Przetarg adaptacja pomieszczenia w DR w Bytomiu

Przetarg adaptacja pomieszczenia w DR w Bytomiu

Zaproszenia do złożenia oferty

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie adaptacji pomieszczenia w Delegaturze Rejonowej PZD w Bytomiu przy ul. Fałata 13 na pomieszczenie biurowe.

Zakres prac przedstawia przedmiar robót który jest załącznikiem numer 1 do niniejszego zapytania.

Adaptacja pomieszczenia wykonana zostanie zgodnie z rzutem pomieszczenia, która stanowi załącznik numer 2 do niniejszego zapytania

Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena 100 %

Termin na złożenie oferty upływa w dniu 26.02.2024 r

 

Odpowiedź na zapytanie można złożyć mailowo na adres slaski@pzd.pl lub listownie z datą wpływu do dnia 26.02.2024 lub osobiście w sekretariacie biura.

 

Przedmiot zamówienia:

            Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie robót polegających na kompleksowym remoncie pomieszczenia wraz z instalacją elektryczną i podłogą.

 

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót                        z odpowiednimi uprawnieniami, przeprowadzenia robót zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

 

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

 

Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Narutowicza w Bytomiu

 

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót polegających na kompleksowym remoncie pomieszczenia z instalacją elektryczną i podłogą wraz z niezbędnymi działaniami, pomiarami, odbiorami, przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (protokół odbioru).

 

Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);
 • Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;
 • Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;
 • Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej                          do dnia 22 marca 2024 r. (lub innej uzgodnionej daty);
 • Gwarancja na wykonane prace – 24 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby PZD OZ Śląski w Katowicach ul.Kormoranów 1 w zaklejonych kopertach z napisem: KONKURS OFERT – BIURO BYTOM do dnia 26.02.2024 roku  do godziny 14.00. (lub w tym samym okresie mailowo na adres slaski@pzd.pl).

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

 

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio                          w siedzibie PZD OZ Śląskiego w godzinach 9-14 lub pod numerami telefonów:

 

 • 32 255 40 85 w.117 LUB 118– Biuro PZD OZ Śląski w Katowicach

 

 

Ogłoszenie

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na wykonaniu ogrzewania budynku Delegatury Rejonowej w formie pompy ciepła, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski ul. Kormoranów 1 40-521 Katowice wznawia postępowanie i ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych ogrzewania budynku Delegatury w Tarnowskich Górach na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Faser”
w Tarnowskich Górach przy ul. Bytomskiej 25 w Tarnowskich Górach.

Przedmiot zamówienia:

                        Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie robót związanych ogrzewaniem budynku.

Roboty obejmują:

            – przygotowanie charakterystyki energetycznej obiektu; (tzw. certyfikat energetyczny zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków z dnia 29 sierpnia 2014r z późniejszymi zmianami. Dz. U. 2014 poz. 1200) 

            – wewnętrzne doprowadzenie zasilania elektrycznego;

– montaż zespołu pompy ciepła o niskim poziomie emisji hałasu z osprzętem,
 z możliwością ogrzewania dwustrefowego (jednocześnie lub zamiennie dla dwu stref budynku);

– dostosowanie i połączenie parametralne pompy ciepła do istniejącej instalacji grzejnikowej z zabudową zbiornika buforowego;

– kompletny montaż orurowania z ociepleniem i armatury;

– wpięcie hydrauliczne,

– wykonanie zabezpieczeń ciśnieniowych i armatury,

– wykonanie instalacji elektrycznej sygnałowej,

– uruchomienie, ustawienie i kalibracja i odbiory robót potwierdzone protokołem;

Oraz wariantowo:

WARIANT A:

– wykonanie www. prac z uwzględnieniem oprzyrządowania i podłączenia obiegu CWU do trzech miejsc poboru (NP. zbiornik CWU + osprzęt i orurowanie);

WARIANT B:

– zamiast wariantu A – montaż lokalnych 3 ogrzewaczy przepływowych 1-fazowych zabudowanych w miejscach poboru – 3 sztuki.

Ofertę należy złożyć w formie ceny w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym podaniem terminu wykonania robót (pożądany termin do 19.01.2024

Miejsce i zakres wykonania prac do oglądu po wcześniejszym umówieniu                              z przedstawicielem Delegatury Rejonowej w Tarnowskich Górach – 695 220 170.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót związanych z zabudową ogrzewania budynku

Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;
 • Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową – wskazane najpóźniej                          do dnia 19 stycznia 2024 r.;
 • Gwarancja na wykonane prace – minimum 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót lub termin wcześniejszy.

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby PZD OZ Śląski w Katowicach ul.Kormoranów 1 do dnia 15.12.2023 roku  do godziny 13.00 lub na adres mailowy: slaski@pzd.pl

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane/potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio                          w siedzibie PZD OZ Śląskiego w godzinach 9-14 lub pod numerami telefonów:

 • 32 255 40 85 w.117– Biuro PZD OZ Śląski w Katowicach
 • 695 220 170– Delegatura Rejonowa Tarnowskie Góry
Przetarg ROD Zagłębie w Sosnowcu

Przetarg ROD Zagłębie w Sosnowcu

NAZWA INWESTYCJI:    Zmiana sposobu zasilania. Budowa linii kablowej 20 kV wraz z wymianą

transformatora na terenie ROD Zagłębie w Sosnowcu.

ADRES INWESTYCJI:      Sosnowiec, ul. Portowa B/N

NAZWA INWESTORA:    Rodzinny Ogród Działkowy ,Zagłębie” w Sosnowcu

ADRES INWESTORA:      ul. Portowa B/N, 41-208 Sosnowiec

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na wykonaniu Budowa linii kablowej 20 kV wraz z wymianą transformatora na terenie ROD Zagłębie w Sosnowcu oglasza przetarg na realizację robót wykonawczych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót dla budowa linii kablowej 20 kV wraz z wymianą transformatora na terenie ROD Zagłębie w Sosnowcu zgodnie z przedmiarem, w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, zgodnie z zapisami zawartymi w Ogólnych Warunkach Zamówienia              i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót ogólnych zgodnych załączonym przedmiarem robót (ZAŁACZNIK-PRZEDMIAR).

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR na podstawie załączonego PRZEDMIARU w kwocie brutto (23% Vat) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Przewidywany zakres przedstawiony w Przedmiarze należy potwierdzić na miejscu wykonania robót.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót Budowy Linii Kablowej Energetycznej wraz z wymiana transformatora  przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów.

Ogólne warunki zamówienia:

1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygodniający należy dołączyć do złożonej oferty).
 2. Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca ( nie dopuszcza się podwykonawstwa )

 1. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót ziemnych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnieniem zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.
 2. Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 29.02.2024r.
 3. Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 4. Płatność-etapowo według procentowego wykonania prac lub po zakończeniu Konkretnych etapów prac z 14 dniowym terminem płatności.
 5. Wszelkie koszty związane z pozyskiwaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały pozostawione na terenie wykonywanych prac.
 7. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 8. Przy wyborze oferty poza ceną będzie brana pod uwagę lokalizacja siedziby Firmy Wykonawczej oraz elastyczność i możliwość współpracy.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 10. Zamawiający nie zapewnia sanitariatów, które są po stronie Wykonawcy.

Kryterium oceny ofert:

 1. CENA (należy podać cenę brutto ) – kryterium podstawowe.
 2. Termin wykonania robót-kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót.

Oferty prosimy składać na adres Prezes Zarządu ROD ,,Zagłębie” – ulica Portowa B/N 41-208 Sosnowiec w zaklejonych kopertach z napisem PRZETARG -BUDOWA LINII KABLOWEJ ENERGETYCZNEJ- ROD ,,Zagłębie” w Sosnowcu do dnia 5.01.2024 rok. w godzinach pracy biura.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację ( NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji ) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów i omówienia terminu wizji oraz przeglądu dokumentacji, a także miejsca złożenia oferty prac można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu: 32 266-56-86  w godzinach pracy zarządu wtorek 13.00- 16.00, środa 13.00- 16.00 , czwartek 10.00 -13.00 lub 503 157 747

przedmiar