16 maja 2024 roku w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego Aster odbyła się debata dotycząca roli dzielnicowego w kontakcie ze społeczeństwem, a także użytkowania policyjnych aplikacji. Dzielnicowi to policjanci utrzymujący bezpośredni kontakt ze społecznościami lokalnymi swoich rejonów, rozpoznający ich potrzeby i oczekiwania w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa, zarówno indywidualnego, jak i publicznego.

Działkowców oraz mundurowych przywitała prezes zarządu, Lucyna Cyrek.

Komendę Miejska Policji w Żorach reprezentowali:

Komisarz Arkadiusz Muras— Naczelnik Wydziału Prewencji.

Aspirant Witold Lisiak — Profilaktyki Zespołu do spraw Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii.

Dzielnicowy Rejonu 6 – starszy sierżant Dawid Góra.

Mundurowi przedstawili działkowcom z ROD Aster statystyki pracy żorskiej Policji, stan bezpieczeństwa w mieście. Rozmawiano o  zakresie działań inicjowanych przez dzielnicowego oraz jego społecznej roli do której należą między innymi:

  • prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej;
  • realizowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  • rozwiązywanie konfliktów sąsiedzkich w zakresie pozostającym we właściwości Policji;
  • dokonywanie wywiadów i ustaleń na rzecz podmiotów uprawnionych;
  • realizowanie zadań z zakresu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
  • kontrolowanie przestrzegania prawa powszechnie obowiązującego oraz przepisów prawa miejscowego.

W ramach spotkania policjanci rozmawiali o szeroko pojętym bezpieczeństwie, w tym właściwej reakcji na zagrożenia. Mundurowi zwrócili uwagę na metody działania oszustów m.in. metodą na wnuczka, a także cyberprzestępców. Działkowcy zostali poinformowani o wykroczenie zakłócenia porządku, które zostało uregulowane w art. 51 KW. Zgodne z § 1 tego przepisu każdy, kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze. Przepis ten chroni więc szeroko rozumiany spokój i porządek publiczny, obyczajność oraz prawo obywatela do odpoczynku nocnego.

Kolejnym omawianym zagadnieniem był zakaz spalania liści i gałęzi na działkach i w ogrodach, który obowiązuje nas na mocy Ustawy o odpadach.

Działkowcom zaprezentowano założenia programu dedykowanego policjantom pierwszego kontaktu, omówiono nowy model funkcjonowania dzielnicowych, a także wskazano na takie narzędzia jak aplikacja „Moja Komenda”, portal „Dzielnicowy bliżej nas”, oraz funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Mundurowi przypomnieli, że w nagłych przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112.

Lucyna Cyrek