Polski Związek Działkowców

Okręg Śląski w Katowicach

Dokumenty Inwestycyjne

W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną, w normalnej działalności Rodzinnych Ogrodów Działkowych zaistniały istotne przeszkody, także w planowanej działalności inwestycyjno-remontowej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że po ustaniu przyczyn pandemii konieczny będzie szybki powrót do planowania i realizacji zadań w zgodności z obowiązującymi przepisami związkowymi.

            Dlatego, dla rozpoznania już w obecnej chwili zamierzeń inwestycyjno-remontowych  w Ogrodach, Okręgowy Zarząd Śląski, przygotował formularz informacyjny pozwalający na pewne działania przygotowawcze i choćby częściowe rozładowanie przewidywanego spiętrzenia wniosków z chwilą podejmowania uchwał przez przesunięte walne zebrania w ROD-ach oraz pełne wznowienie działalności przez wszystkie struktury związkowe.

            Formularz informacyjny dotyczy kwestii przygotowywanych inwestycji i remontów w ROD wraz z określeniem przewidywanego sposobu organizacji zadania i źródeł jego finansowania. Jeżeli ROD przewiduje realizację większej ilości zadań, dla każdego z nich należy wypełnić osobny formularz.

Informacji można udzielić w jednej z przewidywanych wersji:

  1. Wypełniając formularz elektronicznie w wersji Word i przesyłając go wyłącznie drogą mailową na adres: slaski@pzd.pl
  2. Wypełniając formularz pisemnie po wydrukowaniu i przesyłając go wyłącznie drogą mailową po zeskanowaniu na adres: slaski@pzd.pl
  3. Wypełniając formularz on-line pod adresem, który Zarządy ROD otrzymają odrębnym indywidualnym mailem w ciągu najbliższych dni.

 

Okręg Śląski wyraża nadzieję, że dzięki współpracy z ROD-ami w zaproponowanym działaniu łatwiej będzie później wrócić do normalnego funkcjonowania całego procesu zgłaszania i akceptacji zadań, a także przyznawania dofinansowań w zgodności z przepisami związkowymi.

 

 Ankieta dla Zarządów ROD

Zgłoszenie zadania do ujęcia w planie

 

1.1 Wniosek o włączenie zadania inwestycyjnego lub remontowego do planu inwestycji i remontów

 

1.2 Wniosek na Walne Zebranie Członków PZD

 

1.3 Uchwała Walnego Zebrania Członków PZD dot. przyjęcia zadania inwestycyjnego lub remontowego do realizacji

 

1.4 Oświadczenie o posiadanych środkach na realizację zadania

 

1.9 Tabela sprawdzenia dokumentów zgłoszenia zadania do ujęcia w planie

Faza ubiegania się o dotację oraz wybór wykonawcy

 

2.1 Wniosek o włączenie zadania inwestycyjnego lub remontowego do planu inwestycji i remontów

 

2.2 Uchwała Walnego Zebrania Członków PZD dot. upoważnienia Zarządu ROD do wystąpienia z wnioskiem o dotację

 

2.3 Uchwała Zarządu ROD w sprawie powołania komisji przetargowej

2.4 Protokół z posiedzenia komisji ds. wyboru ofert

 

2.5 Uchwała Zarządu ROD w sprawie wyboru wykonawcy zadania

 

2.6 Wniosek o wydanie pełnomocnictwa

 

2.7 Tabela sprawdzenia dokumentów fazy ubiegania się o dotację oraz wyboru wykonawcy

Rozliczenie zadania

 

3.1R Protokół końcowego odbioru robót

 

3.2R Protokół Komisji Rewizyjnej ROD

 

3.3R Zestawienie faktur i rachunków

 

3.4R Oświadczenie o przeprowadzonych godzinach na rzecz zadania

 

3.5R Tabela sprawdzenia dokumentów rozliczenia zadania

Dokumenty inne

 

4.1D Protokół konieczności dla ROD

 

4.2D Protokół inwentaryzacji robót w toku

 

4.3D Protokół przekazania terenu i placu budowy

 

4.4D Protokół techniczny odbioru robót

 

4.5D Wniosek o wydanie pełnomocnictwa