1. Wszelkie zadania inwestycyjne i remontowe mogą być prowadzone na terenie ROD po uprzednim ich zgłoszeniu – poprzez Delegaturę Rejonową  - do OZ Śl. i po uzyskaniu akceptacji Prezydium OZ Śl. na ich realizację.

2. Zadania stanowiące bieżące konserwacje, naprawy i nie mieszczące się w zakresie inwestycji i remontów (odtworzenie stanu istniejącego) nie wymagają zgłoszenia do OZ Śl.

3. Przedsięwzięcia inwestycyjne i remontowe winny posiadać: akceptację członków ROD wyrażoną w uchwale Walnego Zebrania; zabezpieczenie finansowe (środki pieniężne lub i prace społecznie użyteczne).

4. Inwestycje i remonty należy prowadzić zgodnie z Uchwałą nr 14/III/2015 KR PZD z dnia 1 października 2015 r. (pobierz)

5. Zarząd ROD może wykonywać swe czynności w zakresie „zwykłego zarządu”, który obejmuje wszelkie działania wynikające z jego kompetencji określonych przepisami związkowymi, które nie wiążą się  z zaciąganiem przez ogród zobowiązań finansowych i majątkowych. Natomiast pozostałe zadania wykraczające poza zakres „zwykłego zarządu” wymagają zawsze zgody OZ Śl. zgodnie z Uchwałą Prezydium KR PZD nr 144/2006 z dnia 25 października 2006 r.

6. Zakończone zadania inwestycyjne i remontowe winny być rozliczone w przeciągu jednego miesiąca od daty sporządzenia protokołu przekazania zadania do eksploatacji tytułem wystawienia protokołu OT.

 

Wszystkie wzory dokumentów inwestycyjnych znajdziesz tutaj.