Przetarg ROD Zagłębie w Sosnowcu

Przetarg ROD Zagłębie w Sosnowcu

NAZWA INWESTYCJI:    Zmiana sposobu zasilania. Budowa linii kablowej 20 kV wraz z wymianą

transformatora na terenie ROD Zagłębie w Sosnowcu.

ADRES INWESTYCJI:      Sosnowiec, ul. Portowa B/N

NAZWA INWESTORA:    Rodzinny Ogród Działkowy ,Zagłębie” w Sosnowcu

ADRES INWESTORA:      ul. Portowa B/N, 41-208 Sosnowiec

 

W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na wykonaniu Budowa linii kablowej 20 kV wraz z wymianą transformatora na terenie ROD Zagłębie w Sosnowcu oglasza przetarg na realizację robót wykonawczych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót dla budowa linii kablowej 20 kV wraz z wymianą transformatora na terenie ROD Zagłębie w Sosnowcu zgodnie z przedmiarem, w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, zgodnie z zapisami zawartymi w Ogólnych Warunkach Zamówienia              i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót ogólnych zgodnych załączonym przedmiarem robót (ZAŁACZNIK-PRZEDMIAR).

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR na podstawie załączonego PRZEDMIARU w kwocie brutto (23% Vat) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Przewidywany zakres przedstawiony w Przedmiarze należy potwierdzić na miejscu wykonania robót.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót Budowy Linii Kablowej Energetycznej wraz z wymiana transformatora  przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów.

Ogólne warunki zamówienia:

1.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygodniający należy dołączyć do złożonej oferty).
 2. Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca ( nie dopuszcza się podwykonawstwa )

 1. Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót ziemnych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnieniem zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót.    
 2. Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej do dnia 31. 12. 2023 rok.
 3. Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 4. Płatność-etapowo według procentowego wykonania prac lub po zakończeniu Konkretnych etapów prac z 14 dniowym terminem płatności.
 5. Wszelkie koszty związane z pozyskiwaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały pozostawione na terenie wykonywanych prac.
 7. Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 8. Przy wyborze oferty poza ceną będzie brana pod uwagę lokalizacja siedziby Firmy Wykonawczej oraz elastyczność i możliwość współpracy.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 10. Zamawiający nie zapewnia sanitariatów, które są po stronie Wykonawcy.

Kryterium oceny ofert:

 1. CENA (należy podać cenę brutto ) – kryterium podstawowe.
 2. Termin wykonania robót-kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót.

Oferty prosimy składać na adres Prezes Zarządu ROD ,,Zagłębie” – ulica Portowa B/N 41-208 Sosnowiec w zaklejonych kopertach z napisem PRZETARG -BUDOWA LINII KABLOWEJ ENERGETYCZNEJ- ROD ,,Zagłębie” w Sosnowcu do dnia 15.10.2023 rok. w godzinach pracy biura.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację ( NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji ) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów i omówienia terminu wizji oraz przeglądu dokumentacji, a także miejsca złożenia oferty prac można uzyskać bezpośrednio pod numerem telefonu: 32 266-56-86  w godzinach pracy zarządu wtorek 13.00- 16.00, środa 13.00- 16.00 , czwartek 10.00 -13.00 lub 503 157 747 

przedmiar

ROD „STOKROTKA” w Chorzowie

ROD „STOKROTKA” w Chorzowie

Ogłoszenie

            W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na wykonaniu  na alejach, ROD „Stokrotka” w Chorzowie ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Przedmiot zamówienia:

            Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót wymiany sieci  wodnej na alejach w ROD „Stokrotka” w Chorzowie, zgodnie z przedmiarem, w zakresie określonym w treści ogłoszenia.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi, zgodnie z zapisami zawartymi w Ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Przewidywane prace obejmują wykonanie robót ogólnych zgodnych załączonym przedmiarem robót (ZAŁĄCZNIK – PRZEDMIAR – 3strony)

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR na podstawie załączonego PRZEDMIARU w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Przewidywany zakres przedstawiony w przedmiarze należy potwierdzić na miejscu wykonania robót.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót wymiany sieci wodnej na alejach ROD  przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów.

