Przetarg ofertowy na wykonanie sieci elektroenergetycznej wewnętrznej z montażem szaf kablowych i kablowo-pomiarowych na trenie ROD „MIEJSKI” w Czeladzi kolonia Spacerowa

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na wykonaniu sieci elektroenergetycznej wewnętrznej na terenie ROD „ MIEJSKI” w Czeladzi z wyprowadzeniem szaf kablowych i kablowo-pomiarowych na alejki ogrodowe , ogłasza przetarg ofertowy na realizację robót wykonawczych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „MIEJSKI” w Czeladzi kol. Spacerowa.

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:

 1. a) Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.
 2. b) Uchwały Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1.10.2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych W Polskim Związku Działkowców, z późniejszymi zmianami.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie budowy układu zasilania w energię elektryczną ogródków działkowych wewnętrzną siecią elektroenergetyczną   wraz z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów oraz przedstawieniu dokumentacji powykonawczej.

Ogólne warunki zamówienia:

Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.     Nie dopuszcza się realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany wykonawca.

Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym przez Wykonawcę zakresu robot zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzenia i technologie spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.

Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.

Wybrany wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej sieci wodociągowej, łącznie z indywidualnymi przyłączami wodnymi do poszczególnych ogródków działkowych.

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w jednym egzemplarzu. Prace powinny być wykonane w termie uzgodnionym z Zarządem ROD „MIEJSKI”.

Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru końcowego robót.

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.

 Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

Zakres obejmuje:                                                                                                      Budowę kablowej sieci rozdzielczej niskiego napięcia na alejach ogrodowych wraz z szafami kablowymi i kablowo – pomiarowymi.  Zabudowanie zabezpieczeń przedlicznikowych, szafy głównej bezpiecznikowej dla obwodów elektrycznych, wykonanie uziemień.

 Szczegółowe wytyczne techniczne zawarte są w projekcie budowlanym.

Projekt budowlany dostępny do wglądu lub do skopiowania w Biurze Zarządu Rod „MIEJSKI” w Czeladzi ul. Staszica 113                                                                

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem pomiarów elektrycznych. W pomiarach wypisać rzeczywiste wartości zmierzone oraz podstawę orzeczenia.

W przypadku stwierdzenia wartości pomiarów nieodpowiadających normom lub niezapewniających skutecznej ochrony przeciw porażeniowej, należy wykonać dodatkowe instalacje uziemiające lub zastosować inną aparaturę ochronną.

Wykonawca dostarczy wszelkie certyfikaty konieczne do skutecznego odbioru robót obowiązujące na terenie UE. Wszelkie rozdzielnie muszą posiadać certyfikaty oraz tabliczki znamionowe producenta.

Wykonawca powinien posiadać zasób pracowników wykwalifikowanych (uprawnienia SEP grupy GI-E dla pracowników montujących złącza kablowo- pomiarowe oraz minimum jedną osobę z kategorią GI-D).

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w kwocie brutto z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

 Oferta powinna zawierać:

– Cenę budowy sieci elektroenergetycznej

– Cenę za zabudowę licznika wraz z zabezpieczeniem dla odbiorcy

Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

– cena, należy podać cenę brutto (kryterium podstawowe) – 60%,

– doświadczenie, kryterium uzupełniające  -30 %,

– czas wykonania robót, kryterium uzupełniające -10%.

Oferty prosimy składać w siedzibie Zarządu ROD „ MIEJSKI” w Czeladzi  ul. Staszica 113 w zaklejonych kopertach z napisem:

 PRZETARG SIEĆ ELEKTRYCZNA ROD „ MIEJSKI” kol. Spacerowa
w uzgodnionych telefonicznie terminach, tel. +48 507 766 141

Termin zgłaszania ofert przetargowych do dnia 18 października 2022 r.

