Wykonanie instalacji klimatyzacji w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu

Wykonanie instalacji klimatyzacji w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu

W związku z zamiarem realizacji zadania polegającego na wykonaniu instalacji klimatyzacji, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski  ul. Kormoranów 1
 40-521 Katowice ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych dla budynku Delegatury w Zabrzu przy ul. Matejki 37 w Zabrzu.

Przedmiot zamówienia:

                        Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej

Roboty obejmują:

            – dostawę materiałów;

– prace budowlane związane;

– prace elektryczne związane;

– montaż systemu klimatyzacji z osprzętem;

– uruchomienie systemu.

Ofertę należy złożyć w formie ceny scalonej w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym podaniem terminu wykonania robót.

Miejsce i zakres wykonania prac do oglądu po wcześniejszym umówieniu z przedstawicielem Delegatury Rejonowej w Zabrzu – tel. 604 348 473

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacyjnej.

Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;
 • Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową – wskazane najpóźniej                          do dnia 20.10.2020;
 • Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót lub termin wcześniejszy.

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby PZD Okręg Śląski w Katowicach ul.Kormoranów 1 do dnia 28.09.2020 roku do godziny 14.00 lub na adres mailowy: slaski@pzd.pl (w wymaganej dacie).

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane/potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio w siedzibie PZD Okręgu Śląskiego w godzinach 9-14 lub pod numerami telefonów:

 • 32 255 40 85 – Biuro PZD Okręg Śląski w Katowicach
 • 604 348 473 – Delegatura Rejonowa Zabrze.

załącznik

Konkurs ofert na remont delegatury rejonowej w Zabrzu

W związku z zamiarem realizacji zadania Inwestycyjnego w roku 2020 polegającego na wykonaniu remontu dachu Delegatury Rejonowej w Zabrzu

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie robót związanych z remontem dachu budynku delegatury tejonowej w Zabrzu przy ul. Matejki 37 zgodnie przedmiarem, w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót  z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, zgodnie z zapisem zawartym w Ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu  w kwocie brutto (z 23% VAT ) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu wykonania robót.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem dachu wraz z odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów  i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo- powykonawczej.

Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);
 • Wybrany Wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej lokalizacji i ochrony istniejących sieci,
 • Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;
 • Gwarancja na wykonane prace – min. 24 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.

Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót.

 

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców Katowice ul. Kormoranów 1 lub mailem na slaski@pzd.pl . Termin składania ofert ustala się od dnia 26.07.2020 r. do dnia 05.08.2020 r.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Informacje dotyczące składania ofert: – Dział Inwestycji (32)255-40-85 wew. 117,118 w godzinach 8.00 – 16.00

Wykonanie monitoringu w ROD Hutnik w Chorzowie

W związku z zamiarem realizacji zadania Inwestycyjnego w roku 2020 polegającego na wykonaniu Montaż Monitoringu oraz częściowego oświetlenia alejek. ROD Hutnik w Chorzowie  ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych  związanych z Montażem Monitoringu oraz częściowego Oświetlenia alejek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Rod Hutnik w Chorzowie.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót związanych z montażem monitoringu oraz częściowego oświetlenia alejek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Rod Hutnik,  w Chorzowie.  Zgodnie przedmiarem, w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót  z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, zgodnie z zapisem zawartym w Ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót związanych  montażem monitoringu oraz częściowego oświetlenia alejek.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu  w kwocie brutto (z 23% VAT ) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu wykonania robót.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót związanych z montażem monitoringu, częściowego  oświetlenia alejek wraz  z niezbędnymi szkoleniami  i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów  i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo- powykonawczej.

Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);
 • Wybrany Wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej lokalizacji i ochrony istniejących sieci,
 • Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;
 • Gwarancja na wykonane prace – min. 24 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.

Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót.

