W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na wykonaniu wymiany sieci wodociągowej wewnętrznej ROD “Kalina”  I i II zarząd ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z wykonaniem wymiany sieci wodociągowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót związanych  z wymianą sieci wodociągowej wewnętrznej w ROD “Kalina”  I i II zgodnie ze szkicem i przedmiarem w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

          Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi zgodnie z zapisami zawartymi w ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

           Przewidywane prace obejmują wykonanie robót:

 • Wymiana sieci 525mb
 • Wykonanie przyłączy do 63 działek zakończone zaworem grzybkowym
 • Zamontowanie 3 zasuw
 • Wykonanie 2 studni spustowych

     Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

       Przewidywany zakres prac potwierdzić na miejscu wykonania robót, gdzie jest wgląd w szkic projektowy.

Uwaga: Przedmiot przetargu i zawartej umowy z ROD nie obejmuje wykonywania sieci na działkach.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie wymiany sieci wodociągowej wewnętrznej przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (łącznie z oświadczeniem kierownika Budowy).

            Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymagają wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty).
 • Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową inne podmioty niż wybrany wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawców)
 • Wybrany Wykonawca w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej lokalizacji i ochrony istniejącej sieci elektrycznej.
 • Dopuszcza się roboty zamienne w zakresie zmian materiałów na materiały i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach.
 • Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy.
 • Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do końca października 2020r.
 • Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność- jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14-dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

  Kryteria oceny ofert:

 • Cena (należy podać brutto) – kryterium podstawowe.
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datą wykonania robót.

Oferty prosimy przesyłać na adres

Janusz Firsowicz – 43-100 Tychy ul. Filaretów 4/10

W zaklejonych kopertach z napisem:

“Przetarg- wymiana sieci wodnej- ROD “Kalina” Tychy” do dnia 5 lipca 2020r.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów i omówienia terminu wizji oraz przeglądów dokumentacji można uzyskać w Zarządzie ROD pod numerem telefonu: 669 056 969.