W dniu 10.09.2019r. w Urzędzie Miasta Katowice odbyło się spotkanie z Wiceprezydentem Miasta Katowice Panem Mariuszem Skiba przy udziale Naczelnika Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Pana Romana Olszewskiego oraz Przedstawiciela Wydziału Kształtowania Środowiska. Okręg Śląski PZD reprezentowali Wiceprezes OZ Śl. PZD Pan Jan Radoła, Członek Okręgowego Zarządu Pan Józef Łęczycki, Członek Okręgowej Rady Pan Zbigniew Baran, Prezes ROD „Ligonia” w Katowicach Pan Kazimierz Szymiczek oraz Inspektor ds. Terenowo-Prawnych Magdalena Madera-Kubasiak.

W trakcie spotkania omówiono tematy dotyczące segregacji śmieci oraz wywozu odpadów z terenów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w świetle uregulowań nowelizacji tzw. ustawy śmieciowej, w szczególności poruszono kwestię odbioru odpadów zielonych z terenu ROD. Wystosowano prośbę o wydanie w okresie jesiennym worków na odpady zielone, wzorem lat poprzednich. W roku 2018r. Miasto Katowice zapewniło około 22 tysiące worków oraz wywóz odpadów zielonych z terenów ROD. Dzięki pozytywnej współpracy z Urzędem Miasta Katowice na terenie Miasta Katowice udało się skutecznie zażegnać nasilający się jesienią problem z wywozem liści z terenu ROD. Wiceprezydent Miasta Katowice wraz z Przedstawicielem Wydziału Kształtowania Środowiska zobowiązali się do omówienia kwestii ponowienia zeszłorocznej akcji z Prezesem MPGK sp. z o.o.

Poruszona została również kwestia zapisów pod jakimi funkcjonują tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice. Przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD zwrócili uwagę, że jedynie ujęcie terenu ROD w planie jako Zieleń Działkowa (ZD) zabezpiecza interesy działkowców oraz Związku. Wskazano, że na obszarze Miasta Katowice wiele ogrodów funkcjonuje na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod usługi, bądź mieszkalnictwo.  Takie założenia są bardzo niebezpieczne dla dalszego istnienia ROD na obecnych terenach. Okręg Śląski PZD zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie niekorzystnych dla ROD zapisów oraz podjęcie kroków w celu dokonania ich zmiany. Przedstawiciele Okręgu Śląskiego PZD zostali zaproszeni na następne spotkanie bezpośrednio w Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice w celu dokładnego omówienia kwestii zapisów pod jakimi funkcjonują Rodzinne Ogrody Działkowe w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz możliwości zmiany niekorzystnych dla ROD zapisów. Wiceprezydent Miasta Katowice zapewnił swoje wsparcie dla ogrodnictwa działkowego oraz zwrócił uwagę, że aktualna polityka Miasta Katowice jest ukierunkowana na zachowanie jak największych obszarów zieleni w krajobrazie Miasta. Wiceprezes OZ Śl. PZD Pan Jan Radoła na zakończenie spotkania podziękował Władzom Miasta Katowice za dotychczasową pozytywną współpracę z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi.

Inspektor ds. terenowo - prawnych - Magdalena Madera - Kubasiak

W sobotę 24 sierpnia przy pięknej słonecznej pogodzie odbyło się Święto Działkowców w ROD „Wiśnia”.

W dniu 07.09.2019 r. na terenie ROD "Przyszłość" w Zabrzu odbyły się obchody Dnia Działkowca zorganizowane przez Zarząd ogrodu.

Realizując założenia zawarte w OTWARTYM PROGRAMIE SPOŁECZNEGO ROZWOJU ROD, w dniu 24 sierpnia 2019 roku w piękny sobotni dzień, na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wiśnia” w Zabrzu odbył się festyn dla najmłodszych.

Delegatura Rejonowa w Zabrzu w dniu 26.08.2019 r. gościła wybranych Delegatów z zabrzańskich ogrodów, którzy wezmą udział w IX Okręgowym Zjeździe Delegatów Okręgu Śląskiego, który odbędzie się 26.09.2019 r. w Miejskim Domu Kultury Batory w Chorzowie.