PZD Okręg Śląski informuje, iż Miasto Piekary Śląskie, na podstawie Uchwały Rady Miasta Piekary Śląskie nr LXXIV/806/24, przystąpiło do sporządzenia planu ogólnego miasta Piekary Śląskie. Opracowaniem zostaną objęte tereny 10 Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych w Piekarach Śląskich.

Mając na uwadze, że dla istnienia i funkcjonowania ROD na terenach gmin, ich właściwe zaklasyfikowanie w planie ogólnym ma kluczowe znaczenie, OZ Śląski zwraca się z prośbą o śledzenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie i wystosowanie wniosku do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie o ujęcie terenów ROD w strefie planistycznej zieleni i rekreacji (SN).

Każda osoba, której los Rodzinnych Ogrodów Działkowych nie jest obojętny, może złożyć wniosek do planu, bez konieczności wykazywania się ani prawem własności określonej nieruchomości, ani zamieszkiwaniem w danej gminie.

Możemy zgłaszać wnioski dotyczące konkretnego ROD, na terenie którego użytkujemy działkę rodzinną, ale także dotyczące innych Ogrodów. Okażmy solidarność, wspierajmy się nawzajem. Im więcej wniosków popierających ROD trafi do gminy, tym większa szansa na objęcie ogrodu korzystną strefą planistyczną.

wniosek edytowalny