W związku z zamiarem realizacji zadania polegającego na wykonaniu instalacji klimatyzacji, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski  ul. Kormoranów 1
 40-521 Katowice ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych dla budynku Delegatury w Zabrzu przy ul. Matejki 37 w Zabrzu.

Przedmiot zamówienia:

                        Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej

Roboty obejmują:

            – dostawę materiałów;

– prace budowlane związane;

– prace elektryczne związane;

– montaż systemu klimatyzacji z osprzętem;

– uruchomienie systemu.

Ofertę należy złożyć w formie ceny scalonej w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym podaniem terminu wykonania robót.

Miejsce i zakres wykonania prac do oglądu po wcześniejszym umówieniu z przedstawicielem Delegatury Rejonowej w Zabrzu – tel. 604 348 473

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej.

Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;
 • Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową – wskazane najpóźniej                          do dnia 20.10.2020;
 • Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót lub termin wcześniejszy.

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby PZD Okręg Śląski w Katowicach ul.Kormoranów 1 do dnia 28.09.2020 roku do godziny 14.00 lub na adres mailowy: slaski@pzd.pl (w wymaganej dacie).

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane/potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio w siedzibie PZD Okręgu Śląskiego w godzinach 9-14 lub pod numerami telefonów:

 • 32 255 40 85 – Biuro PZD Okręg Śląski w Katowicach
 • 604 348 473 – Delegatura Rejonowa Zabrze.

załącznik