W dniach 19 października w Pyskowicach i w dniach 23, 24 i 25 października w Gliwicach zostały przeprowadzone szkolenia władz statutowych ogrodów, w których uczestniczyło 183 osoby.


Tematyka szkoleń to: sprawozdania Zarządów i Komisji Rewizyjnych Ogrodów za kadencje oraz za 2018 rok. Dokonano omówienia wytycznych KKR dotyczące badania bilansów ROD szczególnie sprawozdań finansowych za 2018 r. i preliminarzy na 2019 r. oraz wytycznych KKR i OKR w Katowicach w których zawarte są materiały na które trzeba zwracać szczególna uwagę przy badaniu sprawozdań ROD. Przewodniczący Komisji Rewizyjnych ROD otrzymali wszystkie materiały z tego zakresu działania.
Następnym bardzo ważnym tematem było RODO, zabezpieczenie posiadanych danych przechowywanie szczególnie w ogrodach nieposiadających własnych budynków z odpowiednim zabezpieczeniem dokumentów. Dokonano omówienia wdrażania programu DGCS PZD System w ogrodach, który ulepszy i unowocześni prace związaną z dokumentami działkowca, jak również dokumentami i finansami ROD. W dalszej części szkolenia dokonano omówienia dokumentacji, która winna być prowadzona przez Zarząd ROD, wszelkich rejestrów ze szczególnym omówieniem dokumentów, które powinny się znajdować w teczce działki.
W szkoleniu tym brali udział Prezesi, Sekretarze, Skarbnicy oraz Przewodniczący Ogrodowych Komisji Rewizyjnych, bo to od nich zależy prowadzenie dokumentacji ogrodów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Szkolenie prowadzili: Przewodniczący OKR w Katowicach, Kierownik Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach oraz Kierownik Komisji szkoleniowej.
Źródło i foto J.P.