W sytuacji, kiedy działkowiec zgłasza się do zarządu ROD z prośbą o „przejęcie jego działki”, zarząd ROD powinien poinformować działkowca o możliwości podpisania porozumienia o rozwiązaniu umowy dzierżawy działkowej. Zgodnie z § 84 Statutu PZD rozwiązanie umowy za zgodą obu stron następuje na podstawie pisemnego porozumienia pomiędzy PZD a działkowcem. W porozumieniu określa się w szczególności termin rozwiązania umowy i wydania działki zarządowi ROD. Porozumienie może określać warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca. Zgodnie z § 77 Statutu PZD porozumienie w imieniu PZD zawiera zarząd ROD reprezentowany na zasadach określonych w § 73 ust. 2, po wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia  przez zarząd ROD w formie uchwały.

Inspektor ds. Terenowo-Prawnych

Magdalena Madera-Kubasiak