Wykonanie przyłącza sieci elektrycznej w ROD KUJAWIANKA w Gliwicach

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Kujawianka” w Gliwicach ogłasza przetarg dla firm na zadanie inwestycyjne p.n. „Wykonanie przyłącza sieci elektrycznej”.

Budowa sieci elektrycznej na terenie ogrodu według projektu  – wytyczne:

– sieć elektryczna o mocy 30 kW

– wykonanie sieci metodą ziemną (kable umieszczone w ziemi)

– 82 punkty

– zabezpieczenie antysiłowe 20A

Zgłoszenia firm wraz z ofertami przyjmujemy do 01.06.2022.

Wszelkie informacje i dokumenty dostępne są w biurze Zarządu.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 572317026 lub na e-maila: rod.kujawianka@gmail.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Przetarg na wykonanie sieci elektroenergetycznej wewnętrznej na terenie ROD „Budowlani” w Gliwicach

         OGŁOSZENIE  O PISEMNYM  PRZETARGU  OFERTOWYM

 Polski Związek Działkowców RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „BUDOWLANI” w Gliwicach ul. Ku Dołom BN ogłasza pisemny przetarg ofertowy na budowę sieci    elektroenergetycznej z montażem szaf kablowych i kablowo-pomiarowych na terenie  ROD „Budowlani”

  Dane kontaktowe: tel. 600 323 111  e –mail: budowlani.kudolom@gmail.com                                               

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na wykonaniu sieci elektroenergetycznej wewnętrznej na terenie ROD „Budowlani” w Gliwicach z wyprowadzeniem szaf kablowych i kablowo-pomiarowych na alejki ogrodowe wraz z budową oświetlenia, ogłasza przetarg ofertowy na realizację robót wykonawczych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Budowlani” w Gliwicach.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie budowy układu zasilania w energię elektryczną ogródków działkowych wewnętrzną siecią elektroenergetyczną i siecią oświetleniową  wraz z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów oraz przedstawieniu dokumentacji powykonawczej.

Ogólne warunki zamówienia:

Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.

Nie dopuszcza się realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany wykonawca.

Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym przez Wykonawcę zakresu robot zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzenia i technologie spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.

Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.

Wybrany wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej sieci wodociągowej, łącznie z indywidualnymi przyłączami wodnymi do poszczególnych ogródków działkowych.

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w jednym egzemplarzu. Prace powinny być wykonane w terminie uzgodnionym z Zarządem ROD „Budowlani”.

Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru końcowego robót.

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

Zakres obejmuje:

Budowę kablowej sieci rozdzielczej niskiego napięcia na alejach ogrodowych wraz z szafami kablowymi i kablowo – pomiarowymi  oraz budowę sieci oświetleniowej. Zabudowanie zabezpieczeń przedlicznikowych, liczników energii dla odbiorców (płatne dodatkowo), szafy głównej bezpiecznikowej dla obwodów elektrycznych, wykonanie uziemień. Szczegółowe wytyczne techniczne zawarte są w projekcie budowlanym.

Projekt budowlany dostępny do wglądu lub do skopiowania w Biurze Zarządu Rod „Budowlani” w Gliwicach ul. Ku Dołom .

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem pomiarów elektrycznych.
W pomiarach wypisać rzeczywiste wartości zmierzone oraz podstawę orzeczenia.

W przypadku stwierdzenia wartości pomiarów nieodpowiadających normom lub niezapewniających skutecznej ochrony przeciw porażeniowej, należy wykonać dodatkowe instalacje uziemiające lub zastosować inną aparaturę ochronną.

Wykonawca dostarczy wszelkie certyfikaty konieczne do skutecznego odbioru robót obowiązujące na terenie UE. Wszelkie rozdzielnie muszą posiadać certyfikaty oraz tabliczki znamionowe producenta.

Wykonawca powinien posiadać zasób pracowników wykwalifikowanych (uprawnienia SEP grupy GI-E dla pracowników montujących złącza kablowo- pomiarowe oraz minimum jedną osobę z kategorią GI-D).

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w kwocie brutto z jednoczesnym potwierdzeniem terminu. Oferta powinna zawierać.

– Cenę budowy sieci elektroenergetycznej                                                                                                       

 – Cenę budowy sieci oświetleniowej,                                                                                                               

– Cenę za zabudowę licznika wraz z zabezpieczeniem dla odbiorcy

Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:                                                                                                                             

– cena, należy podać cenę brutto (kryterium podstawowe) – 60%,                                                                      

– doświadczenie, kryterium uzupełniające  -30 %,                                                                                            

– czas wykonania robót, kryterium uzupełniające -10%.

Oferty prosimy składać w siedzibie Zarządu ROD „Budowlani” w Gliwicach  ul. Ku Dołom w zaklejonych kopertach z napisem; PRZETARG SIEĆ ELEKTRYCZNA ROD „Budowlani”
w uzgodnionych telefonicznie terminach, tel. +48 600 323 111 lub 512 250 984

Termin zgłaszania ofert  do 4 czerwca 2022 r.

Osoba udzielająca informacji na temat zadania oraz wizji lokalnej na terenie ogrodu:
Prezes ROD Budowlani  nr. tel. +48 600 323 111

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające pełną jej identyfikację (NIP, REGON, KRS).Powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu.

 

                                                                                               Prezes ROD Budowlani                                                                                                            

                                                                                                                          Grzegorz Mikocki