W związku z zamiarem realizacji zadania Inwestycyjnego w roku 2020 polegającego na wykonaniu Montaż Monitoringu oraz częściowego oświetlenia alejek. ROD Hutnik w Chorzowie  ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych  związanych z Montażem Monitoringu oraz częściowego Oświetlenia alejek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Rod Hutnik w Chorzowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót związanych z montażem monitoringu oraz częściowego oświetlenia alejek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Rod Hutnik,  w Chorzowie.  Zgodnie przedmiarem, w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót  z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, zgodnie z zapisem zawartym w Ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót związanych  montażem monitoringu oraz częściowego oświetlenia alejek.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu  w kwocie brutto (z 23% VAT ) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu wykonania robót.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót związanych z montażem monitoringu, częściowego  oświetlenia alejek wraz  z niezbędnymi szkoleniami  i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów  i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo- powykonawczej.

Ogólne warunki zamówienia:

  • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
  • Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);
  • Wybrany Wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej lokalizacji i ochrony istniejących sieci,
  • Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;
  • Gwarancja na wykonane prace – min. 24 miesięcy od dokonania odbioru robót.
  • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.

Kryterium oceny ofert:

  • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.
  • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót.

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres ROD Hutnik w Chorzowie. Termin składania ofert ustala się do dnia 01.08.2020 r.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Informacje dotyczące składania ofert: – Dział Inwestycji (32)255-40-85 wew. 117,118 w godzinach 8.00 – 16.00

Osoba do kontaktu: Łukasz tel.600130757

 

Oferty proszę składać na adres:

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

 

Rod Hutnik

Ul. Graniczna b/n

41-506 Chorzów

Tel. 600 130 757

Z dopiskiem „ROD Przetarg”

ROD Hutnik w Chorzowie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia przetargu bez podanie przyczyny