Przetarg ofertowy na wykonanie brukowania placu wraz z remontem odwodnienia budynku na trenie Delegatury Rejonowej w Zabrzu.

Przetarg ofertowy na wykonanie brukowania placu wraz z remontem odwodnienia budynku na trenie Delegatury Rejonowej w Zabrzu.

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na wykonaniu brukowania placu wraz z remontem odwodnienia budynku na trenie Delegatury Rejonowej w Zabrzu, ogłasza przetarg ofertowy na realizację robót wykonawczych na terenie Delegatury Rejonowej w Zabrzu przy ul. Matejki 16.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie brukowania placu wraz z remontem odwodnienia budynku na trenie Delegatury Rejonowej w Zabrzu wraz z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów oraz przedstawieniu dokumentacji powykonawczej.

Ogólne warunki zamówienia:

Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.

Nie dopuszcza się realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany wykonawca.

Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym przez Wykonawcę zakresu robot zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzenia i technologie spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.

Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.

Wybrany wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury.

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w dwóch  egzemplarzach. Prace powinny być wykonane w termie uzgodnionym z Zamawiającym

Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru końcowego robót.

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

Kryterium oceny ofert:

– cena, należy podać cenę brutto (kryterium podstawowe) – 70%,

– doświadczenie, kryterium uzupełniające  20 %,

– czas wykonania robót, kryterium uzupełniające 10%.

Oferty prosimy składać w siedzibie Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców 40-521 Katowice, ul. Kormoranów 1

Termin zgłaszania ofert przetargowych do dnia 20.10.2021 r.

Osoba udzielająca informacji na temat zadania oraz wizji lokalnej na terenie obiektu:
Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Zabrzu – Leszek Bucki – 604-348-473

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające pełną jej identyfikację (NIP, REGON, KRS).

Powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Przedmiar

Przetarg ofertowy na wykonanie elektrycznej instalacji wewnętrznej z montażem skrzynek elektrycznych na alejki ogrodowe na trenie ROD „Dziekana” w Sosnowcu.

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na wykonaniu elektrycznej instalacji wewnętrznej na terenie ROD „Dziekana” w Sosnowcu z wyprowadzeniem skrzynek elektrycznych na alejki ogrodowe i budową oświetlenia, ogłasza przetarg ofertowy na realizację robót wykonawczych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie budowy układu zasilania w energię elektryczną ogródków działkowych wewnętrzną siecią elektroenergetyczną i siecią oświetleniową  wraz z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów oraz przedstawieniu dokumentacji powykonawczej.

Ogólne warunki zamówienia:

Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej. Dokument należy dołączyć do złożonej oferty.

Nie dopuszcza się realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany wykonawca.

Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym przez Wykonawcę zakresu robot zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzenia i technologie spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy.

Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.

Wybrany wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej ze szczególnym uwzględnieniem istniejącej sieci wodociągowej, łącznie z indywidualnymi przyłączami wodnymi do poszczególnych ogródków działkowych.

Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w dwóch  egzemplarzach. Prace powinny być wykonane w termie uzgodnionym z Zarządem ROD „Dziekana”.

Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru końcowego robót.

Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca. Zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.

Zakres obejmuje:

Budowę kablowej sieci rozdzielczej niskiego napięcia na alejach ogrodowych wraz z szafkami kablowo – pomiarowymi wraz z budową sieci oświetleniowej. Zabudowanie zabezpieczeń przedlicznikowych, liczników energii dla odbiorców (płatne dodatkowo), szafy głównej bezpiecznikowej dla obwodów elektrycznych, wykonanie uziemień. Szczegółowe wytyczne techniczne zawarte są w projekcie budowlanym.

Projekt budowlany dostępny do wglądu lub do skopiowania w Biurze Zarządu Rod „Dziekana” w Sosnowcu ul. Okulna 9.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z kompletem pomiarów elektrycznych.
W pomiarach wypisać rzeczywiste wartości zmierzone oraz podstawę orzeczenia.

W przypadku stwierdzenia wartości pomiarów nieodpowiadających normom lub niezapewniających skutecznej ochrony przeciw porażeniowej, należy wykonać dodatkowe instalacje uziemiające lub zastosować inną aparaturę ochronną.

