Prezydent skierował do rąk radnych projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Racibórz dla stowarzyszeń ogrodowych na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Racibórz:

Prezydent skierował do rąk radnych projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Racibórz dla stowarzyszeń ogrodowych na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Co prawda już wcześniej dostawali wsparcie z budżetu miasta, jednakże – jak czytamy w uzasadnieniu do projektu – w 2021 r. w Urzędzie Miasta Racibórz przeprowadzona została doraźna kontrola z zakresu przydzielania i rozliczania dotacji celowych, udzielonych rodzinnym ogrodom działkowym w 2018 r., w następstwie której wskazane zostały nieprawidłowości, jak i zalecenia i wnioski, których wdrożenie ma na celu usunięcie i usprawnienie działań w obszarze objętym kontrolą.

Stowarzyszenie ogrodowe może otrzymać dotację celową na tworzenie warunków dla rozwoju ogrodów działkowych w wysokości do 60% poniesionych kosztów udokumentowanych fakturami, w kwocie nie większej niż 30.000 zł. Zaangażowanie miasta we wsparcie ROD zależne będzie od kwoty, jaką zarezerwują na ten cel w budżecie radni.

Projekt uchwały – Mając na uwadze fakt, że rodzinne ogrody działkowe są ważnym elementem środowiska przyrodniczego Gminy Miasta Racibórz, stanowiącym istotne zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców, zasadnym wydaje się ich wsparcie w budowie i modernizacji infrastruktury ogrodowej, w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania i rozwoju – napisał Dariusz Polowy.

W Raciborzu jest 15 Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które zajmują prawie 200 ha podzielonych na mniej więcej 2 tys. działek. Z działek tych korzysta bezpośrednio 10 tys. ludzi, a pośrednio nawet i 20 tys.

źródło: naszraciborz.pl