowania oraz PZD Okręg Śląski. Ich zakończenie z pewnością będzie zmierzać do wydania wielu następnych decyzji.

Mateusz Macianty – St. Inspektor ds. terenowo – prawnych