Polski Związek Działkowców

Okręg Śląski w Katowicach

Dokumenty Inwestycyjne

Zgłoszenie zadania do ujęcia w planie

 

1.1 Wniosek o włączenie zadania inwestycyjnego lub remontowego do planu inwestycji i remontów

 

1.2 Wniosek na Walne Zebranie Członków PZD

 

1.3 Uchwała Walnego Zebrania Członków PZD dot. przyjęcia zadania inwestycyjnego lub remontowego do realizacji

 

1.4 Oświadczenie o posiadanych środkach na realizację zadania

 

1.9 Tabela sprawdzenia dokumentów zgłoszenia zadania do ujęcia w planie

Faza ubiegania się o dotację oraz wybór wykonawcy

 

2.1 Wniosek o włączenie zadania inwestycyjnego lub remontowego do planu inwestycji i remontów

 

2.2 Uchwała Walnego Zebrania Członków PZD dot. upoważnienia Zarządu ROD do wystąpienia z wnioskiem o dotację

 

2.3 Uchwała Zarządu ROD w sprawie powołania komisji przetargowej

2.4 Protokół z posiedzenia komisji ds. wyboru ofert

 

2.5 Uchwała Zarządu ROD w sprawie wyboru wykonawcy zadania

 

2.6 Wniosek o wydanie pełnomocnictwa

 

2.7 Tabela sprawdzenia dokumentów fazy ubiegania się o dotację oraz wyboru wykonawcy

Rozliczenie zadania

 

3.1R Protokół końcowego odbioru robót

 

3.2R Protokół Komisji Rewizyjnej ROD

 

3.3R Zestawienie faktur i rachunków

 

3.4R Oświadczenie o przeprowadzonych godzinach na rzecz zadania

 

3.5R Tabela sprawdzenia dokumentów rozliczenia zadania

Dokumenty inne

 

4.1D Schemat blokowy procesu inwestycyjnego

 

4.2D Protokół konieczności dla ROD

 

4.3D Protokół inwentaryzacji robót w toku

 

4.4D Protokół przekazania terenu i placu budowy

 

4.5D Protokół techniczny odbioru robót

 

4.6D Wniosek o wydanie pełnomocnictwa

 

4.7D Wniosek o oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane