Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2 oraz art. 32 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych utrzymanie porządku i czystości należy do działkowca – w odniesieniu do jego działki. Działkowiec jest obowiązany utrzymywać działkę w należytym stanie, przestrzegać porządku ogrodowego w sposób określony w regulaminie, ponosić wydatki związane z utrzymaniem działki oraz opłaty ogrodowe, a także korzystać z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej w sposób nieutrudniający korzystania przez innych działkowców oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego dobra. Stosownie do zapisu § 68 pkt 4 regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 01.10.2015 r. ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28.06.2018 r. działkowcom i innym osobom przebywającym na terenie ROD zabrania się stawiania szop, komórek, toalet wolno stojących itp.

Na działkowcu ciąży obowiązek utrzymywania działki w należytym stanie, a także obowiązek przestrzegania porządku ogrodowego zgodnie z postanowieniami regulaminu. Umiejscowienie wolno stojącej toalety na terenie działki rodzinnej w ROD jest niezgodne z powołanymi wyżej przepisami ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych oraz zapisem regulaminu ROD. Zatem na terenie działki rodzinnej w ROD nie może znajdować się wolno stojąca toaleta.

Robert Żychliński – radca prawny