Osoba udzielająca informacji na temat zadania oraz wizji lokalnej na terenie ogrodu:
Prezes ROD MIEJSKI  nr. Tel. +48 507 766 141

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające pełną jej identyfikację (NIP, REGON, KRS) oraz winny  być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 Przedmiar.pdf

 

 

Przetarg ofertowy na wykonanie sieci elektroenergetycznej wewnętrznej z montażem szaf kablowych i kablowo-pomiarowych na trenie ROD „MIEJSKI” w Czeladzi kolonia Batorego.

Przetarg
ofertowy na wykonanie sieci 
elektroenergetycznej wewnętrznej z montażem  szaf kablowych i kablowo-pomiarowych na
trenie ROD „MIEJSKI” w Czeladzi  kolonia
Batorego.

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego
polegającego na wykonaniu sieci elektroenergetycznej wewnętrznej na terenie ROD
„ MIEJSKI” w Czeladzi z wyprowadzeniem szaf kablowych i kablowo-pomiarowychna
alejki ogrodowe , ogłasza przetarg ofertowy na realizację robót wykonawczych na
terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „MIEJSKI” w Czeladzi kol. Batorego.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie budowy układu
zasilania w energię elektryczną ogródków działkowych wewnętrzną siecią
elektroenergetyczną   wraz z niezbędnymi
pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów oraz
przedstawieniu dokumentacji powykonawczej.

Ogólne warunki zamówienia:

Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej.
Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.

Nie dopuszcza się realizacji robót objętych umową
przez inne podmioty niż wybrany wykonawca.

Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po
uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej
uzasadnionym przez Wykonawcę zakresu robot zamiennych. Dopuszczalne są roboty
zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzenia i technologie
spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w
dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.

Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu
umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.

Wybrany wykonawca, w trakcie prowadzonych robót
(szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej
infrastruktury ogrodowej ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej sieci
wodociągowej, łącznie z indywidualnymi przyłączami wodnymi do poszczególnych
ogródków działkowych.

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w jednym
egzemplarzu. Prace powinny być wykonane w termie uzgodnionym z Zarządem ROD
„MIEJSKI”.

Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania
odbioru końcowego robót.

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów,
sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.

 Zamawiający
udostępni wybranemu wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

Zakres obejmuje:

                  
Budowę kablowej sieci rozdzielczej niskiego napięcia na alejach
ogrodowych wraz z szafami kablowymi i kablowo – pomiarowymi.  Zabudowanie zabezpieczeń przedlicznikowych,
szafy głównej bezpiecznikowej dla obwodów elektrycznych, wykonanie uziemień.

 Szczegółowe
wytyczne techniczne zawarte są w projekcie budowlanym.

Projekt budowlany dostępny do wglądu lub do
skopiowania w Biurze Zarządu Rod „MIEJSKI” w Czeladzi ul. Staszica 113

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem
pomiarów elektrycznych. W pomiarach wypisać rzeczywiste wartości zmierzone oraz
podstawę orzeczenia.

W przypadku stwierdzenia wartości pomiarów
nieodpowiadających normom lub niezapewniających skutecznej ochrony przeciw
porażeniowej, należy wykonać dodatkowe instalacje uziemiające lub zastosować
inną aparaturę ochronną.

Wykonawca dostarczy wszelkie certyfikaty konieczne do
skutecznego odbioru robót obowiązujące na terenie UE. Wszelkie rozdzielnie
muszą posiadać certyfikaty oraz tabliczki znamionowe producenta.

Wykonawca powinien posiadać zasób pracowników
wykwalifikowanych (uprawnienia SEP grupy GI-E dla pracowników montujących złącza
kablowo- pomiarowe oraz minimum jedną osobę z kategorią GI-D).

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w kwocie brutto
z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

 Oferta powinna
zawierać:

– Cenę budowy sieci elektroenergetycznej

– Cenę za zabudowę licznika wraz z zabezpieczeniem dla
odbiorcy

Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu
składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

– cena, należy podać cenę brutto (kryterium
podstawowe) – 60%,

– doświadczenie, kryterium uzupełniające  -30 %,

– czas wykonania robót, kryterium uzupełniające -10%.

