Prezydent Miasta ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2019 roku dotacji celowej ze środków budżetu miasta Świętochłowice dla rodzinnych ogrodów działkowych. Wnioski można składać w terminie od 15 października do 15 listopada 2018 roku.

 

Rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej ROD, znajdujące się na terenie Miasta Świętochłowice mogą uzyskać z budżetu dotację celową na  dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem i funkcjonowaniem.

 

Dotacja może być przeznaczona na zadania określone w art. 17 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.

 

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niż 30.000,00 zł na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD.

 

Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami pokój nr 305 lub pod numerem telefonu 32 3491 880. 

 

Uchwała, regulamin, wzór wniosku o udzielenie dotacji oraz wzór sprawozdania z wykorzystaniem dotacji zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej.