Remontu biur w Delegaturze Rejonowej PZD w Bytomiu

Remontu biur w Delegaturze Rejonowej PZD w Bytomiu

Zaproszenia do złożenia oferty

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie remontu biur w Delegaturze Rejonowej PZD w Bytomiu przy ul. Fałata 13.

Zakres prac przedstawia przedmiar robót który jest załącznikiem do niniejszego zapytania.

Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: cena 90 %; potwierdzenie terminu realizacji prac 10%, doświadczenie w realizacji na rzecz ROD lub Delegatur Rejowych PZD – kryterium dodatkowe, pożądane.

Termin na złożenie oferty upływa w dniu 04.06.2024 r

Odpowiedź na zapytanie można złożyć mailowo na adres slaski@pzd.pl lub listownie z datą wpływu do dnia 04.06.2024 lub osobiście w sekretariacie biura.

Przedmiot zamówienia:

            Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie robót polegających na kompleksowym remoncie pomieszczenia wraz z instalacją elektryczną i podłogą.

Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Robót                        z odpowiednimi uprawnieniami, przeprowadzenia robót zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty cenowej całościowej obejmującej wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto (z 23% VAT) z jednoczesnym potwierdzeniem terminu.

Ogląd miejsca prac na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Narutowicza w Bytomiu

Cel zamówienia:

Celem zamówienia jest wykonanie robót polegających na kompleksowym remoncie pomieszczenia z instalacją elektryczną i podłogą wraz z niezbędnymi działaniami, pomiarami, odbiorami, przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (protokół odbioru).

Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się podwykonawstwa);
 • Roboty zamienne mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót;
 • Dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w ilości trzech egzemplarzy;
 • Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową najpóźniej                          do dnia 30 czerwca 2024 r. (lub innej uzgodnionej daty);
 • Gwarancja na wykonane prace – 24 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 90 %
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót – 10%
 • Doświadczenie w realizacji na rzecz ROD lub Delegatur Rejowych PZD – kryterium dodatkowe

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby PZD OZ Śląski w Katowicach ul.Kormoranów 1 w zaklejonych kopertach z napisem: KONKURS OFERT – BIURO BYTOM do dnia 04.06.2024 roku  do godziny 14.00. (lub w tym samym okresie mailowo na adres slaski@pzd.pl).

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio                          w siedzibie PZD OZ Śląskiego w godzinach 9-14 lub pod numerami telefonów:

 • 32 255 40 85 w.117 LUB 118– Biuro PZD OZ Śląski w Katowicach
 • 698-321-091 – Delegatura Rejonowa w Bytomiu

przedmiar

Przetarg -Delegatura Rejonowa w Zabrzu wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej

Przetarg -Delegatura Rejonowa w Zabrzu wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej

W związku z zamiarem realizacji zadania polegającego na wykonaniu przyłącza kanalizacji sanitarnej, Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Śląski
ul. Kormoranów 1  40-521 Katowice ogłasza przetarg na realizację robót wykonawczych dla budynku Delegatury w Zabrzu przy ul. Matejki 37 w Zabrzu.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej (bez prac związanych z kanalizacją deszczową, zawartych w załączonym projekcie).

Roboty obejmują:

– dostawę materiałów;

– prace budowlane podstawowe i związane, łącznie z właściwym zabezpieczeniem konstrukcji obiektów w pasie ruchu drogowego: drogi, chodniki itp. oraz wszelkich instalacji biegnących w rejonie robót np.: sieci wodociągowe, sanitarne, instalacje elektryczne, gaz itd.

– prace drogowe związane wraz z kosztami projektu oraz włączeń drogowych;

– niezbędne odbiory;

– uruchomienie systemu wraz z niezbędnymi zgłoszeniami budowalnymi
i naniesieniami mapowymi,

– wykonanie kosztorysu powykonawczego,

a także: wszelkie prace wyszczególnione w przedmiarze robót i załączonym projekcie technicznym i PZT.

