Ogłoszenie

W związku z zamiarem realizacji zadania polegającego na modernizacji budynku będącego siedzibą OZ Śląskiego w Katowicach przy ul. Kormoranów 1, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski  ul. Kormoranów 1  40-521 Katowice wznawia ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji (częściowej przebudowy) budynku przy ul. Kormoranów 1 w Katowicach, polegającego na remoncie tarasu (wymiana nawierzchni i balustrad) oraz z rozbudową (częściowa zabudowa tarasu poprzez budowę pomieszczeń kubaturowych o powierzchni około 37 m2) w uzgodnionej technologii budowlanej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentację uwzględniający ww. zakres techniczny;

1) wykonanie inwentaryzacji – w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji;

2) uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów wyjściowych wymaganych przepisami,

3) wykonanie koncepcji rozwiązań branżowych i przedstawienie Zamawiającemu -> uzgodnienie z Zamawiającym;

4) wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, projekt techniczny – zgodnie z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego (w tym projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny);

5) uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym zgodnie z zapisami umownymi (przed uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami);

6) uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami

7) wykonanie dokumentacji kosztorysowej;

8) opracowanie szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;

9) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

Ofertę należy złożyć w formie ceny scalonej w kwocie brutto z jednoczesnym podaniem przewidywanego terminu pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.

Miejsce i zakres realizacji projektowej do oglądu po wcześniejszym umówieniu z przedstawicielem biura Okręgu Śląskiego 32 255 40 85 w. 117, 118.

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest realizacja pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

Ogólne warunki zamówienia:

  • Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
  1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również — wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem zaprojektowanie przebudowy lub remontu budynku o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych brutto;
  2. dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za projektowanie (po co najmniej jednej osobie). Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej: projektant branży architektonicznej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej; projektant branży konstrukcyjnej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; projektant branży elektrycznej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; projektant branży sanitarnej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych.
  • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
  • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem elementów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.
  • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

  • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium 80%
  • Termin wykonania robót – kryterium 20%

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby PZD Okręg Śląski w Katowicach ul. Kormoranów 1 do dnia 30.09.2021 roku do godziny 14.00 lub na adres mailowy: slaski@pzd.pl (w wymaganej dacie).

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane/potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio w siedzibie PZD Okręgu Śląskiego w godzinach 9-14 lub pod numerami telefonów:

  • 32 255 40 85 – Biuro PZD Okręg Śląski w Katowicach

Rzut aktualny

Rzut koncepcyjny