Głównym tematem przeprowadzonego w formie zdalnej posiedzenia była sprawa wywozu śmieci z ogrodów. Zgodnie z nowelizacją ustawy „śmieciowej”, które weszła w życie dnia 6 września 2019 roku Rady Gminy miały dostosować swoje przepisy do zmian zawartych w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie do 12 miesięcy. Wiele ROD z naszego Okręgu została wyłączona z gminnego odbioru odpadów komunalnych. W takiej sytuacji znalazły się również Żorskie Rodzinne Ogrody Działkowe, w związku z powyższym każdy z nich musiał dokonać zawarcia umowy z indywidualną firmą zewnętrzną  dokonującą wywozu śmieci.

Podczas posiedzenia  szczegółowo omówiono zasady gospodarki „śmieciowej” w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Żorach. Prezesi dyskutowali na temat modelowego postepowania w sprawie odbioru śmieci z terenu ROD. Podkreślali jak ważny jest terminowy odbiór śmieci wg harmonogramu zawartego w umowie czy otrzymywanie faktur bez pomyłek.

Następnym tematem poruszonym na posiedzeniu były procedury, jakie powinny towarzyszyć rezygnacji ze składu Komisji Rewizyjnej ROD i Zarządu ROD.

 W przypadku pisemnej rezygnacji z mandatu, wygaśniecie mandatu członka organu PZD stwierdza w formie uchwały właściwy organ PZD.

Pani Lucyna Cyrek Przewodnicząca Delegatury w Rybniku omówiła obowiązek składania deklaracji na podatek rolny i na podatek od nieruchomości i obiektów budowlanych w terminie do 15 stycznia każdego roku, określonym w Ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych( z późniejszymi  zmianami).

 Następnie prosiła Prezesów o złożenie aktualnych informacji na temat Społecznych Instruktorów Ogrodowych, którzy zostali powołani uchwałą Zarządu. W wykazie należy podać datę powołania i nr uchwały Zarządu.

Prezes ROD „Zielony Jar” wyjaśnił jak przebiegają rozmowy z Przedsiębiorstwem Państwowym Polskie Wody Zlewnia w Gliwicach w sprawie robót udrażniających rzekę, która przepływa przez teren ROD.

Posiedzenia Kolegium Prezesów pozwalają omówić bieżące problemy oraz omówić działania podejmowane na trenie ROD. Przekazywane informację pozwalają rozwiać wiele wątpliwości.

opracowała:

Irena Fijałkowska