Ofertę należy złożyć w formie cen zgodnych z załączonym przedmiarem oraz innymi możliwymi pracami przewidzianymi i wynikającymi z załączonego projektu technicznego,
w kwocie brutto (z 23% VAT) dla poszczególnych pozycji przedmiaru i ewentualnych pozycji dodanych oraz w cenie scalonej z jednoczesnym podaniem terminu wykonania robót.

Miejsce i zakres wykonania prac do oglądu po wcześniejszym umówieniu z przedstawicielem Delegatury Rejonowej w Zabrzu – tel. 604 348 473


 

Cel zamówienia:

Celem z niezbędnymi pomiarami i odbiorami przy zastosowaniu certyfikowanych materiałów i przedstawieniu dokumentacji odbiorczo-powykonawczej (łącznie
z oświadczeniem Kierownika Budowy) wraz z geodezyjnym wytyczeniem i operatem powykonawczym i naniesieniem na geodezyjne zasoby mapowe.

Ogólne warunki zamówienia:

 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków (dokument uwiarygadniający należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Roboty zamienne lub wymagane dodatkowe mogą być realizowane wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, poprzedzonej uzasadnionym pisemnym zgłoszeniem przez Wykonawcę zakresu robót zamiennych lub wymaganych dodatkowych. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie zmian materiałów, technologii, urządzeń na materiały, technologie i urządzenia spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy. Uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych
  i jakościowych robót;
 • Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci sanitarnej o wartości minimum 200 000 zł brutto – w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (dokumenty uwiarygadniające należy dołączyć do złożonej oferty);
 • Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych
  w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych oraz będąca członkiem właściwej terytorialnie izby samorządu zawodowego lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (dokumenty uwiarygadniające należy dołączyć do złożonej oferty wraz z oświadczeniem osoby o podjęciu się obowiązków w przypadku wyboru oferty);
 • Nie dopuszcza się do realizacji robót objętych umową przez inne podmioty niż wybrany Wykonawca (nie dopuszcza się niezgłoszonego i niezatwierdzonego przez Zamawiającego podwykonawstwa);

Wybrany Wykonawca, w trakcie prowadzonych robót (szczególnie ziemnych) zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej lokalizacji (np. przekopy kontrolne) i ochrony istniejących sieci infrastrukturalnych (np. sieci wodociągowe, sanitarne, instalacje elektryczne,
gaz itd.)

 • Prace powinny być wykonane w zakresie objętym umową – wskazane najpóźniej do dnia 15.09.2024;
 • Gwarancja na wykonane prace – 60 miesięcy od dokonania odbioru robót.
 • Płatność – jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac z 14 dniowym terminem płatności.
 • Wszelkie koszty związane z pozyskaniem materiałów, sprzętu i robocizny oraz działaniami pozostałymi związanymi pokrywa Wykonawca.
 • Wykonawca może być zobowiązany do sporządzenia kosztorysu powykonawczego.
 • Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy informacje wyjaśniające do wykonania zadania.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Kryterium oceny ofert:

 • Cena (należy podać cenę brutto) – kryterium podstawowe – 90%.
 • Wymagane doświadczenie w realizacji prac – 10 %
 • Termin wykonania robót – kryterium potwierdzające wskazaną datę wykonania robót lub termin wcześniejszy.

Oferty prosimy składać lub przesyłać na adres siedziby PZD Okręg Śląski w Katowicach ul.Kormoranów 1 do dnia 29.04.2024 roku do godziny 14.00 lub na adres mailowy: slaski@pzd.pl (w wymaganej dacie).

Oferty powinny zawierać dane firmy umożliwiające jej pełną identyfikację (NIP, Regon, KRS/wpis do ewidencji) i powinny być podpisane/potwierdzone przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów prac można uzyskać bezpośrednio w siedzibie PZD Okręgu Śląskiego w godzinach 9-14 lub pod numerami telefonów:

 • 32 255 40 85 – Biuro PZD Okręg Śląski w Katowicach
 • 604 348 473 – Delegatura Rejonowa Zabrze.

Przedmiar

Projekt techniczny

k-01

k-02.1

k-02.2

 

 

K-03.1

K-03.2

K-04

K-05

Opis techniczy

Opis techniczny PZT