Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2176 z późn. zm.) działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem. Stosownie do zapisu § 41 regulaminu ROD (uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 01.10.2015 r. ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28.06.2018 r.) z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w regulaminie, działka może być wyposażona w następujące urządzenia:

1) altanę działkową,

2) szklarnię,

3) tunel foliowy,

4) okna inspektowe,

5) studnię, sieć wodociągową, kanalizacyjną i sieć elektryczną,

6) zbiorniki wodne (basen, brodzik, oczko wodne),

7) bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe,

8) pergole, trejaże, murki kwiatowe, ogródki skalne i kąciki wypoczynkowe,

9) piaskownicę, huśtawkę i inne urządzenia rekreacyjne.

Przepisy ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, jak również przepisy wewnętrzne PZD nie przewidują, aby można było wznosić na działce inne obiekty niż wyżej wymienione, np. wiaty, szopy, składziki, magazyny itp.

Zatem na terenie działki w ROD nie można postawić zadaszonej wiaty. Jednakże należy zwrócić uwagę, że zgodnie z regulaminem ROD altana może posiadać taras, werandę lub ganek, a  ich powierzchni, o ile łącznie nie przekracza ona 12 m2, nie wlicza się do powierzchni zabudowy altany.

Radca prawny,

Robert Żychliński