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres ROD Hutnik w Chorzowie. Termin składania ofert ustala się do dnia 01.08.2020 r.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Informacje dotyczące składania ofert: – Dział Inwestycji (32)255-40-85 wew. 117,118 w godzinach 8.00 – 16.00

Osoba do kontaktu: Łukasz tel.600130757

 

Oferty proszę składać na adres:

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

 

Rod Hutnik

Ul. Graniczna b/n

41-506 Chorzów

Tel. 600 130 757

Z dopiskiem „ROD Przetarg”

ROD Hutnik w Chorzowie zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia przetargu bez podanie przyczyny

Wymiana sieci wodociągowej na terenie ROD Kalina w Tychach

                                                                                                                                                 

        W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na wykonaniu wymiany sieci wodociągowej wewnętrznej ROD “Kalina”  I i II zarząd ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych związanych z wykonaniem wymiany sieci wodociągowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót związanych  z wymianą sieci wodociągowej wewnętrznej w ROD “Kalina”  I i II zgodnie ze szkicem i przedmiarem w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

          Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi zgodnie z zapisami zawartymi w ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

           Przewidywane prace obejmują wykonanie robót:

 • Wymiana sieci 525mb
 • Wykonanie przyłączy do 63 działek zakończone zaworem grzybkowym
 • Zamontowanie 3 zasuw
 • Wykonanie 2 studni spustowych

     Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

       Przewidywany zakres prac potwierdzić na miejscu wykonania robót, gdzie jest wgląd w szkic projektowy.

Uwaga: Przedmiot przetargu i zawartej umowy z ROD nie obejmuje wykonywania sieci na działkach.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie wymiany sieci wodociągowej wewnętrznej przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (łącznie z oświadczeniem kierownika Budowy).

            Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymagają wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty).
 • Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową inne podmioty niż wybrany wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawców)
 • Wybrany Wykonawca w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej lokalizacji i ochrony istniejącej sieci elektrycznej.
 • Dopuszcza się roboty zamienne w zakresie zmian materiałów na materiały i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach.
 • Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy.
 • Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do końca października 2020r.
 • Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność- jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14-dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

  Kryteria oceny ofert:

 • Cena (należy podać brutto) – kryterium podstawowe.
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datą wykonania robót.

Oferty prosimy przesyłać na adres

Janusz Firsowicz – 43-100 Tychy ul. Filaretów 4/10

W zaklejonych kopertach z napisem:

“Przetarg- wymiana sieci wodnej- ROD “Kalina” Tychy” do dnia 5 lipca 2020r.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów i omówienia terminu wizji oraz przeglądów dokumentacji można uzyskać w Zarządzie ROD pod numerem telefonu: 669 056 969.

Przetarg OZ Śląskiego na wymianę ogrodzenia wraz z bramami oraz posadowieniem pomieszczenia gospodarczego na terenie ROD Róża, Kaczeniec, Tulipan w Tychach

Przetarg OZ Śląskiego na wymianę ogrodzenia wraz z bramami oraz posadowieniem pomieszczenia gospodarczego na terenie ROD Róża, Kaczeniec, Tulipan w Tychach

W związku z zamiarem realizacji zadania Inwestycyjnego w roku 2020 polegającego na wykonaniu wymiany ogrodzenia siatkowego wraz z bramami oraz posadowieniem pomieszczenia gospodarczego, Okręg Śląski PZD  ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych  związanych z wykonaniem ogrodzenia oraz bram na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Różą, Kaczeniec, Tulipan w Tychach.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót związanych z wymianą ogrodzenia oraz posadowieniem pomieszczenia gospodarczego na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Róża, Kaczeniec, Tulipan w Tychach.  zgodnie przedmiarem, w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót  z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, zgodnie z zapisem zawartym w Ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót związanych  montażem ogrodzenia oraz bram wjazdowych oraz posadowieniem pomieszczenia gospodarczego.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu  w kwocie brutto (z 23% VAT ) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu wykonania robót.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót związanych z montażem ogrodzenia, bram wjazdowych oraz posadowieniem pomieszczenia gospodarczego wraz  z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów  i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo- powykonawczej.

Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);
 • Wybrany Wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej lokalizacji i ochrony istniejących sieci,
 • Dokumentacja powykonawcza powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;
 • Gwarancja na wykonane prace – min. 24 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.

Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót.

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres Okręgu Śląskiego PZD. Termin składania ofert ustala się do dnia 18.03.2020 r.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Informacje dotyczące składania ofert: – Dział Inwestycji (32)255-40-85 wew. 117,118 w godzinach 8.00 – 16.00

Oferty proszę składać na adres:

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie

Okręg Śląski w Katowicach

Ul. Kormoranów 1

40-521 Katowice

Z dopiskiem „ROD Przetarg”

Załącznik 1 – Przedmiar

Przetarg na wykonanie remontu dachu domu działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Setka Śląska” w Rydułtowach

Przetarg na wykonanie remontu dachu domu działkowca na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Setka Śląska” w Rydułtowach

 

Rodzinny Ogród Działkowy „Setka Śląska” w Rydułtowach ul. Raciborska 176 ogłasza przetarg na wykonanie remontu dachu domu działkowca na terenie ogrodu.

Przedmiotem przetargu są prace rozbiórkowe i przygotowawcze do montażu nowego pokrycia dachu oraz remontu kominów, wykonanie odwodnienia dachu oraz wariantowe wykonanie prac związanych z rozebraniem podsufitek, wykonanie izolacji paroprzepuszczalnej i ocieplenia stropodachu. Przewidywane prace obejmują wykonanie robót budowlanych zgodnych z załączonym przedmiarem robót – załącznik nr 1.

Zakres i warunki robót objętych zamówieniem.

– Wykonawca nie wnosi wadium.

– Wykonawca przedstawi aktualny odpis właściwego rejestru lub centralnej ewidencji.

– Wykonawca zobowiązany w oparciu o KNR wykonać i przedłożyć szczegółowy  kosztorys ofertowy na podstawie załączonego przedmiaru w kwocie brutto (z Vat 23%)
z potwierdzeniem terminu.

– Zamawiający wymaga posiadania doświadczenia przy wykonaniu robót w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w ostatnich 3 latach przed upływem składania oferty wykonał co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, potwierdzonych dokumentami, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz, że zostały prawidłowo ukończone. 

 – Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał remont zgodnie z obowiązującym prawem.

– Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane oraz doświadczenie w tym zakresie. 

– Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz nieszczęśliwych wypadków w zakresie prowadzonej działalności.

– Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe podczas prowadzenia prac remontowych, w tym za prawidłowe zabezpieczenie dachu po zdjęciu obróbek blacharskich w przypadku wystąpienia opadów deszczu (podczas remontu budynek nie będzie użytkowany).

– Zamawiający wymaga, aby prace wykonano przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów, przedstawieniem dokumentacji odbiorczo-powykonawczej, łącznie
z oświadczeniem Kierownika robót.

– Wszystkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu , robocizny i wywozu gruzu pokrywa Wykonawca.

– Zamawiający ustalił termin wykonania zamówienia w  miesiącach od maja  do  sierpnia 2020r (szczegóły zostaną uzgodnione z wybranym Wykonawcą).

– Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

Oferty prosimy składać bezpośrednio w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Setka Śląska”
w Rydułtowach ul. Raciborska 176 do 17 lutego 2020 do 31 marca 2020 r.po uprzednim kontakcie telefonicznym na podany poniżej numer.

Oferta powinna zawierać dane firmy (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji)

Informacje dodatkowe dotyczące szczegółów przetargu można uzyskać  u Prezesa Ogrodu ROD „Setka Śląska” w Rydułtowach pod numerem telefonu  798 734 756

Załącznik 1 – Przedmiar