22 października 2018 r. odbyło się plenarne posiedzenie członków Śląskiej Okręgowej Rady PZD w Katowicach.

Poruszono wiele tematów związanych z pracą Okręgowego Zarządu czy rozwojem Rodzinnych Ogrodów Działkowych. m.in. zatwierdzono regulamin Okręgowej Rady.

Obrady otworzył Pan Józef Noski Prezes Okręgowego Zarządu Śląskiego w Katowicach, który w swoim referacie odniósł się do rozwoju infrastruktury ROD a także do działań oświatowych i promocyjnych PZD. Dokonał podsumowania Dni Działkowca oraz uroczystości ogrodowych w Okręgu Śląskim. Jest to ważna i piękna tradycja, na szczególną uwagę zasługują ROD, które w bieżącym roku obchodzą Jubileusz założenia Ogrodu. W 2018r. było to ponad 70 ROD. Podsumował działalność konkursową, udział w wystawach, dniach otwartych drzwi oraz innych imprezach, gdzie organizowane były stoiska PZD Okręgu Śląskiego. Omówił przygotowania do przyszłorocznych walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych.

Dyrektor biura Okręgu Śląskiego Mateusz Macianty omówił aktualną sytuacje regulacji prawnej gruntów ROD a terenie Okręgu Śląskiego. Przekazał, iż jest to temat bardzo ważny. ROD mające uregulowany stan prawny podczas np. procedury likwidacji mogą liczyć na odszkodowania oraz znalezienie terenu zastępczego na odtworzenie zlikwidowanego ROD. Obecnie trwa etap uzgadniania kwestii partycypacji ROD w kosztach podziałów geodezyjnych w tych przypadkach gdzie podziały muszą zostać dokonane przez PZD Okręg Śląski, który finansuje je w wysokości 50%. Do października 2018 roku udało się uregulować już ponad 1300 ha gruntów na których funkcjonują ROD.        W dalszej części omówił planowane szkolenia i prezentacje z programu DGCS PZD System. Okręg w celu zwiększenia promocji programu oraz jego efektywnego wdrożenia opracował plan czterech prezentacji w różnych miastach Okręgu celem jego zaprezentowania Zarządom ROD. Ponadto zaplanowano szkolenia dla wszystkich księgowych oraz osób już pracujących na programie. Koszty przedsięwzięcia zostaną pokryte w całości przez Okręg Śląski PZD. 

Barbara Kozikowska p.o Głównej Księgowej przedstawiła aktualną sytuacje OFK oraz liczbę ogrodów należących do OFK z każdej Delegatury Rejonowej. Przedstawiła także zalety korzystanie z programu DGCS PZD System.

Pan inż. Artur Olczyk - st. inspektor ds. inwestycji przedstawił sprawy inwestycyjne, w tym aktualną sytuację programu budowy siedzib dla ROD w Okręgu Śląskim. Omówił interpretację uchwały KR dotyczącej podnoszenie wartości majątku związku.

I Wiceprezes OZ Pan Jan Radoła przekazał, iż nadal trwają prace na wytycznymi na walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w 2019 r. Poprosił zebranych o rozpoczęcie przygotowań do walnych zebrań, wytypowanie osób obsługujących aby można rozpocząć szkolenia. Podkreślił rolę przewodniczącego zebrania, powinny być to być osoby dobrze przygotowane znające aktualne przepisy.

Po zakończeniu dyskusji, Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła swój protokół. Następnie członkowie Okręgowej Rady jednogłośnie zatwierdzili uchwałami przedstawione dokumenty.

  • DSC_0562
  • DSC_0570
  • DSC_0573
  • DSC_0577
  • DSC_0580

Simple Image Gallery Extended

Opracowała:   Dominika Wojciechowska-instruktor ds. ogrodniczych