 

Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);
 • Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;
 • Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej                          do dnia 31.03.2024 r.;
 • Gwarancja na wykonane prace – 72 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe.
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót.

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres  ROD „Stokrotka” Chorzów
w zaklejonych kopertach z napisem: PRZETARG – SIEĆ WODNA – ROD „Stokrotka” Chorzów  do dnia 19.09.2023 roku – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Prezesem ROD.

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów i umówienia terminu wizji oraz przeglądu dokumentacji, a także miejsca złożenia oferty prac można uzyskać bezpośrednio w Zarządzie ROD pod numerem telefonu: 502 543 362.

Przedmiar

Przetarg ROD Górnik w Sosnowcu

Przetarg ROD Górnik w Sosnowcu

Zaproszenia do złożenia oferty

            W związku z zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na budowie ogrodzenia zewnętrznego, Polski Związek Działkowców Okręg Śląski
ul. Kormoranów 1  40-521 Katowice ogłasza konkurs ofert na realizację robót wykonawczych związanych z budową ogrodzenia z dwiema bramami na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Górnik” w Sosnowcu wzdłuż ul. Kukułek

Przedmiot zamówienia:

            Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie robót polegających na budowie kompletnego ogrodzenia zewnętrznego siatkowego z dwiema bramami w ROD „Górnik” w Sosnowcu wzdłuż ul. Kukułek zgodnie z zakresem obejmującym wykonanie ogrodzenia na długości 126 mb oraz dwu bram systemowych rozwieranych szerokości l=3,0 m każda. Zamówienie szczegółowo obejmuje:

 1. Demontaż istniejącego ogrodzenia siatkowego wraz ze słupkami betonowymi
  i stalowymi na długości: ok. 126 mb (wywiezienie i utylizacja materiału).
 2. Karczowanie istniejącego nasadzenia (lokalne krzewy bez nasadzenia drzew) zgodnie z wyznaczeniem geodezyjnym (wyznaczenie po stronie inwestora) na przebiegu ogrodzenia.
 3. Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów.
 4. Kompletny montaż ogrodzenia z siatki powlekanej plecionej min. 3,0mm z trzema przeciągami drutowymi na całej długości, wys. 1,5 m i słupkach stalowych osadzonych zabezpieczonych trwale przeciwkorozyjnie (cynkowanie, malowanie proszkowe) osadzonych w cokołach fundamentowych lub fundamentach betonowych z rozstawem słupków co 3,0 m, bez podmurówki o długości 126 mb
 5. Montaż kompletnych dwóch bram systemowych rozwieranych o szerokości 3,0 mb każda wraz z zamknięciami systemowymi zabezpieczonych trwale przeciwkorozyjnie (cynkowanie, malowanie proszkowe).

Rejon wykonania ogrodzenia i bram zgodnie ze zdjęciami nr 1,2

 1. Pozostałe działania niezbędne do realizacji zakresu robót.

            Prace należy prowadzić z zabezpieczeniem strefy robót oraz ewentualnych istniejących pozostałych urządzeń i mediów (np. oświetlenie, infrastruktura drogowa itp.).

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót z odpowiednimi uprawnieniami, przeprowadzenia robót zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Górnik” w Sosnowcu od strony ul. Kukułek.

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie częściowego ogrodzenia ROD,
wraz z niezbędnymi działaniami, pomiarami, odbiorami, przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (protokół odbioru).

Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);
 • Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;
 • Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;
 • Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej  do dnia 15 listopada 2023 r.;
 • Gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 90 %
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 10%

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby PZD OZ Śląski w Katowicach ul.Kormoranów 1 w zaklejonych kopertach z napisem: KONKURS OFERT OGRODZENIE „GÓRNIK” SOSNOWIEC do dnia 12.10.2023 roku  do godziny 14.00. (lub w tym samym okresie mailowo na adres slaski@pzd.pl).

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio  w siedzibie PZD OZ Śląskiego w godzinach 9-14 lub pod numerami telefonów:

 • 32 255 40 85 w.117 LUB 118– Biuro PZD OZ Śląski w Katowicach