Obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości „zwolnienia” działkowca z ponoszenia opłat za śmieci. Wszyscy działkowcy ROD są zobowiązani partycypować w kosztach funkcjonowania ROD, w tym kosztach ponoszonych przez ROD z tytułu wywozu odpadów komunalnych z terenu ROD. Zgodnie z §144 ust. 1 Statutu PZD działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez uiszczanie opłat ogrodowych. Zgodnie z § 144 ust. 3 pkt. 4 na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności wydatki na utrzymanie porządku i czystości.

Nieuiszczanie przez działkowca całości, bądź części opłat ogrodowych, zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13.12.2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych może stanowić podstawę do wszczęcia wobec działkowca procedury wypowiedzenia prawa do działki.

Należy zauważyć, że ROD nie świadczy usług wywozu odpadów, a jedynie realizując nałożone ustawą obowiązki w zakresie utrzymania czystości zleca wywóz odpadów podmiotom zewnętrznym, w związku z tym działkowiec nie ma możliwości „wypowiedzenia” świadczenia usług wywozu odpadów z terenu ROD.

Radca prawny Mateusz Kubasiak