Oferty prosimy składać w siedzibie Zarządu ROD „
MIEJSKI” w Czeladzi  ul. Staszica 113 w
zaklejonych kopertach z napisem;

 PRZETARG SIEĆ
ELEKTRYCZNA ROD „ MIEJSKI” kol.Batorego

w uzgodnionych telefonicznie terminach, tel. +48 507 766 141

Termin zgłaszania ofert przetargowych do dnia 18
października 2022 r.

Osoba udzielająca informacji na temat zadania oraz
wizji lokalnej na terenie ogrodu:

Prezes ROD MIEJSKI  nr. Tel. +48 507 766
141

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające pełną
jej identyfikację (NIP, REGON, KRS) oraz winny 
być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Wykonanie I etapu przebudowy budynku administracyjnego ROD Zamet 1 – Tarnowskie Góry

Polski Związek Działkowców R.O.D„ZAMET-1”,ul. Powstańców Warszawskich 6 ogłasza pisemny

przetarg nieograniczony na wykonanie I etapu przebudowy budynku administracyjnego

Kontakt po stronie inwestora : rodzamet@gmail.com

SZCZEGÓŁY INWESTYCJI:

Prace mają być wykonywane w niedokończonym obiekcie, w którym istnieją tylko ściany

zewnętrzne wykończone wieńcem żelbetonowym. Jest wykonana wylewka. Budynek nie posiada

zadaszenia.

Z pomieszczenia o obrysie 950,0 cm x 1762 ,0 cm, ma być wydzielony fragment na pomieszczenie

o wym. 950,0 cm x 695,0 cm w związku z czym musimy wykonać brakującą ścianę zewnętrzną

oraz wyburzyć fragmenty ścian, by uzyskać przestrzeń do montażu dwuspadowego dachu

(który będzie wykonany w II etapie prac)

ROBOTY ROZBIÓRKOWE: Wyburzenie dwóch fragmentów ścian zewnętrznych

o gr. 36,0 cm szer. 200,0 cm x wys. 350,0 cm zakończonych zbrojonym wieńcem żelbetonowym,

wywóz gruzu i przekazanie do utylizacji

ROBOTY BUDOWLANE :

• Wykonanie wykopu, deskowania oraz zbrojenia pod ławę fundamentową

• Wykonanie ławy fundamentowej

• Budowa ściany zewnętrznej z pustaka ceramicznego ściennego POROTHERM P+W 38 o wym.

38x25x23,8 oraz połączenie jej z istniejącymi ścianami

• Przegląd istniejącego wieńca na trzech ścianach oraz ewentualna jego naprawa.

• Wykonanie zbrojenie, deskowania oraz wylewka wieńca na nowej ścianie oraz

połączenie go z istniejącym wieńcem

• Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej pod przyłącze kanalizacyjne i doprowadzenie wody

• Wykonanie nowej wylewki w wydzielonej części budynku

Oczekiwany termin realizacji – do 31-10-2022r.

Oferta na wykonanie przedmiotu umowy z materiałów zamawiającego. Wykonawca zapewni narzędzia i sprzęt potrzebny do wykonania przedmiotu Umowy.   

Oferta powinna zawierać :

– wpis do ewidencji działalności gospodarczej (kopia potwierdzona przez operata)

– kosztorys ofertowy (w cenach brutto) , wysokość stawek kalkulacyjnych, okres gwarancji, termin

wykonania prac, warunki płatności, referencje, aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności

i opłaceniu składek ZUS lub deklaracja z potwierdzonym przelewem za m-c sierpień 2022 r.

