Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b), c), d) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) – przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W świetle obowiązujących przepisów RODO Rodzinny Ogród Działkowy może gromadzić dane osobowe działkowca (członka PZD), w szczególności nr PESEL, nr dowodu osobistego itp. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych działkowców (członków PZD) stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO (umowa dzierżawy działkowej oraz statut PZD), art. 6 ust. 1 lit c) RODO (obowiązek prawny administratora), art. 6 ust. 1 lit d) RODO (ochrona żywotnych interesów działkowca lub osoby trzeciej), art. 6 ust. 1 lit f) RODO (prawnie uzasadnione interesy administratora lub osoby trzeciej, tj. konieczność realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej lub stosunku członkostwa w PZD).

Celem przetwarzania danych osobowych działkowca (członka PZD) jest realizacja umowy dzierżawy działkowej, prowadzenie ROD i realizacja stosunku członkostwa w PZD. Podanie danych osobowych przez działkowca (członka PZD) jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości realizacji umowy dzierżawy działkowej czy stosunku członkostwa w PZD, działkowiec (członek PZD) ponosi odpowiedzialność za skutki niepodania danych osobowych, które mogły mieć wpływ na decyzje organów (przede wszystkim zarządu)  ROD związane z prawem do działki. Niepodanie danych osobowych może więc ostatecznie prowadzić do odmowy zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki, odmowy zawarcia umowy dzierżawy działkowej, wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, odmowy nadania członkostwa PZD lub utraty tego członkostwa.

Radca prawny – Robert Żychliński