Zaproszenie do złożenia ofert dla ROD Słoneczne Wzgórze w Zabrzu

Zaproszenie do złożenia ofert

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na budowie ogrodzenia zewnętrznego, Rodzinny Ogród Działkowy „Słoneczne Wzgórze” w Zabrzu ogłasza konkurs ofert na realizację robót wykonawczych związanych z budową ogrodzenia na terenie naszego ogrodu tj. :
–  Od rogu działki nr 2 do bramy wjazdowej  nr 1 – 208 mb. W tym brama dwuskrzydłowa szerokości 2m
   i wysokość 2m.
–  Od Domu Działkowca do rogu działki nr 117,  250 mb.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie robót polegających na budowie kompletnego ogrodzenia zewnętrznego betonowego w ROD „Słoneczne Wzgórze” w Zabrzu zgodnie z zakresem obejmującym wykonanie ogrodzenia na długości 458 mb oraz bramy dwuskrzydłowej o szerokości 2m i wysokości 2m.
Zamówienie szczegółowo obejmuje:

 1. Demontaż istniejącego ogrodzenia siatkowego na długości: 458 mb (usunięcie materiału rozbiórkowego po stronie wykonawcy)                                             
 2.  Usunięcie istniejącego nasadzenia – pojedynczych krzewów (rodzaju  żywopłot).
 3.  Kompletny montaż ogrodzenia betonowego  o długości do 458 m z zgodnie z przebiegiem liniowym wyznaczonym geodezyjnie  (wyznaczenie geodezyjne po stronie Zamawiającego).
 4. Ogrodzenie betonowe o wysokości  2m ze słupkami i fundamentami.
 5. Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót.

Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń
i mediów (np. infrastruktura drogowa itp.).

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót z odpowiednimi uprawnieniami, przeprowadzenia robót zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczne Wzgórze ” w Zabrzu ul. Pestalozziego.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie częściowego ogrodzenia ROD, wraz z niezbędnymi działaniami, pomiarami, odbiorami, przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (protokół odbioru).

Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane polegającą na budowie ogrodzenia zamawianej specyfikacji – w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach
  niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;
 • Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości dwóch egzemplarzy;
 • Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej  do dnia 30 października 2021r.;
 • Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac
  z 14 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 90 %
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 10%

 Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres korespondencyjny  
PZD ROD „Słoneczne Wzgórze” w Zabrzu ul. Gdańska 48C/2  41-819 Zabrze w zaklejonych kopertach z napisem:  KONKURS OFERT OGRODZENIE „Słoneczne Wzgórze” Zabrze do dnia 09 sierpnia 2021 roku  do godziny 16.00.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio
pod numerem telefonu: 781 983 838

Budowa przyłącza wodnego w ROD KUJAWIANKA w Gliwicach

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kujawianka” w Gliwicach ogłasza
przetarg dla firm na zadanie inwestycyjne p.n. „Inwestycja wodna – budowa sieci
wodociągowej na terenie ogrodu”.

Budowa sieci wodociągowej na terenie ogrodu  – wytyczne:

 • wykonanie sieci zgodnie z
  załączoną mapą z zaznaczoną trasą przebiegu instalacji – ok. 1200 mb
 • przy każdej alejce zastosowanie
  zasuwy odcinającej dopływ wody
 • zasuwy spustowe, gwarantujące
  spuszczenie wody na okres zimowy
 • 82 punkty odbioru wody wyposażone
  w studzienkę wraz z plastikowym podlicznikiem oraz 2 zaworami, usytuowanie w
  odległości nie większej niż 80-100 cm od granicy działki
 • w celu zachowania odpowiedniego ciśnienia
  wody u odbiorców końcowych należy z przypięcia o średnicy ø63
  zredukować średnicę rur do ø32
 • użycie odpowiedniego oznakowania przebiegu instalacji
  wodnej z zastosowaniem odpowiednich materiałów zarówno do opsypki rur jak i
  oznakowania
 • oferta powinna zawierać sposób wykonania wykopu na
  głębokość ok. 1 m, rodzaj materiałów (preferowane PC), koszt całkowity brutto,
  termin realizacji, okres gwarancji

Zgłoszenia firm wraz z ofertami przyjmujemy do 05.08.2021.

Wszelkie informacje i
dokumenty dostępne są w biurze Zarządu.

Prosimy o wcześniejszy kontakt
telefoniczny pod numerem telefonu: 572317026 lub na e-maila:
rod.kujawianka@gmail.com

Zamawiający zastrzega sobie
prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez
podania przyczyny.

Modernizacja budynku będącego siedzibą OZ Śląskiego w Katowicach przy ul. Kormoranów 1

Ogłoszenie

W związku z zamiarem realizacji zadania polegającego na modernizacji budynku będącego siedzibą OZ Śląskiego w Katowicach przy ul. Kormoranów 1, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski  ul. Kormoranów 1  40-521 Katowice wznawia ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji (częściowej przebudowy) budynku przy ul. Kormoranów 1 w Katowicach, polegającego na remoncie tarasu (wymiana nawierzchni i balustrad) oraz z rozbudową (częściowa zabudowa tarasu poprzez budowę pomieszczeń kubaturowych o powierzchni około 37 m2) w uzgodnionej technologii budowlanej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

Zakres prac projektowych obejmuje dokumentację uwzględniający ww. zakres techniczny;

1) wykonanie inwentaryzacji – w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji;

2) uzyskanie wszystkich niezbędnych materiałów wyjściowych wymaganych przepisami,

3) wykonanie koncepcji rozwiązań branżowych i przedstawienie Zamawiającemu -> uzgodnienie z Zamawiającym;

4) wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, projekt techniczny – zgodnie z wymaganiami dotyczącymi dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz obowiązującymi przepisami prawa budowlanego (w tym projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny);

5) uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym zgodnie z zapisami umownymi (przed uzyskaniem stosownych uzgodnień i pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami);

6) uzyskanie stosownych uzgodnień i pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami

7) wykonanie dokumentacji kosztorysowej;

8) opracowanie szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;

9) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę.

Ofertę należy złożyć w formie ceny scalonej w kwocie brutto z jednoczesnym podaniem przewidywanego terminu pełnej realizacji przedmiotu zamówienia.

Miejsce i zakres realizacji projektowej do oglądu po wcześniejszym umówieniu z przedstawicielem biura Okręgu Śląskiego 32 255 40 85 w. 117, 118.

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest realizacja pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

Ogólne warunki zamówienia:

 • Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
 1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również — wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem zaprojektowanie przebudowy lub remontu budynku o wartości co najmniej 50 tysięcy złotych brutto;
 2. dysponuje wymienionymi poniżej osobami przewidzianymi do realizacji zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób, przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą odpowiedzialne za projektowanie (po co najmniej jednej osobie). Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej: projektant branży architektonicznej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej; projektant branży konstrukcyjnej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń; projektant branży elektrycznej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; projektant branży sanitarnej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem elementów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium 80%
 • Termin wykonania robót – kryterium 20%

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby PZD Okręg Śląski w Katowicach ul. Kormoranów 1 do dnia 14.07.2021 roku do godziny 14.00 lub na adres mailowy: slaski@pzd.pl (w wymaganej dacie).

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane/potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio w siedzibie PZD Okręgu Śląskiego w godzinach 9-14 lub pod numerami telefonów:

 • 32 255 40 85 – Biuro PZD Okręg Śląski w Katowicach

Rzut aktualny

Rzut koncepcyjny