oraz aktualne uprawnienia do pracy na wysokościach jako kryterium dopuszczenia oferty do

pozytywnej oceny

– referencje z ostatnich 3 ostatnich lat o należytym i zgodnym z umową wykonaniem

robót budowlanych o zakresie nie mniejszym niż w niniejszym przetargu

– potwierdzenie przez operata certyfikatu ubezpieczenia OC

– opis techniczny, przedmiar robót

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie zamawiającego –

Biuro Zarządu ROD „ZAMET-1” w Tarnowskich ul. ul. Powstańców Warszawskich 6

lub telefonicznie u :

Elżbiety Ledwoń tel. 501134198

Bernadety Ławik tel. 514 -960 – 534

Kryterium oceny ofert:

– 70% – najniższa cena

– 20% – termin realizacji

– 10% – długość okresu gwarancji

Oferty należy składać w zamkniętych i opieczętowanych kopertach na adres:

ROD „ZAMET-1 ” 42-680 Tarnowskie Góry ul. Powstańców Warszawskich 6

w terminie do dnia : 07-09-2022r. do godz. 18.00.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09-08-2022r. o godz. 17.00 w siedzibie zamawiającego.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji

jak również unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz do nie ponoszenia

odpowiedzialności prawnej i finansowej za otrzymane od zamawiającego oraz przygotowane do

przetargu przez Oferentów materiały przetargowe. Przedmiar oraz projekt są dostępne w siedzibie zamawiającego.

Zarząd PZD ROD ZAMET-1 w Tarnowskich Górach

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na alei Strażacka w ROD Irys w Rudzie Śląskiej

Zarząd ROD „IRYS” w Rudzie Śląskiej ogłasza przetarg i zaprasza do składania ofert.

na „wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na alei Strażacka”.

1. Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości alei – 344m2.

2. Wyprofilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – 344m2.

3. Wykonanie koryta na całej szerokości alei – 344m2.

4. Wywóz ziemi.

5. Podbudowa z żużla na alei rozścielane – 344m2.

6. Wykonanie rowków pod ławy krawężnikowe o wys. min 20x20cm – 572mb.

7. Zabudowa obrzeży betonowych o wym. 25x6cm na podsypce piaskowej – 572mb.

9. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grub. min.8cm na podsypce 344m2

10. Zabudowa pięciu słupów oświetleniowych stalowych o wys. 5m.

Oferty prosimy przesyłać na adres siedziby PZD ROD „IRYS” w Rudzie Śląskiej ul. Strażacka 13, 41-710 Ruda Śląska w zaklejonych kopertach z napisem: PRZETARG NA WYKONANIE ALEI W ROD „IRYS” Ruda Śląska do dnia 31.08.2022 roku.

W ofercie proszę podać również cenę za wykonanie m2 alei.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio od Sławomira Barwiak prezesa Zarządu ROD „IRYS” w Rudzie Śląskiej pod numerem telefonu:664-066-946.

Przetarg na instalację sieci wodociągowej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Bratek” w Żorach.

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Dane kontaktowe:
tel. 721144662
e –mail: zofiaklaczynska@o2.pl

Ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na instalację sieci wodociągowej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Bratek” w Żorach.

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy:

a) Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej ustawą.

b) Uchwały Nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1.10..2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych W Polskim Związku Działkowców, z późniejszymi zmianami.

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest instalacja sieci wodociągowej w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Bratek” w Żorach.

Na dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 2 do specyfikacji, opisującą zakres wykonywanych robót składają się:

– projekt wykonawczy;
– kosztorys ofertowy.

2. Miejsce i sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można w formie papierowej odebrać w siedzibie Zarządu ROD im. „Bratek” w Żorach w terminie uzgodnionym telefonicznie z Prezesem Zarządu ROD „Bratek w Żorach”.

3. Wykaz dokumentów składających się na ofertę.

a) formularz ofertowy – załącznik nr 1;
b) kosztorys ofertowy – załącznik nr 2;
c) prawidłowo wypełnione załączniki oraz wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.

4. Wymagania dotyczące wadium.

Do niniejszego przetargu organizator odstępuje od wymagalności wadium w postępowaniu przetargowym.