Wykonawca dostarczy wszelkie certyfikaty konieczne do skutecznego odbioru robót obowiązujące na terenie UE. Wszelkie rozdzielnie muszą posiadać certyfikaty oraz tabliczki znamionowe producenta.

Wykonawca powinien posiadać zasób pracowników wykwalifikowanych (uprawnienia SEP grupy GI-E dla pracowników montujących złącza kablowo- pomiarowe oraz minimum jedną osobę z kategorią GI-D).

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w kwocie brutto z jednoczesnym potwierdzeniem terminu. Oferta powinna zawierać:

– Cenę budowy sieci elektroenergetycznej

– Cenę budowy sieci oświetleniowej,

– Cenę za zabudowę licznika wraz z zabezpieczeniem dla odbiorcy

– Cenę metra bieżącego kabla dla odbiorcy (kabel YKY 3x4)(opcjonalnie)

Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

– cena, należy podać cenę brutto (kryterium podstawowe)

– doświadczenie, kryterium uzupełniające

– czas wykonania robót, kryterium uzupełniające

Oferty prosimy składać w siedzibie Zarządu ROD „Dziekana” w Sosnowcu  ul. Okulna 9  
w zaklejonych kopertach z napisem; PRZETARG SIEĆ ELEKTRYCZNA ROD „Dziekana”
w uzgodnionych telefonicznie terminach, tel. +48 661 885 616

Termin zgłaszania ofert przetargowych do dnia 19.10.2021 r.

Osoba udzielająca informacji na temat zadania oraz wizji lokalnej na terenie ogrodu:
Prezes ROD Dziekana   nr. tel. +48 661 885 616

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające pełną jej identyfikację (NIP, REGON, KRS).

Powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Przetarg na budowę drogi dojazdowej do ROD Załęże w Katowicach

Polski Związek Działkowców                                      

Stowarzyszenie Ogrodowe                                                                                 Katowice                                                                         21.09.2021r.

                w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy

           „ZAŁĘŻE”

40-857 Katowice ul. Gliwicka 130

NIP:6342406470 tel .604 795 991                                                                                                

 

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

 

W związku z zamiarem zawarcia umowy na „BUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ” do ogrodu od ul. Pośpiecha  oraz modernizację alei głównej na terenie ROD ZAŁĘŻE zapraszam do składania ofert w w/w zakresie.

  1. Oferty można dostarczyć osobiście po uzgodnieniu telefonicznym 602 630 289 w biurze ogrodu do dnia 01.10.2021 r. do godz. 10 00.
  1. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2021 r.
  1. Wszelkie pytania dot. zapisów niniejszego zaproszenia do składania ofert proponuje się kierować na adres e-mail- zalezerod @gmail.com
  1. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie zaoferowanej ceny oraz terminie realizacji zamówienia.
  1. ROD ZAŁĘŻE przysługuje prawo swobodnego wyboru ofert, jak również uznanie że przetarg nie dał rezultatu, bez podania przyczyny.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

Janina Waś                                                         602 630 289

Barbara Bajorska                                              694 309 322

NAPRAWA NAWIERZCHNI ALEJEK w ROD „RADOŚĆ” w Katowicach

  • Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RADOŚĆ” w Katowicach ogłasza
    przetarg dla firm na zadanie inwestycyjne p.n. „NAPRAWA NAWIERZCHNI ALEJEK w ROD RADOŚĆ w Katowicach, ul. Leopolda

1) rodzaj prac/urządzeń zgodnie z mapą /załącznik/:

– wyrównanie terenu, podsypanie

– utwardzenie nawierzchni

– wykonanie odwodnienia i korytowania

– położenie nowej nawierzchni

2) rozmiar (km;ha):                   dł.~ 300 m, pow. ~ 550 m2

3) termin realizacji zadania do 30 listopada 2021

 

Zgłoszenia firm wraz z ofertami przyjmujemy do 15.09.2021.

Kontakt telefoniczny pod numerem: 505 335 229 /Prezes Pająk Alicja/

lub 507 973 549 /Stangrecka Maria-sekretarz/ lub na e-maila: rod.radosc@gmail.com