Rodzinny Ogród Działkowy „Setka Śląska” w Rydułtowach ul. Raciborska 176 ogłasza przetarg na wykonanie remontu dachu domu działkowca na terenie ogrodu.

Przedmiotem przetargu są prace rozbiórkowe i przygotowawcze do montażu nowego pokrycia dachu oraz remontu kominów, wykonanie odwodnienia dachu oraz wariantowe wykonanie prac związanych z rozebraniem podsufitek, wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej i ocieplenia stropodachu. Przewidywane prace obejmują wykonanie robót budowlanych zgodnych z załączonym przedmiarem robót – załącznik nr 1.

Zakres i warunki robót objętych zamówieniem.

– Wykonawca nie wnosi wadium.

– Wykonawca przedstawi aktualny odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji.

– Wykonawca zobowiązany w oparciu o KNR wykonać i przedłożyć szczegółowy  kosztorys ofertowy na podstawie załączonego przedmiaru w kwocie brutto (z Vat 23%)
z potwierdzeniem terminu.

– Zamawiający wymaga posiadania doświadczenia przy wykonaniu robót w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w ostatnich 3 latach przed upływem składania oferty wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzonych dokumentami, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone. 

 – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał remont zgodnie z obowiązującym prawem.

– Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w tym zakresie. 

– Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz nieszczęśliwych wypadków w zakresie prowadzonej działalności.

– Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe podczas prowadzenia prac remontowych, w tym za prawidłowe zabezpieczenie dachu po zdjęciu obróbek blacharskich w przypadku wystąpienia opadów deszczu (podczas remontu budynek nie będzie użytkowany).

– Zamawiający wymaga, aby prace wykonano przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów, przedstawieniem dokumentacji odbiorczo-powykonawczej, łącznie
z oświadczeniem Kierownika robót.

– Wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu , robocizny i wywozu gruzu pokrywa Wykonawca.

– Zamawiający ustalił termin wykonania zamówienia w  miesiącach od maja  do  sierpnia 2020r (szczegóły zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą).

– Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

Oferty prosimy składać bezpośrednio w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Setka Śląska”
w Rydułtowach ul. Raciborska 176 do 17 lutego 2020 do 31 marca 2020 r.po uprzednim kontakcie telefonicznym na podany poniżej numer.

Oferta powinna zawierać dane firmy (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji)

Informacje dodatkowe dotyczące szczegółów przetargu można uzyskać  u Prezesa Ogrodu ROD „Setka Śląska” w Rydułtowach pod numerem telefonu  798 734 756

Załącznik 1 – Przedmiar