5. Termin związania ofertą.

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 20 dni od ostatecznego upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Warunki udziału w przetargu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

6.1. Warunki udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z przetargu oraz wykażą, że spełniają warunki dotyczące:

a)  posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b)  posiadania wiedzy i doświadczenia.

c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.

6.2.1. Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.2.2. Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, co najmniej 1 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. instalację sieci wodociągowej o wartości robót równej co najmniej 300 000,00 PLN (brutto).

6.2.3.  Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.2.4.  Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. oraz wykaże, że dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane.

6.2.5 Organizator przetargu uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 50 000,00 PLN;

7 . Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy przesłać do dnia 10.08.2022 r. do siedzibiy Organizatora przetargu, tj. ROD „Bratek” w Żorach, ul. Okrężna 3c, 44-240 Żory. Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez rozpatrzenia.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 12.08.2022 r. o godzinie 17.00. w siedzibie Organizatora przetargu, tj. w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratek” w Żorach, ul. Okrężna 3c.

9. Termin realizacji zamówienia – wymagany.

Całość zamówienia:
a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.


b) zakończenie przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru technicznego nastąpi w terminie 120 dni od daty protokolarnego przekazania placu budowy.

10. Opis kryteriów, którymi Organizator przetargu będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Organizator przetargu wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do wyboru oferty przyjmuje się:

 1. Cena – waga kryterium 80 pkt.
 2. Posiadana wiedza i doświadczenie – waga kryterium 10 pkt.
 3. Referencje – waga kryterium 10 pkt.

Razem 100 pkt

 1. Cena – waga kryterium 80 pkt
  1. Sposób obliczenia:
   Pk1 =(Cn / Cr x 80 %) x 100
   Pk1 – ilość punktów dla kryterium rozpatrywana
 2. Wiedza i doświadczenie – waga kryterium 10 pkt
  1. Sposób obliczenia:
   Pk2 = (Sg / Sgn x 10 %) x 100
   Pk2 – ilość punktów dla kryterium
 3. Referencje – waga kryterium 10 pkt
  1. Sposób obliczenia:
   Pk3 = (Re / Ren x 10 %) x 100
   Pk3 – ilość punktów dla kryterium

Cn – najniższa oferowana cena, Cr – cena oferty rozpatrywana

Sg – ilość punktów przyznana za wiedzę i doświadczenie w badanej ofercie,

Sgn – największa ilość punktów za wiedzę i doświadczenie w badanej ofercie

Re – ilość punktów przyznana za referencje, Ren – najwyższa ilość punktów za referencje

Punkty za elementy kryterium „Wiedza i doświadczenie” oraz „referencje” zostaną przyznane przez każdego członka komisji przetargowej. Każdy członek komisji przetargowej przyznaje punkty od 0 – 5.
Punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji sumuje się i podstawia do wzoru

Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty (O=Pk1 + Pk2+Pk3)

Jeżeli w przetargu, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty uzyskały taką samą ocenę, Organizator przetargu wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Organizatora przetargu ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

11. Informacje o sposobie porozumiewania się Organizatora przetargu z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania
się z Wykonawcami:

Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Organizator przetargu oraz Wykonawcy przekazują:

 1. pisemnie na adres: ROD „Bratek” w Żorach, ul. Okrężna 3c, 44-240 Żory

b)  drogą elektroniczną na adres e-mail: zofiaklaczyńska@o2.pl

Wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania należy kierować do Organizatora przetargu                   z zapisem w nagłówku: „dotyczy: pisemnego przetargu nieograniczonego na instalację sieci wodociągowej                  w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Bratek” w Żorach.

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Organizatora przetargu z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Organizator przetargu udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, którzy otrzymali specyfikacje istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Organizatora przetargu nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

12. Organizator przetargu unieważnia przetarg, jeżeli:

1) nie złożono trzech ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przetargu zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3) zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;


4) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, a także zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.